Beroep criminoloog

Criminologen bestuderen omstandigheden die verband houden met mensen, zoals de sociale en psychologische aspecten die hen ertoe kunnen brengen criminele feiten te plegen. Zij observeren en analyseren verschillende factoren gaande van de gedragsomstandigheden tot de sociale achtergrond en omgeving van verdachten om organisaties te adviseren over de preventie van criminaliteit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Strafrecht

  De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de strafbaarstelling van overtreders.

 • Sociologie

  Het gedrag en de dynamiek van de groep, maatschappelijke tendensen en invloeden, menselijke migratie, etniciteit, culturen en hun geschiedenis en oorsprong.

 • Antropologie

  De studie van de ontwikkeling en het gedrag van mensen.

 • Criminologie

  De studie van crimineel gedrag, zoals de oorzaken en aard, de gevolgen en de controle- en preventiemethoden.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Juridisch bewijs analyseren

  Bewijsmateriaal analyseren, zoals bewijsmateriaal in strafzaken, juridische documentatie over een zaak of andere documentatie die als bewijsmateriaal kan worden beschouwd, om een duidelijk beeld te krijgen van de zaak en tot een oplossing te komen.

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

  Principes beoefenen met betrekking tot groepsgedrag, trends in de samenleving en invloed van de maatschappelijke dynamiek.

 • Gegevensverwerkingstechnieken gebruiken

  Relevante gegevens en informatie verzamelen, gegevens naar behoren opslaan en actualiseren en afbeeldingen en gegevens voorstellen met behulp van grafieken en statistische diagrammen.

 • Criminele activiteiten analyseren

  Handelingen van personen die als illegaal worden beschouwd analyseren om een patroon van handelen, motief en demografische ontwikkelingen aan het licht te brengen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over rechterlijke uitspraken juridisch onderzoek wetenschappelijke verhandelingen schrijven personen interviewen bewijsmateriaal verstrekken databases beheren criminele profielen opstellen onderwijsstrategieën toepassen vraaggesprekken documenteren demografie helpen bij politieonderzoek plaats delict onderzoeken onderzoeksvoorstellen schrijven criminologische theorieën ontwikkelen menselijk gedrag observeren beveiligingsconcepten ontwikkelen veiligheidsmaatregelen volgen bewijsmateriaal documenteren

Source: Sisyphus ODB