Beroep directeur strategische planning

Directeuren op het gebied van strategische planning creëren, samen met een team van managers, de strategische plannen van de onderneming als geheel en zorgen voor coördinatie bij de uitvoering per afdeling. Zij helpen bij het interpreteren van het algemene plan en het opstellen van een gedetailleerd plan voor elk van de afdelingen en filialen. Zij zorgen voor samenhang in de uitvoering.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Organisatorisch beleid

  Beleid voor het bereiken van een aantal doelstellingen en streefcijfers met betrekking tot ontwikkeling en instandhouding van een organisatie.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Processen van de managementafdeling

  De verschillende processen, taken, jargon, functies in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de management- en strategieafdeling binnen een organisatie, zoals strategische processen en algemene leiding.

 • Bedrijfsanalyse

  Het onderzoeksgebied dat behoeften en problemen van bedrijven in kaart brengt en bepaalt welke oplossingen problemen in de bedrijfsvoering zouden kunnen verkleinen of voorkomen. Dit vakgebied houdt zich bezig met IT-oplossingen, marktproblemen, beleidsontwikkeling en strategische aangelegenheden.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

Vaardigheden

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

  De wettelijke verplichtingen van de onderneming in de dagelijkse uitvoering van de opdracht begrijpen, zich eraan houden en toepassen.

 • Ondernemingsstrategieën ontwikkelen

  Strategieën voor bedrijven en organisaties plannen en ontwikkelen gericht op het bereiken van verschillende doeleinden, zoals het creëren van nieuwe markten, het opknappen van de apparatuur en machines van een bedrijf, het implementeren van prijsstrategieën, enz.

 • Visionaire ambities integreren in het bedrijfsbeheer

  Ambitieuze en visionaire plannen integreren in de planning en de dagelijkse activiteiten, om te behalen doelen voor de onderneming te stellen.

 • Strategisch beheer implementeren

  Uitvoeren van een strategie voor de ontwikkeling en transformatie van het bedrijf. Strategisch management omvat de formulering en uitvoering van de belangrijkste doelstellingen en initiatieven van een onderneming door het senior management namens de eigenaren, op basis van de beschikbare middelen en een beoordeling van de interne en externe omgeving waarin de organisatie actief is.

 • Ondernemingsbeleid volgen

  Toezicht houden op het beleid van de onderneming en voorstellen van verbeteringen aan de onderneming.

 • Organisatorische beleidslijnen opstellen

  De implementatie van beleid ontwikkelen en monitoren met betrekking tot het documenteren en detailleren van de procedures voor de activiteiten van de organisatie in het licht van haar strategische planning.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Strategische planning implementeren

  Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Organisatorische normen definiëren

  Schrijven, implementeren en bevorderen van de interne normen van de onderneming als onderdeel van de bedrijfsplannen voor de activiteiten en prestatieniveaus die de onderneming wil bereiken.

 • Operationele businessplannen implementeren

  Uitvoeren van de strategische activiteiten en het operationele plan van een organisatie, door het aangaan en delegeren van werkzaamheden aan anderen, het controleren van de vooruitgang en het doorvoeren van aanpassingen langs de weg. Evalueren van de mate waarin strategische doelstellingen zijn bereikt, lessen trekken, succesvol zijn en bijdragen van mensen erkennen.

 • Advies geven over communicatiestrategieën

  Bedrijven en organisaties advies geven over hun interne en externe communicatieplannen en hun vertegenwoordiging, met inbegrip van hun aanwezigheid op internet. Verbeteringen in de communicatie aanbevelen en ervoor zorgen dat belangrijke informatie alle werknemers bereikt en dat hun vragen worden beantwoord.

 • Businessplannen opstellen

  Plannen, schrijven en meewerken aan de uitvoering van bedrijfsplannen. In het businessplan de marktstrategie, de concurrentieanalyse van het bedrijf, het ontwerp en de ontwikkeling van het plan, de operationele en de leidinggevende aspecten en de financiële prognose van het businessplan opnemen en voorzien.

 • Advies geven over efficiëntieverbeteringen

  Informatie en bijzonderheden over processen en producten analyseren om advies te geven over mogelijke verbeteringen van de efficiëntie die zouden kunnen worden toegepast en een beter gebruik van de middelen zou betekenen.

 • Businessplannen meedelen aan medewerkers

  Verspreiden, presenteren en communiceren van bedrijfsplannen en -strategieën aan managers, werknemers die ervoor zorgen dat doelstellingen, acties en belangrijke boodschappen goed worden overgebracht.

 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties

  Nadenken over de strategische grondslag van ondernemingen en hun opdracht, visie en waarden om deze basis te integreren in de uitvoering van de functie.

 • Managers van bedrijfsafdelingen leiden

  Samenwerken met en de leiding geven aan managers van de afdelingen van een onderneming wat betreft de doelstellingen van de onderneming, de acties en de verwachtingen ten aanzien van de omvang van hun bevoegdheden.

 • Navolging van beleid garanderen

  Ervoor zorgen dat de wetgeving en bedrijfsprocedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en in openbare ruimten te allen tijde worden nageleefd. Bewust maken en de naleving garanderen van alle beleidsregels van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid en gelijke kansen op de werkplek. Alle andere redelijkerwijs te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

Optionele kennis en vaardigheden

processen van de operationele afdeling regeringsbeleid modellering van bedrijfsprocessen advies geven over financiële zaken processen van de verkoopafdeling processen van personeelszaken processen van de juridische afdeling door managers opgestelde concepten nakijken onopgemerkte organisatorische behoeften identificeren communicatie binnen organisaties bevorderen processen van de boekhoudafdeling instructies voor opdrachten verwerken milieubeleid ontwikkelen feedback van werknemers verzamelen feedback over beroepsprestaties geven interne mededelingen verspreiden processen van de financiële afdeling processen van de marketingafdeling richtlijnen van het hoofdkantoor integreren in lokale vestigingen betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren

Source: Sisyphus ODB