Beroep docent diergeneeskunde hoger onderwijs

Docenten op het gebied van diergeneeskunde zijn docenten, docenten of docenten, en vaak doceert zij studenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald op hun eigen gespecialiseerde studiegebied, diergeneeskunde, die overwegend academisch van aard is. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van lezingen en examens, voor het sorteren van papiersoorten en examens, voor het leiden van laboratoriumpraktijken en voor het leiden van toetsings- en feedbacksessies voor de studenten. Zij voeren ook academisch onderzoek in hun vakgebied diergeneeskunde uit, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Anatomie van dieren

  De studie van lichaamsdelen van dieren, hun structuur en dynamische relaties, op een niveau dat relevant is voor de specifieke bezigheid.

 • Voortplantingssysteem van dieren

  De anatomie van de geslachtsorganen en de voortplantingscyclus van dieren, dierfysiologie en endocrinologie.

 • Fundamentele diergeneeskunde

  Veterinaire anatomie, histologie, embryologie, fysiologie, biochemie, genetica, farmacologie, farmacie, toxicologie, microbiologie, immunologie, epidemiologie en beroepsethiek.

 • Diergeneeskundige terminologie

  Spelling en betekenis van gangbare terminologie op veterinair gebied.

 • Tekenen van ziekte bij dieren

  Fysieke, gedrags- en milieugerelateerde tekenen van gezondheid en ziekte bij verschillende dieren.

 • Veterinaire klinische wetenschappen

  Etiologie, pathogenese, klinische symptomen, diagnose en behandeling van veel voorkomende ziekten en aandoeningen. Hieronder vallen veterinaire gebieden zoals propedeutica, klinische en atoompathologie, microbiologie, parasitologie, klinische geneeskunde en chirurgie (met inbegrip van anesthetica), preventieve geneeskunde, diagnostische beeldvorming, dierlijke voortplanting en voortplantingsaandoeningen, diergeneeskunde en volksgezondheid, veterinaire wetgeving en forensische geneeskunde, en therapieën.

 • Eerste hulp voor dieren

  De spoedeisende behandeling van dieren, met inbegrip van de beginselen en doelstellingen van de verlening van de eerste hulp aan dieren.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Fysiologie van dieren

  De studie van het mechanische, fysieke, bio-elektrische en biochemische functioneren van dieren, hun organen en hun cellen.

 • Zoönoses

  Zoönoses zijn infectieziekten bij dieren die op natuurlijke wijze naar de mens kunnen worden overgedragen. Zij omvatten een hele reeks ziekten en gaan van endemische zoönoses, zoals brucellose, antrax, rundertuberculose, parasitaire ziekten (hydatid disease of echinokokkose, trichinellose) en rabiës tot nieuwe zoönoses, zoals hoogpathogene vogelgriep, Nipah/Hendra en boviene spongiforme encefalopathie (“gekkekoeienziekte”).

Vaardigheden

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Veterinaire wetenschap onderwijzen

  Het instrueren van studenten in de theorie en de praktijk van de diergeneeskunde, in het bijzonder op het gebied van diergeneeskunde, eerstehulpverlening, diergedrag, anatomie en dierziekten.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

Optionele kennis en vaardigheden

studenten bijstaan bij het leren verpleegkundige zorg voor gehospitaliseerde dieren veilige werkmethoden in veterinaire omgeving in lesmateriaal voorzien rapporten presenteren financieringsmethoden veeteeltwetenschappen aanwezigheidslijsten bijhouden toezicht houden op onderwijsontwikkelingen samenwerken met dierdeskundigen laboratoriumtests uitvoeren op monsters van dieren samenwerkingsrelaties aangaan in een academisch comité zetelen kwantitatief onderzoek uitvoeren wetgeving op het gebied van dierenwelzijn professionele gegevens bijhouden loopbaanbegeleiding bieden deelnemen aan wetenschappelijke colloquia toezien op onderwijzend personeel middelen voor educatieve doeleinden beheren helpen bij de organisatie van schoolevenementen promovendi begeleiden werken met elektronische leeromgevingen gedrag van dieren veterinaire diagnoses stellen onderzoeksvoorstellen bespreken leerproblemen studenten helpen bij hun proefschrift wetenschappelijk onderzoek uitvoeren infecties in de instelling beheersen teamwork tussen studenten aanmoedigen academisch onderzoek publiceren dierenwelzijn kwalitatief onderzoek uitvoeren universiteitsprocedures bioveiligheid met betrekking tot dieren beoordelingsprocessen lesplannen ontwikkelen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie technische expertise leveren

Source: Sisyphus ODB