Beroep docent farmaceutische wetenschappen hoger onderwijs

De docenten van de apotheek zijn docenten, docenten of docenten die les geven aan studenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald op hun eigen gespecialiseerde studiegebied, farmacie, die overwegend academisch van aard is. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van lezingen en examens, voor het leiden van laboratoriumpraktijken, het sorteren van papiersoorten en examens, en voor het leiden van toetsings- en feedbacksessies voor de studenten. Zij voeren ook wetenschappelijk onderzoek uit op hun apothekersgebied, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geneesmiddelen

  De geneesmiddelen, hun nomenclatuur en de bij de vervaardiging van geneesmiddelen gebruikte stoffen.

 • Wetgeving inzake apotheken

  De wettelijke eisen en voorschriften voor het exploiteren van een apotheek.

 • Farmacologie

  Farmacologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Farmaceutische processen

  Technieken, beginselen en processen voor het creëren en het mengen van farmaceutische bestanddelen en producten zoals aspirine, antivirale middelen en andere soorten geneesmiddelen.

Vaardigheden

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Farmacieprincipes aanleren

  Studenten onderrichten in de theorieën en praktijken op het gebied van de farmacie, en meer in het bijzonder op het gebied van het gebruik van geneesmiddelen, toxicologie, farmaceutische technologie, farmaceutische scheikunde en technieken voor de bereiding van geneesmiddelen.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

Optionele kennis en vaardigheden

rapporten presenteren onderzoeksvoorstellen bespreken farmaceutische technologie promovendi begeleiden farmacokinetiek kwalitatief onderzoek uitvoeren homeopathie natuurkunde beoordelingsprocessen fytotherapie werken met elektronische leeromgevingen in een academisch comité zetelen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia samenwerkingsrelaties aangaan helpen bij de organisatie van schoolevenementen toxicologie toxicologische onderzoeken uitvoeren studenten bijstaan bij het leren financieringsmethoden studenten helpen bij hun proefschrift toezicht houden op onderwijsontwikkelingen farmaceutische chemie loopbaanbegeleiding bieden technische expertise leveren academisch onderzoek publiceren farmaceutische sector leerproblemen analytische chemie wetenschappelijke onderzoeksmethodologie lesplannen ontwikkelen middelen voor educatieve doeleinden beheren aanwezigheidslijsten bijhouden universiteitsprocedures in lesmateriaal voorzien wetenschappelijk onderzoek uitvoeren kwantitatief onderzoek uitvoeren teamwork tussen studenten aanmoedigen toezien op onderwijzend personeel farmacognosie

Source: Sisyphus ODB