Beroep financieel auditor

Financiële auditors verzamelen en onderzoeken financiële gegevens voor cliënten, organisaties en ondernemingen. Zij zorgen ervoor dat de financiële gegevens correct worden bewaard en vrij van materiële onjuistheden als gevolg van fouten of fraude, dat de financiële gegevens worden toegevoegd, en dat zij juridisch en doeltreffend functioneren. Zij evalueren het krediet- en kredietbeleid of de kredietactiviteiten op het gebied van databanken en documenten, evalueren, raadplegen en helpen zo nodig de bron van de transactie. Zij gebruiken hun toetsing van de financiële governance van de cliënt om de aandeelhouders, de belanghebbenden en de raad van bestuur van de organisatie of de onderneming te getuigen van hun getuigenis over het feit dat alle leden lid zijn.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Boekhoudkundige technieken

  De technieken voor het registreren en samenvatten van zakelijke en financiële transacties en het analyseren, verifiëren en rapporteren van de resultaten.

 • Ondernemingsrecht

  De wettelijke regels die van toepassing zijn op de interactie tussen de belanghebbenden van bedrijven (zoals aandeelhouders, werknemers, bestuurders, consumenten, enz.), en op de verantwoordelijkheden die bedrijven hebben tegenover hun belanghebbenden.

 • Processen van de boekhoudafdeling

  De verschillende processen, taken, het jargon, de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de boekhoudafdeling binnen een organisatie, zoals het bijhouden van de boekhouding, facturen, inboeken en belastingaangiftes.

 • Processen van de financiële afdeling

  De verschillende processen, taken, vaktermen, organisatierollen en andere specifieke kenmerken van een financiële afdeling in een organisatie. Inzicht in jaarrekeningen, investeringen, publicatiebeleid, enz.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Boekingen

  De in de boekhoudsystemen of boeken van een onderneming geregistreerde financiële transacties, samen met de met de vermelding verbonden metagegevens zoals de datum, het bedrag, de betrokken rekeningen en een beschrijving van de transactie.

 • Boekhouding

  De documentatie en verwerking van gegevens betreffende financiële activiteiten.

 • Financiële analyse

  Het proces van het beoordelen van de financiële mogelijkheden, de middelen en de status van een organisatie of persoon door het analyseren van financiële overzichten en verslagen om goed geïnformeerde zakelijke of financiële beslissingen te kunnen nemen.

Vaardigheden

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Boekhouding controleren

  De boekhoudkundige gegevens van het kwartaal en het jaar beoordelen en ervoor zorgen dat de boekhoudkundige informatie de nauwkeurigheid van de financiële transacties van de onderneming weergeeft.

 • Audit organiseren

  Het organiseren van een systematisch onderzoek van boeken, rekeningen, documenten en vouchers om na te gaan in hoeverre de jaarrekeningen een getrouw beeld geven, en om ervoor te zorgen dat de boekhouding naar behoren wordt bijgehouden, zoals vereist door de wet.

 • Financiële controlerapporten opstellen

  Informatie over de bevindingen van de audit van de financiële staten en het financieel beheer samenstellen om verslagen op te stellen, verbeteringsmogelijkheden aan te geven en de beheerbaarheid ervan te bevestigen.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Vragen stellen over documenten

  Het herzien en formuleren van vragen met betrekking tot documenten in het algemeen. Onderzoek uitvoeren naar de volledigheid, de vertrouwelijkheidsmaatregelen, de stijl van het document en specifieke instructies om de documenten te behandelen.

 • Belastingaangiften inspecteren

  De documenten inspecteren waarmee belastingverplichtingen worden aangegeven die niet automatisch worden ingehouden op lonen en salarissen opdat belastingplichtige personen en organisaties de juiste belastingen betalen.

 • Bankactiviteiten controleren

  Bankactiviteiten controleren en beoordelen, zoals leningen en andere transacties om de wettigheid van deze activiteiten te waarborgen.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Financiële audits uitvoeren

  De financiële gezondheid, de handelingen en het financiële verloop in de jaarrekening van de vennootschap evalueren en controleren. De financiële gegevens herzien om te zorgen voor rentmeesterschap en bestuurbaarheid.

 • Financieringsmiddelen beheren

  Budgetten en financiële middelen monitoren en controleren voor een bekwaam beheer ten aanzien van bedrijfsmanagement.

 • Controleplan ontwikkelen

  Alle organisatorische taken (tijd, plaats en volgorde) bepalen en een checklist opstellen voor de te controleren onderwerpen.

Optionele kennis en vaardigheden

internationale tarieven statistische financiële rapporten opstellen contacten onderhouden met aandeelhouders financiële jaarrekeningen begrotingen evalueren zorgen voor de naleving van de criteria voor de verschaffing van boekhoudkundige informatie strategische bedrijfsbeslissingen nemen financiële transacties traceren fraudedetectie financiële producten voldoen aan wettelijke verplichtingen communiceren met bankiers boekhoudkundige fouten identificeren financiële verslagen bijhouden insolventiewetgeving trusts beheren commercieel recht gegevens van financiële transacties bijhouden zorgen voor de naleving van boekhoudkundige afspraken financiële statistische verslagen ontwikkelen internationale standaarden voor financiële verslaglegging financiële wettelijke bepalingen financiële prestaties van een bedrijf analyseren advies geven over financiële zaken gemeenschappelijke ondernemingen adviestechnieken gebruiken bankactiviteiten fusies en overnames ondersteuning geven bij financiële berekeningen bedrijfswaarde van een bedrijf bepalen belastingwetgeving advies geven over kredietwaardigheid nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen advies geven over belastingplanning informatie over belastingwetgeving verstrekken financieel beheer

Source: Sisyphus ODB