Beroep diëtist

diëtist
Credits: Shutterstock.com

Diëtisten beoordelen de specifieke voedingsbehoeften van populaties of individuen gedurende hun hele leven en vertalen dit in adviezen die de gezondheid van mensen in stand houden, of te herstellen en gezondheidsrisico's te verminderen. Aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak werken diëtisten eraan om individuen, gezinnen en groepen in staat te stellen voedsel te verstrekken of te kiezen dat uit voedingsoogpunt adequaat, veilig, lekker en duurzaam is. Naast de gezondheidszorg verbeteren diëtisten het voedingsklimaat voor iedereen via de overheid, het bedrijfsleven, de academische wereld en onderzoek.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken diëtist

 • Analyseert voedingsbehoeftes, dieetrestricties en de gezondheidssituatie van cliënten.
 • Ontwikkelt en implementeert dieetplannen.
 • Geeft adviezen met betrekking tot voeding en gerelateerde zaken.
 • Houdt gegevens bij over het dieetplan, de vooruitgang en gesteldheid van cliënten.
 • Monitort het voedingspatroon en dieet van cliënten.
 • Overlegt met professionals in de gezondheidszorg om de voedingsbehoeften en dieetrestricties voor patiënten en cliënten vast te stellen.
 • Licht individuen en groepen voor over voeding, bijv. met betrekking tot gezonde eetgewoonten.
 • Levert een bijdrage aan de opleiding en training van studenten, medische professionals en overig personeel in de zorg.
 • Neemt deel aan preventieve gezondheidsprogramma's.
 • Voert dieet-, voedings- en voedingsgerelateerde onderzoeken uit en beoordeelt onderzoeken op bruikbaarheid.

Gerelateerde beroepen voeding

 • Voedingsvoorlichter

Kennis

 • Berekening van calorische energie

  De som van de totale energetische waarde van levensmiddelen door optelling van de energie uit eiwitten, totaal vetgehalte, koolhydraten en voedingsvezels in één maaltijd of voedingsproduct.

 • Medische terminologie

  De betekenis van medische termen en afkortingen, van doktersrecepten en diverse medische specialismen en het juiste gebruik ervan.

 • Voedseletiketten

  Het nut van voedseletiketten; hun betekenis en rol bij het bevorderen van een gezond dieet.

 • Voedingsmiddelenwetgeving

  Wetgeving met betrekking tot de levensmiddelen- en diervoederindustrie, omvattende de productie van levensmiddelen, hygiëne, veiligheid, grondstoffen, additieven, ggo’s, etikettering, milieu- en handelsregelgeving.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Voedselallergieën

  De soorten voedselallergieën binnen de sector, welke stoffen allergieën veroorzaken en hoe deze stoffen kunnen worden vervangen of geëlimineerd (indien mogelijk).

 • Voedingsmiddelenwetenschap

  Studie van de fysische, biologische en chemische samenstelling van levensmiddelen en de wetenschappelijke begrippen die ten grondslag liggen aan de levensmiddelenverwerking en de voeding.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Sociologie

  Het gedrag en de dynamiek van de groep, maatschappelijke tendensen en invloeden, menselijke migratie, etniciteit, culturen en hun geschiedenis en oorsprong.

 • Regels inzake levensmiddelenhygiëne

  De reeks nationale en internationale voorschriften voor hygiëne op het gebied van levensmiddelen en de voedselveiligheid, bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 852/2004.

 • Samenstelling van diëten

  De planning, selectie, samenstelling en productie van voedingspatronen voor gezonde en zieke personen.

 • Farmacologie

  Farmacologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Begeleidingsmethodes

  Begeleidingstechnieken die in verschillende omgevingen en bij verschillende groepen en individuen worden gebruikt, in het bijzonder wanneer het gaat om methoden voor toezicht en bemiddeling in het begeleidingsproces.

 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg

  De in de beroepsomgeving van de gezondheidszorg toegepaste geschreven normen voor documentatiedoeleinden van iemands activiteit.

