Beroep docent journalistiek hoger onderwijs

Docenten en media voor journalistiek en media zijn docenten, docenten of docenten die les geven aan studenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald op hun eigen gespecialiseerde studiegebied, journalistiek en media, en die overwegend academisch van aard zijn. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van lezingen en examens, voor het sorteren van papiersoorten en examens en voor het leiden van toetsings- en feedbacksessies voor de studenten. Zij voeren ook wetenschappelijk onderzoek uit op hun vakgebied journalistiek en media, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Communicatiewetenschappen

  Praktijk en theorie van communicatiesystemen, massamedia, journalistiek werk en overtuigende communicatie. Zij omvatten ook de empirische methoden die communicatiewetenschappers gebruiken om gegevens te verzamelen, waaronder interviews, enquêtes en focusgroepen.

 • Journalistiek

  Het verzamelen, verwerken en publiceren van informatie over actuele gebeurtenissen, trends en mensen, ook wel nieuws genoemd.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Ethische gedragscode voor journalisten

  De beginselen en regels die voor journalisten gelden bij het verslaan van nieuwsgebeurtenissen, waaronder de vrijheid van meningsuiting, het recht op wederhoor en objectiviteit.

 • Journalistieke beginselen

  De theorieën en richtsnoeren voor het schrijven van een journalistiek stuk, de manier om de aandacht van de lezers te trekken, en verschillende manieren om nieuws te presenteren. Dit omvat onder meer de methode van de omgekeerde pyramide en andere verteltechnieken voor het presenteren van informatie.

Vaardigheden

 • Journalistieke praktijken onderwijzen

  Studenten instrueren in de richtlijnen en theorieën met betrekking tot de principes van de journalistiek en de manieren om nieuws te presenteren via verschillende media.

 • Informatie over studieprogramma’s geven

  Informatie verstrekken over de verschillende lessen en studiegebieden die door onderwijsinstellingen zoals universiteiten en middelbare scholen worden aangeboden, alsmede over de vereisten van de studie en de vooruitzichten op het gebied van werkgelegenheid.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

Optionele kennis en vaardigheden

studenten helpen met materiaal technische expertise leveren onderzoeksvoorstellen bespreken wetenschappelijke onderzoeksmethodologie promovendi begeleiden samenwerkingsrelaties aangaan teamwork tussen studenten aanmoedigen toezien op onderwijzend personeel werken met elektronische leeromgevingen academisch onderzoek publiceren loopbaanbegeleiding bieden lesplannen ontwikkelen soorten media kwalitatief onderzoek uitvoeren helpen bij de organisatie van schoolevenementen middelen voor educatieve doeleinden beheren universiteitsprocedures in lesmateriaal voorzien afdrukmedia kwantitatief onderzoek uitvoeren toezicht houden op onderwijsontwikkelingen studenten bijstaan bij het leren mediawetgeving deelnemen aan wetenschappelijke colloquia mediastudies communicatiewetenschap rapporten presenteren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren communicatiewetenschappen onderwijzen leerproblemen beoordelingsprocessen in een academisch comité zetelen financieringsmethoden aanwezigheidslijsten bijhouden studenten helpen bij hun proefschrift

Source: Sisyphus ODB