Beroep financieel directeur

Financiële managers behandelen alle zaken met betrekking tot de financiering en investeringen van een bedrijf. Zij beheren de financiële verrichtingen van ondernemingen, zoals de activa, passiva, eigen vermogen en cashflow, met als doel de financiële gezondheid van de onderneming en de operationele levensvatbaarheid te handhaven. Financiële managers evalueren de strategische plannen van de onderneming in financiële termen, voeren transparante financiële operaties uit voor belasting- en auditorganen en stellen de financiële staten van de onderneming op het einde van het boekjaar op.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken financieel directeur

 • Opzetten, realiseren en evalueren van financieel beleid van een organisatie.
 • Plannen, coördineren en aansturen van financiële afdelingen van een organisatie.
 • Beoordelen van de financiële situatie van een organisatie, veranderingen doorvoeren indien nodig.
 • Opstellen van budgetanalyses en financiële rapportages.
 • Toezien op zowel financiële zaken als de efficiëntie van bedrijfsprocessen en de productiviteit van werknemers.
 • Overleggen met collega's bijv. over de financiële consequenties van het door hen opgestelde beleid.

Gerelateerde beroepen directie van groot bedrijf (>500 werknemers)

 • Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur >500 medewerkers
 • Commercieel directeur
 • Directeur public relations
 • HR-directeur
 • Logistiek directeur
 • Manager/directeur administratief bedrijf
 • Manager/directeur industrieel bedrijf
 • Manager/directeur IT-bedrijf, IT-dienst
 • Manager/directeur logistiek bedrijf
 • Manager/directeur, anders
 • R&D directeur

Kennis

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

 • Financiële analyse

  Het proces van het beoordelen van de financiële mogelijkheden, de middelen en de status van een organisatie of persoon door het analyseren van financiële overzichten en verslagen om goed geïnformeerde zakelijke of financiële beslissingen te kunnen nemen.

Vaardigheden

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiële en cliëntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Advies geven over financiële zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Financiële beleidslijnen handhaven

  De uitvoering van het financiële beleid van de onderneming met betrekking tot alle begrotings- en boekhoudprocedures van de organisatie lezen, begrijpen en handhaven.

