Beroep economisch adviseur

Economisch adviseurs onderzoeken economische ontwikkelingen en adviseren over economische problemen. Zij voorspellen trends en gedrag in de economie en adviseren over financiële, handels-, fiscale en andere gerelateerde zaken. Zij adviseren bedrijven en organisaties over technieken om economische winst te behalen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Politiek

  De methode, het proces en de studie van het beïnvloeden van mensen, het verwerven van zeggenschap over een gemeenschap of samenleving en de verdeling van macht binnen een gemeenschap en tussen samenlevingen.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Bedrijfsanalyse

  Het onderzoeksgebied dat behoeften en problemen van bedrijven in kaart brengt en bepaalt welke oplossingen problemen in de bedrijfsvoering zouden kunnen verkleinen of voorkomen. Dit vakgebied houdt zich bezig met IT-oplossingen, marktproblemen, beleidsontwikkeling en strategische aangelegenheden.

 • Financiële prognoses

  Het instrument dat in het kader van fiscaal financieel beheer wordt gebruikt voor het aangeven van trends in de inkomsten en voor schattingen van financiële omstandigheden.

 • Organisatorisch beleid

  Beleid voor het bereiken van een aantal doelstellingen en streefcijfers met betrekking tot ontwikkeling en instandhouding van een organisatie.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

Vaardigheden

 • Organisatorische beleidslijnen opstellen

  De implementatie van beleid ontwikkelen en monitoren met betrekking tot het documenteren en detailleren van de procedures voor de activiteiten van de organisatie in het licht van haar strategische planning.

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

 • Statistische voorspellingen doen

  Een systematisch statistisch onderzoek verrichten van gegevens die representatief zijn voor in het verleden waargenomen gedrag van het systeem, waaronder waarnemingen van nuttige voorspellers buiten het systeem.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Ondernemingsbeleid volgen

  Toezicht houden op het beleid van de onderneming en voorstellen van verbeteringen aan de onderneming.

 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen

  De betekenis begrijpen van financiële basisbegrippen en -termen die in bedrijven en financiële instellingen of organisaties worden gebruikt.

 • Advies geven over economische ontwikkeling

  Advies verlenen aan organisaties en instellingen over de factoren en maatregelen die zij kunnen nemen om de economische stabiliteit en groei te bevorderen en te waarborgen.

 • Financiële statistische verslagen ontwikkelen

  Opstelling van financiële en statistische verslagen op basis van verzamelde gegevens die aan de beheersorganen van een organisatie moeten worden voorgelegd.

 • Toezicht houden op werk op het gebied van belangenbehartiging

  Beheer van de doelstelling om invloed uit te oefenen op politieke, economische en sociale beslissingen. Ervoor zorgen dat de ethiek en het beleid worden nageleefd.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Risicofactoren inschatten

  Bepalen van de invloed van economische, politieke en culturele risicofactoren en bijkomende kwesties.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over overheidsfinanciën overheidsinkomsten inspecteren grote hoeveelheden gegevens analyseren burgerlijk recht advies geven over de naleving van het overheidsbeleid contacten onderhouden met lokale overheden overheidsfinanciën relaties met overheidsinstellingen onderhouden advies geven over wetgevingsbesluiten wetenschappelijke onderzoeksmethodologie overheidsuitgaven inspecteren relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden rapporten presenteren zorgen voor transparantie van informatie implementatie van overheidsbeleid berichten over analyseresultaten

Source: Sisyphus ODB