Beroep functionaris van een belangengroep

Functionarissen van belangengroepen vertegenwoordigen en handelen namens belangengroepen, zoals vakbonden, werkgeversorganisaties, handels- en brancheorganisaties, sportverenigingen en humanitaire organisaties. Zij ontwikkelen beleid en zorgen voor de uitvoering ervan. Tijdens onderhandelingen over onderwerpen als arbeidsomstandigheden en veiligheid spreken functionarissen van belangengroepen namens hun leden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen ngo

 • Bestuurder belangenorganisatie
 • Bestuurder humanitaire organisatie, vereniging
 • Bestuurder politieke partij
 • Bestuurder vakbond
 • Bestuurder werkgeversorganisatie

Kennis

 • Public relations

  Vakgebied dat zich bezighoudt met het beheer van alle aspecten van het imago en de perceptie van een bedrijf of persoon bij belanghebbenden en de samenleving als geheel.

 • Communicatieprincipes

  Het pakket gemeenschappelijke beginselen met betrekking tot communicatie zoals actief luisteren, een goede verstandhouding opbouwen, het juiste register gebruiken en de tussenkomst van anderen respecteren.

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

Vaardigheden

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Problemen analyseren

  Sociale, economische of politieke aspecten onderzoeken om een verslag of briefing op te stellen.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Public relations verzorgen

  Public relations (PR) uitvoeren door de verspreiding van informatie tussen een persoon of een organisatie en het publiek.

 • Op de hoogte blijven van het politieke landschap

  Lezen, doorzoeken en analyseren van de politieke situatie van een regio als informatiebron die van toepassing is voor verschillende doeleinden, zoals informatie, besluitvorming en beheer, en investeringen.

 • Diplomatisch zijn

  Op een gevoelige en tactvolle manier met mensen omgaan.

 • Leden werven

  Uitvoeren van de beoordeling en werving van leden.

 • Gezondheids- en veiligheidskwesties met derden bespreken

  Overleg voeren, onderhandelen en overeenstemming bereiken over mogelijke risico’s, maatregelen en veiligheidsprocedures met derden.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • In het openbaar spreken

  Een groep van luisteraars op gestructureerde, weloverwogen manier behandelen om deze te informeren, te beïnvloeden of te overtuigen.

 • Met de pers communiceren

  Professioneel communiceren en een positief beeld schetsen en tegelijkertijd met de media of potentiële sponsors uit te wisselen.

 • Navolging van beleid garanderen

  Ervoor zorgen dat de wetgeving en bedrijfsprocedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en in openbare ruimten te allen tijde worden nageleefd. Bewust maken en de naleving garanderen van alle beleidsregels van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid en gelijke kansen op de werkplek. Alle andere redelijkerwijs te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • De organisatie vertegenwoordigen

  Optreden als vertegenwoordiger van de instelling, het bedrijf of de organisatie tegenover de buitenwereld.

 • Leden beheren

  Ervoor zorgen dat de leden hun bijdragen betalen en dat ze informatie krijgen over vakbonds- of organisatie-activiteiten.

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

  Streven naar doelstellingen ondanks de druk als gevolg van onverwachte factoren buiten uw controle.

 • Argumenten overtuigend aanbrengen

  Argumenten presenteren tijdens onderhandelingen of debatten, of deze schriftelijk opmaken, op een overtuigende manier om de meeste steun te krijgen voor de zaak die de spreker of schrijver vertegenwoordigt.

 • Problemen analyseren met het oog op kansen

  In kaart brengen van en anticiperen op problemen om een gedragslijn te kiezen, passende oplossingen aan te reiken of zelfs mogelijkheden voor verdere ontwikkeling in kaart te brengen.

 • Communiceren met de raad van bestuur

  De resultaten van de onderneming presenteren, vragen beantwoorden met betrekking tot de organisatie en richtlijnen ontvangen over de toekomstperspectieven en plannen voor de onderneming.

 • Leden van een belangengroep vertegenwoordigen

  De leden van de themagroepen vervangen en spreken tijdens de onderhandelingen over het beleid, de veiligheid en de arbeidsomstandigheden.

 • Inbreuken op beleid vaststellen

  Het vaststellen van gevallen van niet-naleving van de vastgestelde plannen en beleidsmaatregelen in een organisatie en het nemen van passende maatregelen door het opleggen van sancties en het beschrijven van de wijzigingen die moeten worden doorgevoerd.

 • Samenwerken bij het opstellen van beleidslijnen

  Specifieke kennis en relevante overwegingen (bv. financieel, juridisch, strategisch) verstrekken over zaken die bij het opstellen van het beleid in overweging moeten worden genomen.

Optionele kennis en vaardigheden

communicatiestrategieën ontwikkelen fondsenwerving beheren sportcompetitieprogramma's beheren risico’s op de werkplek identificeren informatie verspreiden sportethiek werkgerelateerde verslagen schrijven voorstellen voor humanitaire programma’s beoordelen personen interviewen internationale betrekkingen opbouwen arbeidswet mensenrechten verdedigen lidmaatschap analyseren vrije handel promoten rechten van werknemers behartigen handelsbeleid ontwikkelen sportevenementen beheren economisch beleid ontwikkelen onderzoeksonderwerpen identificeren wetgevers beïnvloeden arbeidsrecht toespraken voorbereiden internationale wetgeving inzake mensenrechten vakbondsregelgeving werkgelegenheidsbeleid ontwikkelen advies geven over consumentenrechten onderwerpen bestuderen betalingen controleren handelsrecht politiek contacten leggen met sportorganisaties kieswet klachten behandelen actoren in humanitaire hulpverlening statistiek grafisch ontwerp vennootschapsrecht gelijkheid bij sportactiviteiten promoten presentatiemateriaal voorbereiden implementatie van overheidsbeleid strategieën voor lidmaatschap ontwikkelen folders schrijven databases gebruiken advies geven aan wetgevers diplomatieke beginselen toepassen productiebeleid ontwikkelen werkplekken bezoeken contacten onderhouden met lokale overheden

Source: Sisyphus ODB