Beroep docent archeologie hoger onderwijs

Docenten, leraren of docenten die een diploma hoger secundair onderwijs hebben behaald in hun eigen gespecialiseerde studiegebied, archeologie, die overwegend academisch van aard is, zijn aan de orde gesteld in de archeologie van de archeologie. Zij werken samen met universitaire onderzoeksassistenten en universitair onderwijsassistenten voor het voorbereiden van lezingen en examens, voor het sorteren van papiersoorten en examens en voor het leiden van toetsings- en feedbacksessies voor de studenten. Zij voeren ook academisch onderzoek uit op hun respectieve terrein van archeologie, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Graaftechnieken

  De methoden voor het verwijderen van steen en grond, die gebruikt worden bij uitgravingen en de bijbehorende risico's.

 • Geschiedenis

  De tak van wetenschap die aan mensen gerelateerde gebeurtenissen uit het verleden bestudeert, analyseert en beschrijft.

 • Archeologie

  De tak van wetenschap die zich bezighoudt met het opgraven en bestuderen van materiële sporen van menselijke activiteit uit het verleden.

 • Culturele geschiedenis

  Domein dat historische en antropologische benaderingen combineert voor het vastleggen en bestuderen van vroegere gebruiken, kunst en werkwijzen van een groep mensen, rekening houdend met hun politieke, culturele en sociale omgeving.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

Vaardigheden

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Archeologie onderwijzen

  Studenten instrueren in de theorie en de praktijk van de archeologie, meer in het bijzonder in archeologische opgravingen, menselijke en culturele ontwikkeling, archeologisch onderzoek en archeologisch onderzoek.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op onderwijsontwikkelingen teamwork tussen studenten aanmoedigen oude inscripties bestuderen technische expertise leveren in lesmateriaal voorzien samenwerkingsrelaties aangaan promovendi begeleiden academisch onderzoek publiceren helpen bij de organisatie van schoolevenementen antropologie werken met elektronische leeromgevingen osteologie kwalitatief onderzoek uitvoeren conservatietechnieken geologische tijdsschaal onderzoeksvoorstellen bespreken epigrafie geologie beoordelingsprocessen studenten bijstaan bij het leren rapporten presenteren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren deelnemen aan wetenschappelijke colloquia leerproblemen studenten helpen bij hun proefschrift toezien op onderwijzend personeel lesplannen ontwikkelen universiteitsprocedures aanwezigheidslijsten bijhouden middelen voor educatieve doeleinden beheren loopbaanbegeleiding bieden financieringsmethoden in een academisch comité zetelen kwantitatief onderzoek uitvoeren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

Source: Sisyphus ODB