Beroep docent geschiedenis hoger onderwijs

Docenten, docenten en docenten die les geven aan studenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald op hun gespecialiseerde studiegebied, geschiedenis, die overwegend academisch van aard is. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van lezingen en examens, voor het sorteren van papiersoorten en examens en voor het leiden van de controle en het geven van feedback over de studenten. Zij voeren ook academisch onderzoek uit in hun respectieve geschiedenis, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Geschiedenis

  De tak van wetenschap die aan mensen gerelateerde gebeurtenissen uit het verleden bestudeert, analyseert en beschrijft.

 • Periodisering

  De indeling van het verleden in vastgestelde tijdsblokken, de zogenaamde tijdsperiodes, om het onderzoek van de geschiedenis te vergemakkelijken.

 • Bronnenindeling

  Het indelen van uiteenlopende informatiebronnen in verschillende categorieën, waaronder historische en niet-historische, of primaire en secundaire bronnen, en het beoordelen van deze bronnen op basis van hun inhoud, materiële kenmerken, auteurs, enz.

 • Historische methoden

  De methoden, technieken en richtlijnen die historici volgen bij het onderzoeken en beschrijven van het verleden, zoals het gebruik van primaire bronnen.

Vaardigheden

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Geschiedenis onderwijzen

  Het instrueren van studenten in de theorie en de praktijk van de geschiedenis en het historisch onderzoek, en meer bepaald in onderwerpen zoals de geschiedenis van de middeleeuwen, onderzoeksmethoden en kritiek van de bron.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

Optionele kennis en vaardigheden

culturele geschiedenis beoordelingsprocessen studenten helpen met materiaal historisch onderzoek doen het verleden in geschreven bronnen onderzoeken studenten helpen bij hun proefschrift wetenschappelijke onderzoeksmethodologie leerproblemen middelen voor educatieve doeleinden beheren historische bronnen in archieven zoeken rapporten presenteren helpen bij de organisatie van schoolevenementen toezicht houden op onderwijsontwikkelingen geschiedenis van de theologie deelnemen aan wetenschappelijke colloquia aanwezigheidslijsten bijhouden samenwerkingsrelaties aangaan financieringsmethoden lesplannen ontwikkelen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren onderzoeksvoorstellen bespreken kwantitatief onderzoek uitvoeren kwalitatief onderzoek uitvoeren technische expertise leveren werken met elektronische leeromgevingen teamwork tussen studenten aanmoedigen academisch onderzoek publiceren universiteitsprocedures in lesmateriaal voorzien studenten bijstaan bij het leren kunstgeschiedenis loopbaanbegeleiding bieden in een academisch comité zetelen promovendi begeleiden toezien op onderwijzend personeel

Source: Sisyphus ODB