Beroep docent communicatie hoger onderwijs

De docenten, docenten en docenten die les geven aan studenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald op hun gespecialiseerde studiegebied, communicatie, die overwegend academisch van aard is. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van colleges en examens, sorteren en examens, en leiden tot toetsings- en feedbacksessies voor de studenten. Zij voeren ook wetenschappelijk onderzoek uit op hun communicatiegebied, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Communicatiewetenschap

  Het academisch onderzoeksgebied dat zich richt op menselijke interactie en communicatie via verschillende media en de wijze waarop die communicatie wordt geïnterpreteerd op politiek, economisch, cultureel, sociaal, semiotisch en hermeneutisch niveau.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Communicatiewetenschappen

  Praktijk en theorie van communicatiesystemen, massamedia, journalistiek werk en overtuigende communicatie. Zij omvatten ook de empirische methoden die communicatiewetenschappers gebruiken om gegevens te verzamelen, waaronder interviews, enquêtes en focusgroepen.

Vaardigheden

 • Teamwork tussen studenten aanmoedigen

  Studenten aanmoedigen om met anderen samen te werken in hun leerproces door in teamverband te werken, bijvoorbeeld via groepsactiviteiten.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Communicatiewetenschappen onderwijzen

  Studenten instrueren in de theorie en de praktijk van de massamedia, communicatiemethoden, journalistieke praktijken en overtuigende communicatie.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Informatie over studieprogramma’s geven

  Informatie verstrekken over de verschillende lessen en studiegebieden die door onderwijsinstellingen zoals universiteiten en middelbare scholen worden aangeboden, alsmede over de vereisten van de studie en de vooruitzichten op het gebied van werkgelegenheid.

Optionele kennis en vaardigheden

genderstudies studenten helpen met materiaal beoordelingsprocessen samenwerkingsrelaties aangaan soorten media kwantitatief onderzoek uitvoeren academisch onderzoek publiceren rapporten presenteren toezien op onderwijzend personeel in een academisch comité zetelen universiteitsprocedures in lesmateriaal voorzien lesplannen ontwikkelen sociale wetenschappen studenten helpen bij hun proefschrift werken met elektronische leeromgevingen kwalitatief onderzoek uitvoeren promovendi begeleiden loopbaanbegeleiding bieden leerproblemen onderzoeksvoorstellen bespreken journalistiek reclametechnieken sas language statistiek wetenschappelijke onderzoeksmethodologie aanwezigheidslijsten bijhouden financieringsmethoden deelnemen aan wetenschappelijke colloquia toezicht houden op onderwijsontwikkelingen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren helpen bij de organisatie van schoolevenementen middelen voor educatieve doeleinden beheren mediastudies software voor statistische analysesystemen technische expertise leveren

Source: Sisyphus ODB