Optionele kennis en vaardigheden

strategische planning implementeren problemen met bankrekeningen oplossen public relations fondsenwerving beheren sluitingsprocedures evalueren principes voor bedrijfsbeheer gemeenschapsrelaties opbouwen controleplan ontwikkelen risicofactoren inschatten financieel risico analyseren belastingwetgeving verkoopstrategieën legale bedrijfsactiviteiten garanderen internationale standaarden voor financiële verslaglegging verzekeringsbehoeften analyseren reclamecampagnes plannen onderzoekers van claims begeleiden ethiek klantendiensten belastingen berekenen contracten beheren behoeften van cliënten identificeren advies geven over fiscaal beleid inventaris van vastgoed voorbereiden kredietbeleid opstellen marketingactiviteiten coördineren leningovereenkomsten regelen staat van gebouwen onderzoeken prestaties van aannemers controleren hypotheekleningen boekhouding werknemers opleiden informatiebronnen raadplegen financiële prognoses grote reparaties aan gebouwen melden winstgevendheid inschatten behoeften van klanten identificeren risico-overdracht regelingen voor samenwerking opstellen organisatorische structuur ontwikkelen financiële wettelijke bepalingen onderhandelen over de waarde van activa beoordelingsrapporten opstellen administratieve systemen beheren informatie geven over huurovereenkomsten personeel werven processen voor kredietcontrole onderzoekstechnieken marktonderzoek uitvoeren schuldvorderingen zorgen voor transparantie van informatie onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen plannen contacten leggen met bestuursleden klachten van klanten afhandelen financiële informatie over eigendommen verzamelen persconferenties organiseren werken met gemeenschappen bedrijfswaarde van een bedrijf bepalen verandering van huurder afhandelen boekhoudkundige procedures opstellen bedrijfsdoelstellingen analyseren beleggingsadvies geven kredietwaardigheid controleren beursgang liquiditeitenbeheer aannemers controleren advies geven over bankrekeningen fondsen werven effecten marktonderzoek toezicht houden op het budget van facilitaire diensten vakbeurzen bijwonen klanttevredenheid garanderen operationele businessplannen implementeren informatie geven over financiële producten buitenlandse munteenheden financiële gegevens verzamelen schuldonderzoeken uitvoeren beurs afschrijving van activa uitvoeren contacten onderhouden met accountants overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid informeren over overheidsfinanciering overheidsuitgaven inspecteren bankactiviteiten contacten onderhouden met reclamebureaus boekhoudregelgeving ondernemingsstrategieën ontwikkelen externe factoren van bedrijven analyseren kostenberekeningen uitvoeren zorgen dat documenten juist worden beheerd de organisatie vertegenwoordigen bedrijfsleningen contacten leggen met financiers betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf contacten onderhouden met lokale overheden vastgoedmarkt strategisch onderzoek uitvoeren interne factoren van bedrijven analyseren financiële producten ontwikkelen productbeheer plannen businessplannen analyseren insolventiewetgeving betrouwbaarheid van gegevens beoordelen contacten onderhouden met vastgoedeigenaren businessplannen opstellen bedrijfsrekeningen beheren advies geven over beleggingen contacten onderhouden met aandeelhouders verzekeringsbeginselen financiële producten promoten rekeningen toewijzen productontwerpen ontwikkelen financiële instrumenten gebruiken verslag uitbrengen over het algemene beheer van een bedrijf processen van de financiële afdeling organisatorische risico’s inschatten voldoen aan wettelijke verplichtingen toezicht houden op personeel financiële transacties traceren vastgoedwaarden vergelijken risicorapporten opstellen boekhouding controleren publicrelationsstrategieën ontwikkelen principes voor bouwconstructie zorgen voor de naleving van boekhoudkundige afspraken financiële rekeningen controleren leningsvoorwaarden bepalen communiceren met huurders inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling financiële geschillen behandelen financiële haalbaarheid beoordelen advies geven over faillissementsprocedures nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen belastingaangifteformulieren voorbereiden financiële diensten aanbieden beslissen over verzekeringsaanvragen grootboek beheren personeel beheren verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf advies geven over risicobeheer kredietrisicobeleid toepassen informatie geven over vastgoed conclusies trekken uit resultaten van marktonderzoek belangen van de klant beschermen meetbare marketingdoelstellingen definiëren financiële risico’s beheren uitgaven beheersen reclametechnieken regelgeving inzake brandveiligheid helpen bij kredietaanvragen effecten beheren verzekeringsrecht marketingmanagement boekhoudkundige technieken waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet communiceren met klanten voorraadwaardering uitvoeren titelprocedures controleren bouwverordeningen productbeleid ontwikkelen zakelijke overeenkomsten sluiten financiële