Beroep docent tandheelkunde hoger onderwijs

Docenten in de tandheelkunde zijn hoogleraren, docenten of docenten, en vaak doceert zij studenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald op hun eigen gespecialiseerde studiegebied, tandheelkunde, die overwegend academisch van aard is. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van lezingen en examens, voor het sorteren van papiersoorten en examens, voor het leiden van laboratoriumpraktijken en voor het leiden van toetsings- en feedbacksessies voor de studenten. Zij voeren ook academisch onderzoek uit in hun vakgebied in de tandheelkunde, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Tandheelkundige anatomie

  De ontwikkeling, het uiterlijk, de indeling, de functie en de kenmerken van de tanden en hun positie in de mond.

 • Tandheelkunde

  De wetenschappen waarop tandheelkunde is gebaseerd en het inzicht in wetenschappelijke methoden, zoals de principes van het meten van biologische functies, de evaluatie van wetenschappelijk vastgestelde feiten en de analyse van gegevens.

 • Klinische disciplines in tandheelkunde

  De klinische disciplines en methoden die een samenhangend beeld van afwijkingen, laesies en ziekten van tanden, mond, kaken en bijbehorende weefsels en van preventieve, diagnostische en therapeutische tandheelkunde bieden.

 • Chirurgie

  De belangrijkste procedures in de chirurgische praktijk, waaronder het beginsel van veilig opereren, de pathofysiologie van wondgenezing, knopen, het hanteren van weefsel, retractie van weefsel en alle andere in de operatiekamer gebruikte instrumenten en procedures.

 • Orale chirurgie

  De behandeling van ziekten, letsel en defecten van het maxillofaciale gebied (gezicht en kaken) en van de mond, zoals de zachte en harde weefsels van de mond.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Anatomie van de mond

  De structuur en functie van de tanden, mond, kaken en bijbehorende weefsels, zowel in gezonde als zieke toestand, en hun relatie met de algemene gezondheidstoestand en het fysieke en sociale welzijn van de patiënt.

Vaardigheden

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Tandheelkunde onderwijzen

  Studenten onderwijzen in de theorie en praktijk van de tandheelkunde, en meer specifiek in onderwerpen zoals tandanatomie, kaakchirurgie, orthodontie en anesthesie.

Optionele kennis en vaardigheden

studenten helpen bij hun proefschrift middelen voor educatieve doeleinden beheren in lesmateriaal voorzien helpen bij de organisatie van schoolevenementen anesthesiologie toezien op onderwijzend personeel promovendi begeleiden teamwork tussen studenten aanmoedigen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia samenwerkingsrelaties aangaan loopbaanbegeleiding bieden academisch onderzoek publiceren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in een academisch comité zetelen onderzoeksvoorstellen bespreken kwantitatief onderzoek uitvoeren rapporten presenteren studenten bijstaan bij het leren toezicht houden op onderwijsontwikkelingen financieringsmethoden cosmetische tandheelkundige procedures lesplannen ontwikkelen kwalitatief onderzoek uitvoeren werken met elektronische leeromgevingen orthodontie aanwezigheidslijsten bijhouden medico-biologische en medische wetenschappen in verband met tandheelkunde leerproblemen universiteitsprocedures beoordelingsprocessen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie technische expertise leveren

Source: Sisyphus ODB