Beroep docent politicologie hoger onderwijs

Docenten, docenten en docenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald in hun eigen gespecialiseerde studiegebied, politiek, die overwegend academisch van aard is, zijn docenten en docenten die docenten en docenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van lezingen en examens, voor het sorteren van papiersoorten en examens en voor het leiden van de controle en het geven van feedback over de studenten. Zij voeren ook academisch onderzoek uit op hun respectieve vakgebied van politieke studies, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Politieke campagnevoering

  Procedures voor het voeren van een succesvolle politieke campagne, waaronder de specifieke onderzoeksmethoden, de publiciteitsinstrumenten, de contacten met het publiek en andere strategische aspecten van het organiseren en voeren van politieke campagnes.

 • Politieke wetenschappen

  Bestuursvormen, methodieken voor analyse van politieke activiteiten en gedrag, en theorie en praktijk van de beïnvloeding van mensen en het verkrijgen van bestuursinvloed.

 • Politieke partijen

  De ideeën en beginselen die politieke partijen en de politici die hen vertegenwoordigen, aanhangen.

 • Politieke ideologieën

  De diverse politieke ideologieën die een geheel van ethische ideeën, beginselen, symbolen, mythen en doctrines vertegenwoordigen, worden aangehangen door individuen, groepen, klassen of instellingen, en beschrijven hoe een samenleving zou moeten functioneren.

 • Regeringsbeleid

  De politieke activiteiten, plannen en voornemens van een regering voor een wetgevende zitting voor concrete zaken.

 • Sociale wetenschappen

  Ontwikkeling en kenmerken van sociologische, antropologische, psychologische, politieke en sociale beleidstheorieën.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Politiek

  De methode, het proces en de studie van het beïnvloeden van mensen, het verwerven van zeggenschap over een gemeenschap of samenleving en de verdeling van macht binnen een gemeenschap en tussen samenlevingen.

Vaardigheden

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Politieke wetenschappen onderwijzen

  Studenten instrueren in de theorie en de praktijk van de politieke wetenschappen, en meer in het bijzonder voor wat betreft onderwerpen als politiek, politieke systemen en de geschiedenis van de politiek.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

Optionele kennis en vaardigheden

werken met elektronische leeromgevingen studenten helpen met materiaal leerproblemen academisch onderzoek publiceren genderstudies in lesmateriaal voorzien wetenschappelijk onderzoek uitvoeren helpen bij de organisatie van schoolevenementen in een academisch comité zetelen technische expertise leveren deelnemen aan wetenschappelijke colloquia samenwerkingsrelaties aangaan middelen voor educatieve doeleinden beheren beoordelingsprocessen kwantitatief onderzoek uitvoeren loopbaanbegeleiding bieden universiteitsprocedures rapporten presenteren statistiek onderzoeksvoorstellen bespreken teamwork tussen studenten aanmoedigen communicatiewetenschap lesplannen ontwikkelen promovendi begeleiden aanwezigheidslijsten bijhouden studenten helpen bij hun proefschrift toezicht houden op onderwijsontwikkelingen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie financieringsmethoden toezien op onderwijzend personeel kwalitatief onderzoek uitvoeren kieswet studenten bijstaan bij het leren

Source: Sisyphus ODB