Beroep docent drama hoger onderwijs

Het opleiden van kunsttheaterinstructeurs voor studenten in een specifieke theorie en, in de eerste plaats, op een gespecialiseerd theater in een gespecialiseerd theater, in het onderwijs of in een school of in een conservatie op het niveau van het hoger onderwijs. Zij geven een theoretische opleiding in dienst van de praktische vaardigheden en technieken die de leerlingen vervolgens op het toneel moeten volgen. De podiumkunsten uitoefenen om de voortgang van de studenten te volgen, indien nodig individueel bij te staan en hun kennis en prestaties van de theateroefening te evalueren aan de hand van opdrachten, tests en onderzoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Zangtechnieken

  De verschillende technieken voor het correct gebruiken van uw stem zonder deze uit te putten of schade te berokkenen bij het veranderen van spraak in toon en in volume.

 • Uitspraaktechnieken

  De uitspraaktechnieken om naar behoren en begrijpelijkerwijs woorden uit te spreken.

 • Principes van teamwerk

  De samenwerking tussen mensen, gekenmerkt door een eensgezinde inzet voor het bereiken van een bepaald doel, het in gelijke mate deelnemen, het in stand houden van open communicatie, het vergemakkelijken van een doeltreffend gebruik van ideeën, enz.

 • Acteermethoden

  De verschillende technieken voor het ontwikkelen van levensechte opvoeringen, zoals method acting, klassiek acteren en de Meisner-techniek.

 • Theatertechnieken

  Technieken begrijpen die een succesvolle presentatie van een spel vergemakkelijken.

 • Ademhalingstechnieken

  De diverse technieken voor beheersing van stem, lichaam en zenuwen door middel van de ademhaling.

Vaardigheden

 • Teamwork tussen studenten aanmoedigen

  Studenten aanmoedigen om met anderen samen te werken in hun leerproces door in teamverband te werken, bijvoorbeeld via groepsactiviteiten.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Voorstellingsconcepten definiëren

  Het ophelderen van voorstellingsconcepten, zoals teksten en scores voor uitvoerende kunstenaars.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Artistiek potentieel van performers naar buiten brengen

  Artiesten motiveren om uitdagingen aan te gaan. ‘Peer-learning’ aanmoedigen. Een omgeving ontwikkelen voor experimenteren, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse methoden, zoals improvisatie.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Achtergrondonderzoek uitvoeren voor toneelstukken

  Historische achtergronden en artistieke concepten van toneelstukken onderzoeken.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden

  De technische aspecten controleren van uw werkomgeving, kostuums, rekwisieten, enz. Verwijder potentiële gevaren in uw werkplek of voorstelling. Actief ingrijpen in geval van ongevallen of ziekte.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Bewegingservaringen begeleiden

  Bijstand aan klanten of patiënten bij het verhuizen op een gestructureerde of geïmproviseerde manier voor bepaalde doeleinden.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

oefeningen voor artistieke prestaties uitvoeren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie leerproblemen een professioneel netwerk ontwikkelen onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt improviseren toneelteksten analyseren bewegingstechnieken referentiedocumenten voor een voorstelling opstellen werken met elektronische leeromgevingen voorstellingsconcepten in het creatieve proces interpreteren zang beoefenen scripts creëren voor artistieke productie studenten helpen bij hun proefschrift muziekinstrumenten bespelen dansbewegingen inoefenen studenten bijstaan bij het leren studenten helpen met materiaal aanwezigheidslijsten bijhouden scenario adapteren menselijke anatomie lesplannen ontwikkelen toneelproducties bestuderen in lesmateriaal voorzien helpen bij de organisatie van schoolevenementen middelen voor educatieve doeleinden beheren loopbaanbegeleiding bieden audities houden

Source: Sisyphus ODB