Beroep docent rechtsgeleerdheid hoger onderwijs

Docenten, docenten en docenten die les geven aan studenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald op hun gespecialiseerde studiegebied, wet, die overwegend academisch van aard is. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van lezingen en examens, voor het sorteren van papiersoorten en examens en voor het leiden van de controle en het geven van feedback over de studenten. Zij voeren ook academisch onderzoek uit op hun respectieve rechtsgebied, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Burgerlijk recht

  De regels en de toepassingen ervan die worden gebruikt in geschillen tussen verschillende partijen.

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Gerechtelijke procedures

  De voorschriften die van kracht zijn tijdens het onderzoek van een rechtszaak en tijdens een rechtszitting, en van de wijze waarop deze gebeurtenissen zich voordoen.

 • Strafrecht

  De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de strafbaarstelling van overtreders.

Vaardigheden

 • Wet interpreteren

  Interpretatie van de wet tijdens het onderzoek van een zaak om de juiste procedures voor de behandeling van de zaak, de specifieke status van de zaak en de betrokken partijen, de mogelijke resultaten en de wijze waarop de beste argumenten voor het gunstigste resultaat kunnen worden gepresenteerd, te kunnen presenteren.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Rechtsbeginselen onderwijzen

  Studenten onderrichten in de theorie en praktijk van wetgeving, en meer in het bijzonder in de verschillende nationale rechtssystemen, de interpretatie van wetten en juridische terminologie.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

Optionele kennis en vaardigheden

technische expertise leveren beoordelingsprocessen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia helpen bij de organisatie van schoolevenementen in een academisch comité zetelen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie kwalitatief onderzoek uitvoeren rapporten presenteren aanwezigheidslijsten bijhouden studenten helpen met materiaal teamwork tussen studenten aanmoedigen middelen voor educatieve doeleinden beheren kwantitatief onderzoek uitvoeren toezicht houden op onderwijsontwikkelingen loopbaanbegeleiding bieden in lesmateriaal voorzien academisch onderzoek publiceren studenten helpen bij hun proefschrift universiteitsprocedures werken met elektronische leeromgevingen studenten bijstaan bij het leren promovendi begeleiden samenwerkingsrelaties aangaan wetenschappelijk onderzoek uitvoeren onderzoeksvoorstellen bespreken leerproblemen toezien op onderwijzend personeel ontwikkelingen inzake wetgeving volgen financieringsmethoden lesplannen ontwikkelen wetgevingsprocedures

Source: Sisyphus ODB