Beroep directeur speciaal onderwijs

Directeuren in het speciaal onderwijs beheren de dagelijkse activiteiten van een school voor speciaal onderwijs. Zij houden toezicht op en ondersteunen het personeel, en onderzoeken en voeren programma’s uit die de nodige bijstand verlenen aan studenten met een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke handicap. Zij kunnen besluiten betreffende toelatingen nemen, zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de normen van het curriculum en zorgen ervoor dat de school voldoet aan de nationale opleidingsvereisten die bij wet zijn vastgesteld. Directeuren in het speciaal onderwijs beheren ook de begroting van de school en zijn verantwoordelijk voor het maximaliseren van de ontvangst van subsidies en beurzen. Ook herzien zij hun beleid en stellen het vast overeenkomstig het lopende onderzoek dat in het kader van de beoordeling van specifieke behoeften wordt verricht.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Normen voor leerplannen

  Het overheidsbeleid inzake onderwijsleerplannen en de goedgekeurde leerplannen van specifieke onderwijsinstellingen.

 • Soorten handicaps

  De aard en de soorten van handicaps die van invloed zijn op mensen, zoals lichamelijke, cognitieve, mentale, zintuiglijke, emotionele of met betrekking op de ontwikkeling, en de specifieke behoeften en toegangsvereisten van personen met een handicap.

 • Pedagogie

  De theorie en de praktijk van het onderwijs, met inbegrip van de verschillende didactische methoden voor de opvoeding van personen of groepen.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Analyse van leerbehoeften

  Het proces van het analyseren van de leerbehoeften van een student door observatie en tests, mogelijk gevolgd door de diagnose van een leerstoornis en een plan voor aanvullende ondersteuning.

 • Onderwijswet

  Het gebied van wet- en regelgeving dat betrekking heeft op onderwijsbeleid en de mensen die in de sector werkzaam zijn in een (inter) nationale context, waaronder docenten, studenten en bestuurders.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften

  De lesmethoden, apparatuur en instellingen die worden gebruikt om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen op school of in de gemeenschap.

 • Zorg voor personen met een handicap

  De specifieke methoden en werkwijzen bij de zorg aan personen met lichamelijke en geestelijke beperkingen en leerstoornissen.

 • Leerproblemen

  De leerstoornissen van sommige studenten in een academische context, met name specifieke leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen.

Vaardigheden

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

  De veranderingen in het onderwijsbeleid, de methoden en het onderzoek volgen door relevante literatuur te evalueren en contact te onderhouden met ambtenaren en instellingen op het gebied van onderwijs.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Feedback aan leerkrachten geven

  Communiceren met de docent om hen gedetailleerde feedback te geven over hun lesgeefprestaties, klassenbeheer en de naleving van de leerplannen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Overheidsfinanciering aanvragen

  Verzamelen van informatie over en aanvragen van subsidies, beurzen en andere financieringsprogramma's van de overheid voor kleine en grote projecten of organisaties op verschillende gebieden.

 • Samenwerken met onderwijsdeskundigen

  Communiceren met leerkrachten of andere vakmensen in het onderwijs om behoeften en verbeterpunten in de onderwijsstelsels in kaart te brengen en een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen.

 • Kantoorsystemen gebruiken

  Passend en tijdig gebruik maken van de in bedrijfsfaciliteiten gebruikte kantoorsystemen, afhankelijk van het doel, of het nu voor het verzamelen van berichten, het opslaan van gegevens over cliënten of de planning van de agenda is. Dit omvat het beheer van systemen zoals klantenrelatiebeheer, vendor management, opslag en voicemail systemen.

 • Helpen bij de organisatie van schoolevenementen

  Hulp bieden bij de planning en organisatie van schoolevenementen, zoals de open schooldag, een sportdag of een talentenjacht.

 • Personeelscapaciteit analyseren

  Evalueren en identificeren van personeelstekorten in kwantiteit, vaardigheden, prestatie-inkomsten en overschotten.

 • Leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie

  Zich gedragen op een manier waardoor medewerkers geïnspireerd worden om het voorbeeld van hun managers te volgen.

 • Organisatorische beleidslijnen opstellen

  De implementatie van beleid ontwikkelen en monitoren met betrekking tot het documenteren en detailleren van de procedures voor de activiteiten van de organisatie in het licht van haar strategische planning.

 • Toezien op onderwijzend personeel

  De acties van het onderwijzend personeel, zoals onderwijs- of onderzoeksassistenten en leraren, en hun methoden monitoren en evalueren. Hen begeleiden, trainen en zo nodig advies geven.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

inspecties leiden toelatingen van studenten beheren financieel verslag opstellen financieringsmethoden werken met elektronische leeromgevingen procedures in het secundair onderwijs vakbondsregelgeving advies geven over onderwijsmethoden advies geven over lesplannen communicatiestoornissen onderwijsbehoeften identificeren capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen leertechnologieën diensten van werknemers plannen ontwikkeling van de jeugd beoordelen onderwijsprogramma’s evalueren procedures in het lager onderwijs contracten beheren contractenrecht onderwijsprogramma’s promoten gedragsstoornissen beoordelingsprocessen contractadministratie bijhouden ontwikkelingsachterstand arbeidswetgeving kleuterschoolprocedures contacten onderhouden met ouders van kinderen door de overheid gefinancierde programma’s beheren in gespecialiseerd onderwijs voorzien voor kinderen met bijzondere behoeften studenten begeleiden op schoolreis

Source: Sisyphus ODB