Beroep data quality specialist

Data quality specialists beoordelen of de gegevens van de organisatie nauwkeurig zijn, bevelen verbeteringen aan voor registratiesystemen en data-acquisitieprocessen en beoordelen de referentiële en historische integriteit van gegevens. Zij stellen ook documenten op, beheren doelstellingen en normen inzake gegevenskwaliteit, houden toezicht op het gegevensbeschermingsbeleid van een organisatie en zien erop toe dat gegevensstromen voldoen aan normen inzake gegevenskwaliteit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gegevensbank

  De classificatie van databanken, met inbegrip van hun doel, eigenschappen, terminologie, modellen en gebruik, waaronder XML-databanken, documentgerichte databanken en volledige tekstdatabases.

 • Querytaal voor resource description framework

  De querytalen zoals SPARQL, voor het ophalen en manipuleren van de gegevens die zijn opgeslagen in Resource Description Framework format (RDF).

 • Querytalen

  Gestandaardiseerde computertalen voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de benodigde informatie bevatten.

 • Informatiestructuur

  Het type infrastructuur dat het formaat van de gegevens bepaalt: semi-gestructureerd, ongestructureerd en gestructureerd.

Vaardigheden

 • Aan gegevensopschoning doen

  Het opsporen en corrigeren van corrupte bestanden van datasets, ervoor zorgen dat de gegevens volgens de richtsnoeren gestructureerd worden en blijven.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Gegevens verwerken

  Informatie invoeren in een systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens via processen zoals scannen, handmatige codering of elektronische gegevensoverdracht om grote hoeveelheden gegevens te kunnen verwerken.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Processen voor gegevenskwaliteit implementeren

  Toepassen van kwaliteitsanalyse-, validerings- en verificatietechnieken op gegevens om de integriteit van de gegevens te controleren.

 • Databases beheren

  Databaseontwerpschema's en -modellen toepassen, gegevensafhankelijkheden definiëren, querytalen en databasebeheersystemen (DBMS) gebruiken om databases te ontwikkelen en te beheren.

 • Databaseschema ontwerpen

  Ontwerpen van een databaseschema door de regels van het Related Database Management System (RDBMS) te volgen om een logisch georganiseerde groep voorwerpen zoals tabellen, kolommen en processen op te zetten.

 • Steekproefgegevens behandelen

  Verzamelen en selecteren van gegevens van een populatie via een statistische of andere gedefinieerde procedure.

 • Gegevens beheren

  Beheren van alle soorten gegevensbronnen gedurende hun levenscyclus door het uitvoeren van dataprofilering, parsing, standaardisatie, identiteitsresolutie, opschoning, verbetering en auditing. Ervoor zorgen dat de gegevens geschikt zijn voor het doel, met behulp van gespecialiseerde ICT-instrumenten om aan de gegevenskwaliteitscriteria te voldoen.

 • Gegevensprocessen vaststellen

  Gebruik maken van ICT-instrumenten om wiskundige, algoritmische of andere gegevensverwerkingsprocessen toepassen om informatie te genereren.

 • Criteria voor gegevenskwaliteit definiëren

  Specificeer de criteria aan de hand waarvan de gegevenskwaliteit voor zakelijke doeleinden wordt gemeten, zoals inconsistenties, onvolledigheid, gebruiksvriendelijkheid en nauwkeurigheid.

 • Reguliere uitdrukkingen gebruiken

  Combineren van tekens uit een specifiek alfabet waarbij gebruik wordt gemaakt van goed gedefinieerde regels voor het genereren van tekenreeksen die kunnen worden gebruikt om een taal of patroon te beschrijven.

 • Standaarden voor gegevensuitwisseling beheren

  Opzetten en onderhouden van standaarden voor het omzetten van data uit bronschema's in de noodzakelijke datastructuur van een resultatenschema.

 • Gegevens normaliseren

  Het beperken van de gegevens tot hun accurate basisvorm (normale formulieren) om die resultaten te bereiken als minimalisering van de afhankelijkheid, eliminatie van redundantie, vergroting van de consistentie.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevensanalyses uitvoeren xquery ict-audits uitvoeren bedrijfsprocedures zakenrelaties aangaan linq takenschema's beheren projectbeheer uitvoeren beoordeling van kwaliteit van gegevens n1ql mdx statistiek werknemers opleiden ldap analytische wiskundige berekeningen uitvoeren sparql technieken voor visuele presentatie

Source: Sisyphus ODB