Beroep docent natuurkunde hoger onderwijs

Docenten op het gebied van de fysica zijn docenten, docenten of docenten die de studenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald, instrueren in hun eigen gespecialiseerde studiegebied, natuurkunde, overwegend academisch onderwijs. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van lezingen en examens, voor het leiden van laboratoriumpraktijken, het sorteren van papiersoorten en examens, en voor het leiden van toetsings- en feedbacksessies voor de studenten. Zij voeren ook academisch onderzoek uit op hun gebied van fysica, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

Vaardigheden

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Fysica onderwijzen

  Studenten onderrichten in de theorie en de praktijk van de natuurkunde, en meer in het bijzonder in onderwerpen zoals de kenmerken van materie, het opwekken van energie en aerodynamica.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

Optionele kennis en vaardigheden

statistiek universiteitsprocedures kwalitatief onderzoek uitvoeren rapporten presenteren lesplannen ontwikkelen promovendi begeleiden wetenschappelijk onderzoek uitvoeren studenten bijstaan bij het leren laboratoriumgebaseerde wetenschappen onderzoeksvoorstellen bespreken werken met elektronische leeromgevingen materie observeren kwantitatief onderzoek uitvoeren geofysica thermodynamica teamwork tussen studenten aanmoedigen samenwerkingsrelaties aangaan helpen bij de organisatie van schoolevenementen technische expertise leveren wiskunde financieringsmethoden beoordelingsprocessen leerproblemen studenten helpen bij hun proefschrift studenten helpen met materiaal toezicht houden op onderwijsontwikkelingen in lesmateriaal voorzien academisch onderzoek publiceren wetenschappelijke meetapparatuur bedienen toezicht houden op laboratoriumactiviteiten middelen voor educatieve doeleinden beheren toezien op onderwijzend personeel akoestiek wetenschappelijke onderzoeksmethodologie in een academisch comité zetelen laboratoriumproeven uitvoeren aanwezigheidslijsten bijhouden deelnemen aan wetenschappelijke colloquia astronomie loopbaanbegeleiding bieden

Source: Sisyphus ODB