 • Kindergeneeskunde

  De kindergeneeskunde is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Klinische onderzoeken in diëtetiek

  Methoden voor de evaluatie van klinische vaardigheden op het gebied van diëtiek.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Epidemiologie

  De tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met het voorkomen, verspreiden en beheersen van ziekten. De ziekte-etiologie, de overdracht, het onderzoek naar de uitbraak en vergelijkingen van de behandelingseffecten.

 • Toezicht op personen

  De handeling waarbij een persoon of een groep personen bij een bepaalde activiteit wordt gestuurd.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Revalidatie

  De methoden en procedures die worden gebruikt om zieke of gewonde personen te helpen de verloren vaardigheden te herstellen en weer in staat te stellen tot zelfvoorziening en -controle.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Diëtetiek

  De aanpassing van de voeding en het dieet van de mens voor het optimaliseren van de gezondheid in klinische of andere omgevingen. De rol van voeding bij het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten over het hele levensspectrum.

 • Voeding van gezonde personen

  Het type voeding dat nodig is voor gezonde mensen van alle leeftijden.

 • Klinische chemie

  Klinische chemie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Pathologie

  De componenten van een ziekte, de oorzaak, ontwikkelingsmechanismen, morfologische veranderingen en de klinische gevolgen van die veranderingen.

 • Adequate voedingswaarde van voedselinname

  De dagelijkse voedingsaanbevelingen inzake voedselinname voor dieetplanning en de wijze waarop voedingsstoffen een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de gezondheid en een optimaal functioneren.

 • Zwaarlijvigheid

  De oorzaken, pathofysiologie en effecten op de gezondheid van het teveel aan lichaamsvet.

 • Eetstoornissen

  De verschillende soorten eetstoornissen, en de pathofysiologie en de psychologie van eetstoornissen zoals anorexia, boulimia, en eetbuistoornis, en de wijze waarop deze kunnen worden behandeld.

Vaardigheden

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Gebruikers van gezondheidszorg voorlichten over voeding

  Hulp bieden aan gebruikers van de gezondheidszorg en zorgverleners bij het kiezen van maaltijden uit een gewijzigd therapeutisch selectief menu, met uitleg over voedingsbeginselen, dieetplannen en dieetwijzigingen, voedselselectie en -bereiding, en het verstrekken en uitleggen van materiaal en publicaties ter ondersteuning van het voedingszorgplan.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Groepssessies houden over voeding

  Aan groepen informatie verstrekken over goede voeding, gezonde eetgewoonten en voedingsmonitoring.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Advies geven over de bereiding van dieetvoeding

  Voedingsschema's formuleren en controleren om te voorzien in speciale voedingsbehoeften, zoals vetarme of cholesterolarme diëten of glutenvrije voeding.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Promotiemateriaal over voeding voorbereiden

  Informatiepakketten, brochures en ander promotiemateriaal met informatie over voeding voorbereiden voor gezondheidsbeoefenaars en voor het publiek.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Voedingsplannen opvolgen

  Nota nemen van de reactie van de patiënt op het dieetprogramma en de dieetinname van de patiënt registreren in het medisch dossier. Zo nodig het voedingszorgplan aanpassen en patiënten aanvullende voorlichting geven over onderwerpen zoals voeding, voedselbereiding en het bijhouden van gegevens.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Personen ondersteunen bij veranderingen van voeding

  Personen aanmoedigen en ondersteunen bij hun streven om in hun dagelijkse voeding realistische voedingsdoelen en -praktijken te behouden.

 • Voedingsanalyses uitvoeren

  Bepalen en berekenen van de voedingsstoffen van levensmiddelen uit beschikbare bronnen, inclusief voedsellabels.

 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

  Mogelijke behandelingsprotocollen identificeren voor de uitdagingen voor de menselijke gezondheid binnen een bepaalde gemeenschap in gevallen zoals besmettelijke ziekten met grote gevolgen op mondiaal niveau.

