Beroep docent verpleegkunde hoger onderwijs

Docenten in de verpleegkunde zijn docenten, docenten of docenten, en vaak doceert zij studenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald op hun eigen gespecialiseerde studiegebied, verpleging, die overwegend academisch van aard is. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van lezingen en examens, voor het sorteren van papiersoorten en examens, voor het leiden van laboratoriumpraktijken en voor het leiden van toetsings- en feedbacksessies voor de studenten. Zij voeren ook wetenschappelijk onderzoek uit op hun vakgebied in de verpleegkunde, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Primaire zorg

  De regelmatige, routinematige medische zorg aan patiënten, gewoonlijk uitgevoerd door een arts of een verpleegkundige, die leidt tot een beslissing over de noodzakelijke stappen om het gezondheidsprobleem van de patiënt op te lossen.

 • Sterilisatietechnieken

  De methoden en technieken die worden gebruikt om micro-organismen zoals virussen en bacteriën die medische instrumenten kunnen verontreinigen, of ander materiaal in een gezondheidszorginstelling, te vernietigen of te verwijderen.

 • Verplegingswetenschap

  De factoren die van invloed zijn op de menselijke gezondheid en de therapeutische maatregelen die de gezondheid bevorderen met als doel iemands geestelijke en lichamelijke gezondheid te verbeteren.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

 • Innovaties in de verpleging

  De methoden en instrumenten die worden gebruikt om tot innovatieve veranderingen en kwaliteitsverbetering in de verpleegkunde te komen.

 • Beheersing van infecties

  De routes van overdracht en methoden om de verspreiding van bekende en belangrijke besmette organismen te voorkomen, alsmede de methoden die beschikbaar zijn voor het steriliseren en ontsmetten van ziekteverwekkers bij de preventie van infecties.

 • Acute zorg

  Het soort zorg dat aan patiënten wordt toegediend voor een korte en kritische reeks ziekten zoals trauma of herstel na chirurgie.

 • Verzorgingsbeginselen

  De ethiek, de gedragscodes, de filosofie van de verzorging, de filosofie van de mensenrechten en de theorieën en concepten op het gebied van verzorging.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Leerproblemen

  De leerstoornissen van sommige studenten in een academische context, met name specifieke leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen.

 • Interne geneeskunde

  Inwendige geneeskunde staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

Vaardigheden

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Studenten privéles geven

  Particuliere, aanvullende instructies verstrekken aan studenten om hun leerproces te verbeteren. Studenten ondersteunen en begeleiden die moeite hebben met een bepaald onderwerp of die leermoeilijkheden hebben.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Verplegingsprincipes onderrichten

  Studenten instrueren in de theorie en de praktijk van de verpleegkunde om hen te helpen bij hun toekomstige loopbaan, met name op het gebied van geneeskunde, EHBO, menselijke anatomie, sterilisatie en patiëntenzorg.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Lesplannen ontwikkelen

  De leerdoelen en -resultaten voor onderwijsinstellingen en de vereiste onderwijsmethoden en potentiële onderwijsmiddelen ontwikkelen en plannen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • In lesmateriaal voorzien

  Ervoor zorgen dat het nodige lesmateriaal voor het onderwijs in een klas, zoals visuele hulpmiddelen, wordt voorbereid, up-to-date is en aanwezig is in de instructieruimte.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke onderzoeksmethodologie helpen bij de organisatie van schoolevenementen werken met elektronische leeromgevingen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren advies geven over leermethoden promovendi begeleiden universiteitsprocedures medische wetenschappen onderwijzen kwalitatief onderzoek uitvoeren loopbaanbegeleiding bieden veilig beheer van geneesmiddelen technische expertise leveren financieringsmethoden samenwerkingsrelaties aangaan in een academisch comité zetelen middelen voor educatieve doeleinden beheren onderzoeksvoorstellen bespreken studenten helpen bij hun proefschrift toezien op onderwijzend personeel academisch onderzoek publiceren aanwezigheidslijsten bijhouden kwantitatief onderzoek uitvoeren onderwijs aanpassen aan de doelgroep deelnemen aan wetenschappelijke colloquia teamwork tussen studenten aanmoedigen toezicht houden op onderwijsontwikkelingen rapporten presenteren reanimatie

Source: Sisyphus ODB