Beroep docent alfabetisering

Leerkrachten op het gebied van lees- en schrijfvaardigheid van volwassenen instrueren volwassen studenten, met inbegrip van recente immigranten en voortijdige schoolverlaters, bij het lezen en schrijven van vaardigheden, gewoonlijk op het niveau van het basisonderwijs. De leerkrachten in het volwassenenonderwijs betrekken de leerlingen bij de planning en uitvoering van hun leesactiviteiten, en beoordelen en evalueren ze individueel door middel van opdrachten en examens.

Docent alfabetisering: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Leerproblemen

  De leerstoornissen van sommige studenten in een academische context, met name specifieke leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen.

 • Volwassenenonderwijs

  Educatie voor volwassen studenten, zowel in een recreatief als in een academisch kader, gericht op zelfontwikkeling of om studenten beter toe te rusten voor de arbeidsmarkt.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

Vaardigheden

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Aandacht tonen voor de situatie van studenten

  Rekening houden met de persoonlijke achtergrond van de studenten bij het lesgeven en daarbij empathie en respect tonen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Leesstrategieën aanleren

  Studenten leren hoe ze schriftelijke communicatie kunnen interpreteren en begrijpen. Verschillende materialen en contexten gebruiken tijdens het lesgeven. Helpen bij de ontwikkeling van leesstrategieën die geschikt zijn voor de behoeften en doelen van leerlingen, zoals ‘skimming’ en ‘scanning’, of voor het begrijpen van teksten, tekens, symbolen, proza, tabellen en grafieken.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Studenten raadplegen over leerinhoud

  Rekening houden met de meningen en voorkeuren van studenten bij het bepalen van leerinhoud.

 • In lesmateriaal voorzien

  Ervoor zorgen dat het nodige lesmateriaal voor het onderwijs in een klas, zoals visuele hulpmiddelen, wordt voorbereid, up-to-date is en aanwezig is in de instructieruimte.

 • Schrijfonderricht

  Elementaire of gevorderde schrijfprincipes onderrichten aan verschillende leeftijdsgroepen in een vaste onderwijsinstelling of door het organiseren van privéschrijfworkshops.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Fundamentele rekenvaardigheden onderrichten

  Leerlingen wiskundige beginselen, waaronder elementaire wiskundige concepten en berekeningen, onderrichten.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Geletterdheid als sociale praktijk onderwijzen

  Volwassenen onderrichten in de theorie en praktijk van de basisgeletterdheid, meer in het bijzonder in lezen en schrijven, met als doel het toekomstige leerproces te vergemakkelijken, de vooruitzichten op een baan te verbeteren of een optimale integratie te garanderen. Werken met volwassen leerlingen om in te spelen op de behoeften aan geletterdheid die voorkomen uit hun werk, de gemeenschap en persoonlijke doelstellingen en ambities.

 • Onderwijs aanpassen aan de doelgroep

  Studenten op de meest passende wijze onderwijzen in het licht van de onderwijscontext of de leeftijdsgroep, zoals een formele versus informele onderwijscontext, en onderrichten van leeftijdsgenoten versus onderrichten van kinderen.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Pedagogische strategieën gebruiken om creatief engagement te bevorderen

  Aan anderen communiceren over het ontwikkelen en faciliteren van creatieve processen via het gebruik van een reeks taken en activiteiten die geschikt zijn voor de doelgroep.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

Optionele kennis en vaardigheden

helpen bij de organisatie van schoolevenementen individuele lesplannen opstellen advies geven over lesplannen immigratieadvies geven middelen voor educatieve doeleinden beheren huiswerk geven wiskunde werken met elektronische leeromgevingen principes van teamwerk digitale geletterdheid onderwijzen teamwork tussen studenten aanmoedigen studenten helpen met materiaal lesplannen ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB