Beroep docent godsdienstwetenschappen hoger onderwijs

Hoogleraren, docenten of docenten die les geven aan studenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald op hun eigen gespecialiseerde studiegebied, theologie, die overwegend academisch van aard is. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van lezingen en examens, voor het sorteren van papiersoorten en examens en voor het leiden van de controle en het geven van feedback over de studenten. Zij voeren ook wetenschappelijk onderzoek uit op hun respectieve vakgebied, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geschiedenis van de theologie

  De studie van de ontwikkeling en evolutie van theologie in de loop van de geschiedenis.

 • Theologie

  De studie van het systematisch en rationeel begrijpen, verklaren en bekritiseren van religieuze ideeën, concepten, en alle goddelijke dingen.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Religieuze studies

  Studie van religieus gedrag, geloofsovertuigingen en instellingen vanuit een seculier perspectief en gebaseerd op methoden uit verschillende vakgebieden, zoals antropologie, sociologie en filosofie.

Vaardigheden

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Godsdienstwetenschappen onderwijzen

  Studenten onderrichten in de theorie en de praktijk van de godsdienstwetenschappen, meer bepaald in kritische analyse toegepast op de ethiek, verschillende religieuze principes, religieuze teksten, religieuze cultuurgeschiedenis en verschillende tradities van verschillende religies.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

Optionele kennis en vaardigheden

academisch onderzoek publiceren filosofie aanwezigheidslijsten bijhouden technische expertise leveren ethiek in lesmateriaal voorzien studenten helpen bij hun proefschrift religieuze teksten aanleren universiteitsprocedures beoordelingsprocessen middelen voor educatieve doeleinden beheren onderzoeksvoorstellen bespreken helpen bij de organisatie van schoolevenementen in een academisch comité zetelen kwalitatief onderzoek uitvoeren werken met elektronische leeromgevingen promovendi begeleiden toezicht houden op onderwijsontwikkelingen samenwerkingsrelaties aangaan wetenschappelijke onderzoeksmethodologie logica wetenschappelijk onderzoek uitvoeren studenten helpen met materiaal spiritualisme leerproblemen kwantitatief onderzoek uitvoeren toezien op onderwijzend personeel geschiedenis rapporten presenteren teamwork tussen studenten aanmoedigen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia studenten bijstaan bij het leren loopbaanbegeleiding bieden lesplannen ontwikkelen financieringsmethoden

Source: Sisyphus ODB