Beroep distributiemanager ijzerwaren en producten voor loodgieterij en verwarming

Distributiemanagers van ijzerwaren en producten voor loodgieterij en verwarming plannen de distributie van ijzerwaren en producten voor loodgieterij en verwarming naar verschillende verkooppunten.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Methoden voor goederenvervoer

    Inzicht krijgen in de verschillende vervoerswijzen, zoals het vervoer door de lucht, over zee of het intermodaal vrachtvervoer. Zich specialiseren in een van de modaliteiten en in het bezit zijn van een diepgaandere kennis van de details en procedures van die modaliteit.

  • Beheer van de leveringsketen

    De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

  • Regelgeving inzake gevaarlijke vrachten

    Kennis hebben van de meest toegepaste regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Kennis hebben van specifieke regelgevingskaders zoals IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) for air transport, of International Maritime Dangerous Goods Code ("IMDG Code") voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.

  • Apparatuur, loodgieters- en verwarmingsproducten

    De aangeboden apparatuur, loodgieters- en verwarmingsproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende voorschriften.

Vaardigheden

  • Oplossingen voor problemen creëren

    Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

  • Strategische planning implementeren

    Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

  • Nauwkeurigheid van de inventaris controleren

    Uitvoering van controleprocedures en documentatie met betrekking tot inventarisatietransacties.

  • Beleidslijnen van de organisatie naleven

    Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

  • Zendingen volgen

    Alle verzendingen traceren en volgen op dagelijkse basis door gebruik te maken van informatie uit volgsystemen en klanten proactief op de hoogte te brengen van de status van hun verzending.

  • Financiële statistische verslagen ontwikkelen

    Opstelling van financiële en statistische verslagen op basis van verzamelde gegevens die aan de beheersorganen van een organisatie moeten worden voorgelegd.

  • Statistische voorspellingen doen

    Een systematisch statistisch onderzoek verrichten van gegevens die representatief zijn voor in het verleden waargenomen gedrag van het systeem, waaronder waarnemingen van nuttige voorspellers buiten het systeem.

  • Leiding geven aan personeel

    Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

  • Betaalmethoden voor vracht beheren

    De methoden voor de betaling van de vracht beheren volgens de procedure die moet worden gevolgd voor de betaling, rond het tijdstip waarop de goederen aankomen, de douaneverplichtingen vervullen en de goederen vrijgeven.

  • Beschikken over computervaardigheden

    Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

  • Garanderen dat de regelgeving inzake distributie-activiteiten wordt nageleefd

    Voldoen aan de regels, het beleid en de wetten die van toepassing zijn op transport- en distributie-activiteiten.

  • Financiële risico’s beheren

    De financiële risico’s voorspellen en beheren, en procedures vaststellen om de gevolgen ervan te voorkomen of tot een minimum te beperken.

  • Transporteurs afhandelen

    Het organiseren van het transportsysteem waarmee een product naar de afnemer wordt getransporteerd, waardoor een product wordt afgenomen bij een leverancier, inclusief de douane.

  • Risicoanalyses uitvoeren

    Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

  • Distributieactiviteiten voorspellen

    Gegevens interpreteren om toekomstige trends en acties in het kader van de distributie vast te stellen.

  • Verzendsites volgen

    De verschillende verzendplaatsen waar de pakketten aankomen volgen om een efficiënt distributiesysteem en tracking systeem op tijd voor klanten in stand te houden.

  • Communiceren met expediteurs van leveringen

    Een goede communicatie onderhouden met de vervoerder en expediteurs, die zorgen voor een correcte levering en correcte distributie van goederen.

  • Vervoerkosten drukken

    Zorgen voor de veilige en kostenefficiënte levering van zendingen.

  • Zorgen voor de naleving van douanevereisten

    Uitvoering van en toezicht op de naleving van de invoer- en uitvoervoorschriften ter voorkoming van douaneclaims, onderbreking van de toeleveringsketen, verhoging van de totale kosten.

  • Meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren

    Tegelijkertijd meerdere taken uitvoeren en zich bewust zijn van de hoofdprioriteiten.

  • Vervoersactiviteiten plannen

    De mobiliteit en het vervoer voor verschillende afdelingen plannen met het oog op het best mogelijke transport van uitrustingen en materialen. Onderhandelen over de best mogelijke bezorgtarieven; verschillende biedingen vergelijken en het meest betrouwbare en kosteneffectieve bod kiezen.

  • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren

    De mogelijkheid van financiële verliezen en betalingen na internationale transacties in het kader van de valutamarkt evalueren en beheren;

Source: Sisyphus ODB