 • Voedingsonderzoek uitvoeren

  Onderzoek op het gebied van voeding om de gezondheid van de bevolking te helpen verbeteren, waarbij de nadruk ligt op gemeenschappelijke kwesties zoals cardiometabolische risico’s en obesitas, darmfuncties, gezondheid van het bewegingsapparaat en kwetsbaarheden op het gebied van voeding.

 • Beleid voor voedingsprogramma’s ontwikkelen

  Ontwikkelen van beleidslijnen voor voedingsmiddelendiensten of voedingsprogramma’s ten behoeve van gezondheidsbevordering en ziektebestrijding.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Advies geven over dieetgerelateerde problemen

  Advies geven over dieetgerelateerde problemen zoals overgewicht of verhoogde cholesterolspiegels.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Dieetdiagnostiek bieden

  Toepassen van een holistische benadering bij het stellen van een diagnose of het geven van een klinische indruk van de toestand van een patiënt als gevolg van ziekte, leeftijd of handicap en de voeding dienovereenkomstig plannen, om de symptomen te verbeteren. [schrappen: symptomen of beperkingen die hiermee overeenstemmen identificeren]

 • Oorzaak van een verkeerde voedingsbalans identificeren

  De mogelijke onderliggende oorzaken van voedingsstoornissen en hun fysiologische of psychologische karakter identificeren.

 • Nutritionele status meten met behulp van gepaste middelen

  Evaluatie van de klinische informatie die de patiënt heeft verkregen door de doorverwijzing van artsen, laboratoriumverslagen en medische dossiers, het houden van overleg met patiënten om relevante informatie te verkrijgen en het beoordelen van hun voedingsstatus.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Medisch personeel les geven over voeding

  Les geven over voeding aan verpleegkundigen en ander medisch personeel, alsook aan het cateringpersoneel.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Diëtetische interventies formuleren

  Soorten en hoeveelheden voedsel voor therapeutische diëten selecteren op basis van de aangegeven fysiologische en psychologische behoeften van de patiënt, en een individueel voedingsplan voor de patiënt ontwikkelen.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Toezicht houden op voeding in de gezondheidszorg

  Toezicht houden op de voeding, menu’s en maaltijden die in een gezondheidszorginstelling worden verstrekt, om de naleving van de hygiënische en sanitaire normen te waarborgen.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Diëtetische professionele kwaliteit van zorg identificeren

  Zorgen voor de hoogste kwaliteit van de verstrekte zorg via dieetinterventies en voedingsadviezen.

 • Gezondheidsvoordelen van voedingsaanpassingen vaststellen

  Herkennen van de effecten van voedingsaanpassingen op het menselijk organisme en hoe ze een positieve invloed hebben op het menselijk organisme.

 • Voedingsstatus van individuen controleren

  De voedingsstatus van patiënten, hun gewicht, voedsel- en vochtinname en voedingszorgplan opvolgen om de effecten van dieetveranderingen vast te stellen en te beheersen.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Advies geven aan de levensmiddelenindustrie

  Advies geven aan managers en organisaties die voedingsdiensten leveren, over zaken die verband houden met voeding, zoals het opstellen van het menu, de samenstelling van levensmiddelen, budgettering, planning, sanitaire voorzieningen, veiligheidsprocedures, en het proces voor een beter voedingsprofiel voor de voeding. Assisteren bij de oprichting, de goede werking en de beoordeling van voedingsdiensten faciliteiten en voedingsprogramma’s.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Bemiddelen om ondermaatse voedingsstatus van individuen te verbeteren

  Suggereren van sanering om de voedingstoestand van individuen te verbeteren tot een optimale toestand.

Optionele kennis en vaardigheden

atleten advies geven over diëten intensieve zorg lichamelijke ontwikkeling van kinderen ehbo bibliografisch werk uitvoeren vreemde talen gebruiken bij zorg psychiatrie factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek geneesmiddelen voorschrijven volksgezondheid klinische geriatrie volksgezondheidsproblemen aanpakken aanbevelingen over voeding doen aan beleidsmakers principes voor bedrijfsbeheer medische apparaten onderhouden interne geneeskunde pedagogie met de pers communiceren klinische risico’s beheren

Source: Sisyphus ODB