Beroep directeur basisonderwijs

directeur basisonderwijs
Credits: Shutterstock.com

Directeuren van de basisschool beheren de dagelijkse activiteiten van een basisschool. Ze beheren het personeel, nemen beslissingen over toelatingen en zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de curriculumstandaarden die geschikt zijn voor leerlingen van het basisonderwijs en die sociale en academische ontwikkeling mogelijk maken. Ze zorgen er ook voor dat de school voldoet aan de nationale wettelijke onderwijsvereisten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken directeur basisonderwijs

 • Formuleert en implementeert een missie, beleid en strategieën.
 • Stelt onderwijskundige doelen en standaarden vast.
 • Bestuurt en coördineert de onderwijskundige, administratieve en financiële zaken van een basisschool.
 • Houdt toezicht op het personeel, inclusief leidinggevenden, ondersteunend personeel, leerkrachten, etc.
 • Ziet toe op de ordehandhaving binnen de school.
 • Overlegt met personeelsleden, bijv. om advies of verklaringen te geven of om procedurele vragen te beantwoorden.
 • Evalueert het werk van leerkrachten, bijv. door klassenbezoek, het observeren van lesmethoden, het beoordelen van lesdoelen en lesmateriaal.
 • Heeft de leiding over werving en training van personeelsleden.
 • Ziet toe op het onderhoud van de schoolfaciliteiten.
 • Stelt rapporten op over verschillende onderwerpen, zoals aanwezigheid, activiteiten, planning en personeelsdossiers.
 • Vertegenwoordigt de school op bijeenkomsten, bijv. bijeenkomsten in de wijk.
 • Promoot de school, bijv. d.m.v. publiciteit en contacten met andere organisaties.

Gerelateerde beroepen lager onderwijs

 • Leerkracht basisonderwijs
 • Leerkracht speciaal basisonderwijs
 • Onderwijs-assistent
 • Onderwijsassistent groep 1 en 2 basisonderwijs

Kennis

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Pedagogie

  De theorie en de praktijk van het onderwijs, met inbegrip van de verschillende didactische methoden voor de opvoeding van personen of groepen.

 • Normen voor leerplannen

  Het overheidsbeleid inzake onderwijsleerplannen en de goedgekeurde leerplannen van specifieke onderwijsinstellingen.

 • Onderwijswet

  Het gebied van wet- en regelgeving dat betrekking heeft op onderwijsbeleid en de mensen die in de sector werkzaam zijn in een (inter) nationale context, waaronder docenten, studenten en bestuurders.

 • Procedures in het lager onderwijs

  De interne werking van een basisschool, zoals de structuur van relevante onderwijsondersteuning en -beheer, het beleid en de regelgeving.

Vaardigheden

 • Inschrijvingen beheren

  Beslissen over het aantal beschikbare plaatsen en leerlingen of studenten selecteren op basis van vastgestelde criteria en volgens de nationale wetgeving.

 • Toezien op onderwijzend personeel

  De acties van het onderwijzend personeel, zoals onderwijs- of onderzoeksassistenten en leraren, en hun methoden monitoren en evalueren. Hen begeleiden, trainen en zo nodig advies geven.

 • Personeelscapaciteit analyseren

  Evalueren en identificeren van personeelstekorten in kwantiteit, vaardigheden, prestatie-inkomsten en overschotten.

 • Toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

  De veranderingen in het onderwijsbeleid, de methoden en het onderzoek volgen door relevante literatuur te evalueren en contact te onderhouden met ambtenaren en instellingen op het gebied van onderwijs.

 • Samenwerken met onderwijsdeskundigen

  Communiceren met leerkrachten of andere vakmensen in het onderwijs om behoeften en verbeterpunten in de onderwijsstelsels in kaart te brengen en een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen.

 • Leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie

  Zich gedragen op een manier waardoor medewerkers geïnspireerd worden om het voorbeeld van hun managers te volgen.

 • Helpen bij de organisatie van schoolevenementen

  Hulp bieden bij de planning en organisatie van schoolevenementen, zoals de open schooldag, een sportdag of een talentenjacht.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Contacten onderhouden met aandeelhouders

  Communiceren met de aandeelhouders en dienst doen als communicatiepunt met de aandeelhouders, teneinde een overzicht te geven van hun investeringen, hun rendement en de langetermijnplannen van de onderneming om de winstgevendheid te verhogen.

 • De organisatie vertegenwoordigen

  Optreden als vertegenwoordiger van de instelling, het bedrijf of de organisatie tegenover de buitenwereld.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Overheidsfinanciering aanvragen

  Verzamelen van informatie over en aanvragen van subsidies, beurzen en andere financieringsprogramma's van de overheid voor kleine en grote projecten of organisaties op verschillende gebieden.

 • Begroting van een school beheren

  Kostenraming en begrotingsplanning uitvoeren van een onderwijsinstelling of school. De begroting van de school en de kosten en uitgaven monitoren. Verslag uitbrengen over de begroting.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Organisatorische beleidslijnen opstellen

  De implementatie van beleid ontwikkelen en monitoren met betrekking tot het documenteren en detailleren van de procedures voor de activiteiten van de organisatie in het licht van haar strategische planning.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

Optionele kennis en vaardigheden

contacten leggen met bestuursleden een professioneel netwerk ontwikkelen leertechnologieën vooruitgang van studenten volgen vakbondsregelgeving middelen voor educatieve doeleinden beheren onderwijsprogramma’s promoten advies geven over onderwijsmethoden beoordelingsprocessen financieringsmethoden contacten onderhouden met ouders van kinderen examens afnemen onderwijsprogramma’s evalueren studentendiscipline handhaven contractenrecht bestuursvergaderingen voorzitten feedback aan leerkrachten geven onderhoudswerkzaamheden beheren ontwikkeling van de jeugd beoordelen arbeidswetgeving capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen personeel aanwerven studenten begeleiden op schoolreis inspecties leiden financieel verslag opstellen ruimtebenutting beheren ouderavond organiseren onderwijsbehoeften identificeren contracten beheren

Source: Sisyphus ODB