Beroep docent ruimtewetenschap hoger onderwijs

Docenten op het gebied van ruimtewetenschappen zijn docenten, docenten of docenten die les geven aan studenten die een diploma hoger secundair onderwijs hebben behaald op hun eigen gespecialiseerde studiegebied, ruimtewetenschap, die overwegend academisch van aard is. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van colleges en examens, sorteren en leiden van beoordelingssessies en feedbacksessies voor de studenten. Zij voeren ook academisch onderzoek uit op hun gebied van ruimtewetenschap, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Astronomie

  Het gebied van de wetenschap dat onderzoek doet naar de fysica, de chemie en de ontwikkeling van hemellichamen zoals sterren, kometen en manen. Er wordt ook gekeken naar verschijnselen buiten de atmosfeer van de aarde, zoals zonnestormen, kosmische microgolfachtergrondstraling en gammastralen.

 • Ruimtevaarttechnologie

  Het technische vakgebied dat diverse technologieën en werktuigbouwkundige disciplines combineert, waaronder vliegtuigelektronica, materiaalkunde en aerodynamica, met als doel het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van vliegtuigen, ruimtevaartuigen, raketten en satellieten.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

Vaardigheden

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Ruimtewetenschappen onderwijzen

  Studenten instrueren in de theorie en de praktijk van de ruimtewetenschap, meer in het bijzonder in de astronomie, de lucht- en ruimtevaart, de astrobiologie, de ruimtearcheologie en de astrochemie.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Astronomie onderwijzen

  Studenten onderwijzen in de theorie en praktijk van astronomie , en meer specifiek in onderwerpen zoals hemellichamen, zwaartekracht en zonnestormen.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoeksvoorstellen bespreken soorten satellieten toezicht houden op onderwijsontwikkelingen rapporten presenteren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie samenwerkingsrelaties aangaan in lesmateriaal voorzien toezien op onderwijzend personeel middelen voor educatieve doeleinden beheren financieringsmethoden aanwezigheidslijsten bijhouden studenten bijstaan bij het leren academisch onderzoek publiceren kwalitatief onderzoek uitvoeren helpen bij de organisatie van schoolevenementen teamwork tussen studenten aanmoedigen mechanica technische expertise leveren studenten helpen bij hun proefschrift deelnemen aan wetenschappelijke colloquia loopbaanbegeleiding bieden leerproblemen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren lesplannen ontwikkelen universiteitsprocedures beoordelingsprocessen promovendi begeleiden in een academisch comité zetelen lancering van satellieten in een baan rond de aarde werken met elektronische leeromgevingen geostationaire satellieten kwantitatief onderzoek uitvoeren

Source: Sisyphus ODB