Beroep directeur gevangenis

Gevangenisdirecteuren beheren de bedrijfsvoering van een penitentiaire inrichting. Zij houden toezicht op het personeel, ontwikkelen en houden toezicht op de penitentiaire procedures en zorgen voor de naleving van de wettelijke voorschriften. Zij verrichten administratieve taken en vergemakkelijken de samenwerking met externe instellingen en het personeel dat hulp verleent aan de faciliteit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wettelijk gebruik van geweld

  De geweldsinstructie is een juridisch kader dat door leger en politie bij hun optreden wordt gehanteerd als leidraad voor het gebruik van geweld. Bij het gebruik van geweld moet er een evenwicht zijn tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en ethische normen voor de rechten en het welzijn van indringers of verdachten anderzijds.

 • Ordehandhaving

  De diverse organisaties die betrokken zijn bij de rechtshandhaving, alsook de wet- en regelgeving voor rechtshandhaving.

 • Correctionele procedures

  De wettelijke voorschriften en beleidsmaatregelen met betrekking tot de werking van penitentiaire inrichtingen, en andere correctionele procedures.

Vaardigheden

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Bijdragen aan de formulering van detentieprocedures

  Bijdragen tot het opstellen van voorschriften en procedures voor de werking van penitentiaire inrichtingen.

 • Correctionele procedures overzien

  Toezicht houden op de werking van de correctiemechanismen of andere corrigerende maatregelen, ervoor zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften en erop toezien dat het personeel de voorschriften naleeft; streven naar verbetering van de efficiëntie en veiligheid van het personeel.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Veiligheidsmachtigingen beheren

  De systemen beheren en toezicht houden op de werking van het systeem voor de veiligheidsmachtiging en op het personeel dat zich inzet voor de beveiliging van de faciliteit, om ervoor te zorgen dat niet-gemachtigde personen geen toegang krijgen en toezicht houden op mogelijke risico’s en bedreigingen.

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Operationele communicatie onderhouden

  De communicatie onderhouden tussen verschillende afdelingen van een organisatie, tussen het personeel, of tijdens specifieke operaties of missies, om ervoor te zorgen dat de operatie of missie succesvol is, of dat de organisatie soepel functioneert.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

Optionele kennis en vaardigheden

kennis van menselijk gedrag gebruiken zorgen voor de toepassing van wetten werknemers opleiden personeel aanwerven professionele gegevens bijhouden advies geven over risicobeheer zorgen voor informatiebeveiliging criminologie publieke presentaties geven logboeken bijhouden patrouilles coördineren werkgerelateerde verslagen schrijven verantwoordelijkheid tonen noodprocedures beheren strafrecht organisatorische beleidslijnen vaststellen de organisatie vertegenwoordigen

Source: Sisyphus ODB