Beroep docent voedingskunde

Docenten, docenten of docenten die een diploma hoger secundair onderwijs hebben behaald op hun eigen gespecialiseerde studiegebied, over de voedselwetenschap, die overwegend academisch van aard is, zijn docenten en docenten. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van colleges en examens, sorteren en examens, en leiden tot toetsings- en feedbacksessies voor de studenten. Zij voeren ook wetenschappelijk onderzoek uit op hun gebied van de voedselwetenschap, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Voedingsmiddelen

  Kwaliteit en aanbod van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten in een specifieke levensmiddelensector.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Diëtetiek

  De aanpassing van de voeding en het dieet van de mens voor het optimaliseren van de gezondheid in klinische of andere omgevingen. De rol van voeding bij het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten over het hele levensspectrum.

 • Voedingsmiddelentechnologie

  Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen, biologische en farmaceutische producten, ontwikkeling en exploitatie van fabricage-, verpakkings- en distributiesystemen voor geneesmiddelen/levensmiddelen, ontwerp en installatie van productieprocessen voor voedingsmiddelen.

 • Voeding

  De wetenschap die de verschillende stoffen en voedingsstoffen (eiwitten, koolhydraten, tannines, anthocyanen, vitaminen en mineralen) en hun interactie in levensmiddelen onderzoekt.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Voedingsmiddelenwetenschap

  Studie van de fysische, biologische en chemische samenstelling van levensmiddelen en de wetenschappelijke begrippen die ten grondslag liggen aan de levensmiddelenverwerking en de voeding.

Vaardigheden

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Voedingswetenschap onderwijzen

  De studenten instrueren in de beginselen en theorieën van de voedselwetenschap, het onderzoek naar de fysieke, biologische en chemische samenstelling van voedsel en de onderliggende wetenschappelijke begrippen voor de verwerking van levensmiddelen.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

Optionele kennis en vaardigheden

deelnemen aan wetenschappelijke colloquia werken met elektronische leeromgevingen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie toezien op onderwijzend personeel helpen bij de organisatie van schoolevenementen lesplannen ontwikkelen biologie aanwezigheidslijsten bijhouden toezicht houden op onderwijsontwikkelingen virologie in lesmateriaal voorzien loopbaanbegeleiding bieden promovendi begeleiden beoordelingsprocessen samenwerkingsrelaties aangaan onderzoeksvoorstellen bespreken in een academisch comité zetelen teamwork tussen studenten aanmoedigen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren middelen voor educatieve doeleinden beheren kwalitatief onderzoek uitvoeren universiteitsprocedures studenten bijstaan bij het leren academisch onderzoek publiceren technische expertise leveren productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen rapporten presenteren neurologie kwantitatief onderzoek uitvoeren studenten helpen bij hun proefschrift medische microbiologie leerproblemen

Source: Sisyphus ODB