Beroep farmacoloog

Farmacologen bestuderen de manier waarop geneesmiddelen interageren met organismen, levende systemen en hun onderdelen (cellen, weefsels of organen). Hun onderzoek is gericht op het identificeren van stoffen die door de mens kunnen worden geconsumeerd en die adequate biochemische functies voor het genezen van ziekten uitoefenen.

Farmacoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Overdraagbare ziekten

  Besmettelijke ziekten zijn een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Geneesmiddelenontwikkeling

  Stadia in de ontwikkeling van geneesmiddelen: preklinische fase (onderzoek en proeven op dieren), klinische fase (klinische proeven op mensen) en de subfasen die nodig zijn om een farmaceutisch geneesmiddel te verkrijgen als eindproduct.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Geneesmiddelen

  De geneesmiddelen, hun nomenclatuur en de bij de vervaardiging van geneesmiddelen gebruikte stoffen.

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Wetgeving inzake geneesmiddelenbewaking

  Voorschriften voor beheersing en bewaking van bijwerkingen van geneesmiddelen op EU-niveau.

 • Toxicologie

  De negatieve effecten van chemische stoffen op levende organismen, hun dosis en hun blootstelling.

 • Farmacologie

  Farmacologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Farmaceutische chemie

  De chemische aspecten van de identificatie en synthetische wijziging van de chemische eenheden, voor zover deze betrekking hebben op therapeutisch gebruik. De manier waarop verschillende chemische stoffen van invloed zijn op biologische systemen en hoe deze in de ontwikkeling van geneesmiddelen kunnen worden geïntegreerd.

 • Klinische chemie

  Klinische chemie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Farmaceutische technologie

  Farmaceutische technologie is de tak van farmaceutisch onderzoek die betrekking heeft op het technologische ontwerp, de ontwikkeling, de productie en de beoordeling van geneesmiddelen en medische producten.

 • Farmaceutische wetgeving

  Europees en nationaal wettelijk kader voor de ontwikkeling, de distributie en het gebruik van geneesmiddelen voor de mens.

Vaardigheden

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Chemicaliën mengen

  Chemische stoffen veilig mengen volgens recept, met gebruik van de juiste dosering.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Simulaties in het laboratorium uitvoeren

  Uitvoering van simulaties op prototypen, systemen of nieuw ontwikkelde chemische producten met behulp van laboratoriumapparatuur.

Optionele kennis en vaardigheden

assisteren bij klinische proeven gespecialiseerd farmaceutisch advies geven interne geneeskunde professionele documentatie in de gezondheidszorg klinische farmacologische studies leiden geneesmiddelen vervaardigen protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen vaccins ontwikkelen bijdragen aan de registratie van farmaceutische producten celkweken analyseren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen wetenschappelijke verhandelingen schrijven productie controleren onderzoeksvoorstellen schrijven geneesmiddelen ontwikkelen wetenschappelijke documentatie archiveren farmaceutische sector nucleaire geneeskunde fytotherapie kwaliteitssystemen voor de productie van farmaceutische producten dierproeven uitvoeren biologie chemisch bewaren bloedmonsters analyseren productverbeteringen aanbevelen gevolgen voor het milieu beoordelen

Source: Sisyphus ODB