Beroep docent wijsbegeerte hoger onderwijs

Docenten, docenten en docenten die een diploma hoger secundair onderwijs hebben behaald in hun eigen gespecialiseerde studiegebied, filosofie, die overwegend academisch van aard is, vallen onder de filosofie van de filosofie. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van lezingen en examens, voor het sorteren van papiersoorten en examens en voor het leiden van de controle en het geven van feedback over de studenten. Zij voeren ook wetenschappelijk onderzoek uit in hun respectieve filosofie, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geschiedenis van de filosofie

  De studie van de ontwikkeling en groei van filosofen, filosofische concepten en ideeën in de loop van de geschiedenis.

 • Filosofie

  De verschillende filosofische systemen, hun grondbeginselen, waarden, ethiek, denkwijzen, gebruiken, praktijken en impact op het leven van de mens.

 • Filosofische scholen

  De verschillende filosofische ideeën en stijlen in de geschiedenis tot en met het heden, zoals Calvinisme, hedonisme en Kantianisme.

 • Metafysica

  De filosofische studie die betrekking heeft op het aan het licht brengen en toelichten van de basisbeginselen en de fundamentele ideeën waarmee mensen de wereld indelen, zoals zijn, tijd en objecten.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

Vaardigheden

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Filosofie onderwijzen

  De studenten instrueren in de theorie en de praktijk van filosofie, en meer in het bijzonder in onderwerpen zoals zedelijkheid, filosofen in de loop van de geschiedenis en filosofische ideologieën.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

Optionele kennis en vaardigheden

leerproblemen promovendi begeleiden sociologie culturele geschiedenis samenwerkingsrelaties aangaan kwantitatief onderzoek uitvoeren middelen voor educatieve doeleinden beheren financieringsmethoden in lesmateriaal voorzien werken met elektronische leeromgevingen logica onderzoeksvoorstellen bespreken studenten helpen met materiaal technische expertise leveren theologie toezicht houden op onderwijsontwikkelingen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie beoordelingsprocessen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia academisch onderzoek publiceren studenten bijstaan bij het leren lesplannen ontwikkelen rapporten presenteren kwalitatief onderzoek uitvoeren teamwork tussen studenten aanmoedigen toezien op onderwijzend personeel wetenschappelijk onderzoek uitvoeren studenten helpen bij hun proefschrift in een academisch comité zetelen moraliteit universiteitsprocedures loopbaanbegeleiding bieden ethiek helpen bij de organisatie van schoolevenementen politieke ideologieën politiek aanwezigheidslijsten bijhouden

Source: Sisyphus ODB