informatie verzamelen financieel verslag opstellen informatie over belastingwetgeving verstrekken verzekeringsmarkt kredietaanvragen beheren claimdossiers beheren financiële controlerapporten opstellen businessplannen meedelen aan medewerkers ondernemingsbeleid activiteiten delegeren zakenrelaties aangaan fraudedetectie begrotingsbeginselen financiële producten boekingen kostenbeheer betrouwbaarheid van klanten beoordelen kredietwaardigheid beoordelen schuldsystemen maatschappelijk verantwoord ondernemen informatie geven over rentevoeten aanvragen voor sociale zekerheid onderzoeken reputatie van een bank waarborgen overheidsfinanciering aanvragen haalbaarheidsonderzoek uitvoeren wetgeving inzake sociale huisvesting kosten-batenanalyserapporten verstrekken administratie van leaseovereenkomsten beheren communiceren met bankiers public relations verzorgen beleggingsportefeuilles controleren toezicht houden op de nationale economie subsidieaanvragen voor liefdadigheidsorganisaties schrijven financiële audits uitvoeren advies geven over de waarde van vastgoed schulddossiers van klanten bijhouden bedrijfscultuur vormen gezamenlijke eigendom verzekeringen verkopen kredietgeschiedenis van potentiële klanten analyseren financieringsmiddelen beheren financiële verslagen bijhouden internationale handel beleggingsportefeuilles ontwikkelen contractuele geschillen beheren schadebeoordeling organiseren statistiek toewijzing van plaats plannen ondernemingsrecht leiding geven aan personeel beheer van klantrelaties vastgoed taxeren nieuw personeel in dienst nemen strategische bedrijfsbeslissingen nemen projectbeheer uitvoeren ondersteuning geven bij financiële berekeningen relaties met klanten onderhouden eigendomsrecht jaarrekeningen interpreteren verzekeringspolissen opstellen personeel aanwerven een professioneel netwerk ontwikkelen afschrijving verzekeringstarieven berekenen soorten verzekeringen financiële transacties verwerken begroting maken voor financiële behoeften financiële markten naleving van bedrijfsregels waarborgen verkoopgesprekken houden kredietportefeuilles controleren technieken voor schuldvordering schade inschatten economie statistische financiële rapporten opstellen strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties budgetten beheren naleving van bouwvoorschriften controleren op de hoogte blijven van het politieke landschap effecten verhandelen huur innen elektronische communicatie moderne portefeuilletheorie boekhouding verklaren marktonderzoeksrapporten opstellen actuariële wetenschappen toezicht houden op verkoopactiviteiten investeringsanalyse leningen analyseren evenementen organiseren richtlijnen voor underwriting opstellen onderhandelen met vastgoedeigenaren prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren claimdossiers analyseren samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen toezicht houden op boekhoudkundige werkzaamheden administratieve taken uitvoeren dividenden berekenen operaties van kredietverenigingen beheren contractenrecht vastgoedmarkt onderzoeken door de overheid gefinancierde programma’s beheren leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie advies geven over communicatiestrategieën klanten werven statistische gegevens voor verzekeringsdoeleinden verzamelen aanmaningsactiviteiten uitvoeren met belanghebbenden onderhandelen ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen bankrekeningen openen reclamecampagnes coördineren behandeling van promotiemateriaal beheren kredietgeschiedenis van klanten bewaren kredietrapporten voorbereiden technische communicatievaardigheden toepassen methoden voor waardebepaling van bedrijven toezicht houden op vastgoedontwikkelingsprojecten advies geven over kredietwaardigheid bedrijfsprocessen analyseren schuldclassificatie belangen van aandeelhouders integreren in businessplannen risicoanalyses uitvoeren financieringsmethoden energieprestaties van gebouwen gegevensbanken van donoren beheren gegevens van financiële transacties bijhouden erkenning van activa uitvoeren begrotingen evalueren promotiemiddelen ontwikkelen vrijwilligers leiden vergaderingen regelen overheidsfinanciën materialen om beslissingen te nemen produceren binnenkomende schadeclaims behandelen verzekeringsrisico’s analyseren verzekeringsprocedures evalueren bezichtiging van vastgoed organiseren contact opnemen met potentiële donoren advies geven over overheidsfinanciën claimprocedures beheren beleggingsbeslissingen nemen ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen boekhoudcertificaten koppelen aan boekhoudkundige transacties jaarrekeningen opstellen rekeningen beheren rapporten presenteren schadeclaims opstarten behoeften van een gemeenschap analyseren persberichten opstellen operationele activiteiten coördineren advies geven over belastingplanning winstgevendheid beheren financiële informatie samenvatten beurs volgen inlichten over fiscale plichten processen van de boekhoudafdeling soorten pensioenen marketingprincipes zorgen voor de naleving van de criteria voor de verschaffing van boekhoudkundige informatie

Source: Sisyphus ODB