Beroep docent klassieke talen hoger onderwijs

Docenten van klassieke talen zijn docenten, docenten of docenten die les geven aan studenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald in hun eigen gespecialiseerde studiegebied, klassieke talen, die overwegend academisch van aard zijn. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten bij het voorbereiden van colleges en examens, voor het sorteren van papiersoorten en examens en voor het leiden van de controle en het geven van feedback over de studenten. Zij voeren ook academisch onderzoek uit op hun respectieve gebied van de klassieke talen, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Klassieke oudheid

  De periode in de geschiedenis, gekenmerkt door de oude Griekse en oude Romeinse culturen, vóór de middeleeuwen.

 • Klassieke talen

  Alle ‘dode’ talen uit verschillende perioden in de geschiedenis, waaronder het Latijn uit de oudheid, het Middelengels uit de middeleeuwen, het Klassiek Maya uit de prekoloniale Amerika’s en het renaissance-Italiaans uit de vroegmoderne tijd.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Taalonderwijsmethoden

  De technieken die worden gebruikt om leerlingen een vreemde taal te onderwijzen, zoals audio-linguaal, communicatief taalonderwijs (CLT) en onderdompeling.

Vaardigheden

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Aanleren van gesproken taal begeleiden

  Actieve lessen begeleiden in vreemde talen, gericht op het spreken en evalueren van studenten over hun vorderingen met betrekking tot de uitspraak, de woordenschat en de grammatica door middel van mondelinge tests en opdrachten.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Talen onderwijzen

  Leerlingen onderwijzen in de theorie en praktijk van een taal. Gebruiken van een breed assortiment aan onderwijs- en leertechnieken om de vaardigheid in het lezen, schrijven, luisteren en spreken in die taal te bevorderen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

Optionele kennis en vaardigheden

universiteitsprocedures studenten helpen met materiaal beoordelingsprocessen studenten helpen bij hun proefschrift wetenschappelijke onderzoeksmethodologie studenten bijstaan bij het leren loopbaanbegeleiding bieden in een academisch comité zetelen leerproblemen onderzoeksvoorstellen bespreken literatuur toezien op onderwijzend personeel werken met elektronische leeromgevingen helpen bij de organisatie van schoolevenementen kwalitatief onderzoek uitvoeren technische expertise leveren linguïstiek financieringsmethoden deelnemen aan wetenschappelijke colloquia rapporten presenteren toezicht houden op onderwijsontwikkelingen etnolinguïstiek samenwerkingsrelaties aangaan lesplannen ontwikkelen aanwezigheidslijsten bijhouden verschillende talen spreken in lesmateriaal voorzien middelen voor educatieve doeleinden beheren academisch onderzoek publiceren promovendi begeleiden wetenschappelijk onderzoek uitvoeren teamwork tussen studenten aanmoedigen kwantitatief onderzoek uitvoeren

Source: Sisyphus ODB