Beroep docent biologie hoger onderwijs

Biologiedocenten zijn docenten, docenten of docenten die de studenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald, instrueren in hun eigen gespecialiseerde studiegebied, biologie. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten bij het voorbereiden van colleges en examens, leiden van laboratoriumpraktijken, sorteren van papiersoorten en examens en leiden van beoordelingssessies voor de studenten. Zij voeren ook academisch onderzoek uit op hun gebied van de biologie, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Plantkunde

  De taxonomie of classificatie van de fauna, fylogenese en evolutie, anatomie en morfologie alsmede fysiologie.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Evolutiebiologie

  De studie van de evolutionaire processen waaruit de diversiteit van de levensvormen van de aarde afkomstig is. Evolutiebiologie is een subdiscipline van de biologie en onderzoekt de levensvormen van de aarde, van de herkomst van het leven tot het ontstaan van nieuwe soorten.

 • Genetica

  Onderzoek van erfelijkheid, genen en variaties in levende organismen. De genetische wetenschap probeert inzicht te krijgen in het doorgeven van genetische kenmerken door ouders aan hun nakomelingen en in de structuur en het gedrag van genen van levende wezens.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

Vaardigheden

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Biologie onderwijzen

  Studenten onderrichten in de theorie en praktijk van de biologie, meer specifiek in de biochemie, moleculaire biologie, cellulaire biologie, genetica, ontwikkelingsbiologie, hematologie, nanobiologie en zoölogie.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

promovendi begeleiden leerproblemen loopbaanbegeleiding bieden toezicht houden op onderwijsontwikkelingen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie beoordelingsprocessen werken met elektronische leeromgevingen in lesmateriaal voorzien studenten bijstaan bij het leren financieringsmethoden klinische cytologie lesplannen ontwikkelen academisch onderzoek publiceren kwantitatief onderzoek uitvoeren universiteitsprocedures toegepaste zoölogie rapporten presenteren moleculaire biologie kwalitatief onderzoek uitvoeren deelnemen aan wetenschappelijke colloquia in een academisch comité zetelen laboratoriumgebaseerde wetenschappen technische expertise leveren samenwerkingsrelaties aangaan toezien op onderwijzend personeel helpen bij de organisatie van schoolevenementen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren middelen voor educatieve doeleinden beheren teamwork tussen studenten aanmoedigen aanwezigheidslijsten bijhouden studenten helpen bij hun proefschrift onderzoeksvoorstellen bespreken medische microbiologie pathogene micro-organismen taxonomie van organismen virologie

Source: Sisyphus ODB