Beroep engineer industriële automatisering

Engineers in de industriële automatisering onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen toepassingen en systemen voor de automatisering van het productieproces. Zij passen technologie toe en verminderen, in voorkomende gevallen, menselijke input om het volledige potentieel van industriële robotica te benutten. Engineers in de industriële automatisering houden toezicht op het proces en zorgen voor een veilige en vlotte werking van alle systemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Automatiseringstechnologie

  Het geheel van technologieën die een proces, systeem of apparaat automatisch doen werken door het gebruik van regelsystemen.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Mechatronica

  Multidisciplinair technisch gebied dat principes van de elektrotechniek, de telecommunicatie, de regeltechniek, de computertechniek en de werktuigbouw combineert bij productontwerp en fabricageprocessen. De combinatie van deze technische gebieden draagt bij aan het ontwerpen en ontwikkelen van ‘slimme’ apparaten en helpt een optimale balans te bereiken tussen mechanische structuur en besturing.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Computertechniek

  Technische discipline die computerwetenschap combineert met elektrotechniek om computerapparatuur en -software te ontwikkelen. Computertechniek houdt zich bezig met elektronica, softwareontwerp en de integratie van hardware en software.

 • Regeltechniek

  Subdiscipline van engineering die zich richt op het sturen van het gedrag van systemen door het gebruik van sensoren en actuatoren.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

Vaardigheden

 • Prototypes ontwerpen

  Prototypes van producten of componenten van producten ontwerpen door ontwerp- en engineeringprincipes toe te passen.

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Elektronische testprocedures ontwikkelen

  Testprotocollen ontwikkelen om verschillende analyses van elektronische systemen, producten en componenten mogelijk te maken.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Literatuuronderzoek uitvoeren

  Een alomvattend en systematisch onderzoek van informatie en publicaties over een specifiek onderwerp uitvoeren. Een vergelijkende samenvatting van de evaluatiedocumentatie presenteren.

 • Mechatronische testprocedures ontwikkelen

  Ontwikkelen van testprotocollen om een verscheidenheid aan analyses van mechatronicasystemen, -producten en -componenten mogelijk te maken.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Technische informatie verzamelen

  Systematische onderzoeksmethoden toepassen en met de betrokken partijen communiceren om specifieke informatie te vinden en onderzoeksresultaten te evalueren ter beoordeling van de relevantie van de informatie, de desbetreffende technische systemen en de ontwikkelingen.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Automatiseringsonderdelen ontwerpen

  Ontwerpen van technische onderdelen, assemblages, producten of systemen die bijdragen aan de automatisering van industriële machines.

Optionele kennis en vaardigheden

robotinstallaties afstellen cam-software gebruiken cad-software gebruiken automatiseringscomponenten installeren resourceplanning uitvoeren firmware ontwerpen robotica productontwerpen ontwikkelen proefdraaien automatische machines controleren projectbeheer uitvoeren machinekamerwachten houden technische tekeningen maken technische teams coördineren technische documentatie aanleveren software installeren routineverslagen schrijven materiaallijsten opstellen machines vervangen micro-elektromechanische systemen cae-software hardware installeren veiligheidsnormen in industriële contexten volgen communiceren met klanten firmware programmeren kwaliteitscriteria voor productie definiëren technische principes onderzoeken zakenrelaties aangaan elektromechanica controlesystemen voor automatische uitrusting onderhouden kwaliteitsstandaarden micro-elektronica firmware

Source: Sisyphus ODB