Beroep fysiotherapeut

Fysiotherapeuten zijn zelfstandige gezondheidswerkers die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, het behoud of het herstel van de functie en het verkeer gedurende de gehele levenscyclus, waarbij gebruik wordt gemaakt van empirisch onderbouwde praktijken. Zij verlichten de pijn en behandelen fysieke aandoeningen die verband houden met letsel, ziekte of andere beperkingen. De fysiotherapeuten geven patiënten en hun verzorgers de kans om de aandoening buiten de klinische omgeving te beheren. Zij werken binnen hun werkterrein en hun gedragscode. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Psychiatrie

  Psychiatrie is een medische specialiteit die wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Spoedoperatie

  De kenmerken en methoden van een chirurgische ingreep in noodgevallen.

 • Farmacologie

  Farmacologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Orthopedische manuele fysiotherapie

  Een gespecialiseerd gebied van fysiotherapie voor de behandeling van neuro-musculoskeletale aandoeningen, op basis van een klinisch oordeel, waarbij gebruik wordt gemaakt van zeer specifieke behandelmethoden, met inbegrip van handmatige technieken en therapeutische oefeningen.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Therapeutische massage

  Massagetechnieken ter verlichting van pijn en andere symptomen die verband houden met een aantal medische aandoeningen.

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

 • Kindergeneeskunde

  De kindergeneeskunde is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Orthopedie

  Orthopedie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Chirurgie

  De belangrijkste procedures in de chirurgische praktijk, waaronder het beginsel van veilig opereren, de pathofysiologie van wondgenezing, knopen, het hanteren van weefsel, retractie van weefsel en alle andere in de operatiekamer gebruikte instrumenten en procedures.

 • Klinische geriatrie

  Geriatrie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Biomechanica

  Het gebruik van mechanische middelen om de functie en structuur van biologische organismen te begrijpen.

 • Obstetrie en gynaecologie

  Obstetrie en gynaecologie is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Interne geneeskunde

  Inwendige geneeskunde staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Kinetiek

  De studie van beweging en zijn oorzaken.

 • Intensieve zorg

  Medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnose en behandeling van levensbedreigende aandoeningen.

 • Revalidatie

  De methoden en procedures die worden gebruikt om zieke of gewonde personen te helpen de verloren vaardigheden te herstellen en weer in staat te stellen tot zelfvoorziening en -controle.

 • Medische terminologie

  De betekenis van medische termen en afkortingen, van doktersrecepten en diverse medische specialismen en het juiste gebruik ervan.

 • Neurologie

  Neurologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Sociologie

  Het gedrag en de dynamiek van de groep, maatschappelijke tendensen en invloeden, menselijke migratie, etniciteit, culturen en hun geschiedenis en oorsprong.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Leiding geven aan medisch personeel

  De taken en verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg.

 • Ademhalingstherapie

  Behandeling gericht op het beheer van de luchtwegen bij verschillende medische condities of situaties zoals noodsituaties of trauma.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

Vaardigheden

 • Fysiotherapeutische beoordeling uitvoeren

  Het uitvoeren van een fysiotherapeutische beoordeling, waarbij gegevens uit subjectieve, fysieke onderzoeken en informatie uit andere relevante bronnen worden verwerkt, zodat de veiligheid, het comfort en de waardigheid van de cliënt tijdens de beoordeling behouden blijven.

 • Triage toepassen op cliënten in verband met fysiotherapie

  Triage toepassen op cliënten in verband met fysiotherapie, hun beoordeling prioriteren en aangeven waar aanvullende diensten vereist zijn.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Informatie geven over de effecten van fysiotherapie

  Informatie verstrekken over de therapeutische resultaten en de eventuele inherente risico’s voor de cliënt die hij/zij begrijpt, waarbij in overeenstemming moet worden gehandeld met de ethische beginselen en het lokale/nationale beleid, wanneer de cliënt niet over de capaciteit beschikt om te begrijpen.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

  Mogelijke behandelingsprotocollen identificeren voor de uitdagingen voor de menselijke gezondheid binnen een bepaalde gemeenschap in gevallen zoals besmettelijke ziekten met grote gevolgen op mondiaal niveau.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Bijdragen aan het revalidatieproces

  Bijdragen aan het proces van herstel ter verbetering van de activiteiten, de werking en de participatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een individuele en op feiten gebaseerde aanpak.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten

  De naleving van de lokale, regionale, nationale en uniale wetgeving, beleidsregels, richtsnoeren en protocollen op het gebied van gezondheid en veiligheid bevorderen.

 • Therapeutische relaties ontwikkelen

  De individuele therapeutische relatie behouden met het oog op het betrekken van de eigen genezingscapaciteit, om een actieve samenwerking tot stand te brengen in het gezondheidsonderwijs en het genezingsproces en het maximaliseren van het potentieel van gezonde veranderingen.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Fysiotherapeutische interventies aanpassen

  Aanpassen van de fysiotherapeutische interventies aan de hand van een herbeoordeling van de reactie van de klant op de behandeling.

 • Leiding geven aan fysiotherapie-assistenten

  Begeleiden van en leermogelijkheden bieden aan fysiotherapie-assistenten.

 • Gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven

  De belangrijkste punten van het beleid en de procedures op het gebied van het welzijn en de veiligheid van de gezondheid in acht nemen en toepassen, overeenkomstig het beleid van de werkgever. Melding maken van risico’s voor de gezondheid en de veiligheid die zijn vastgesteld en de passende procedures volgen indien zich een ongeval of een verwonding voordoet.

 • Klinische risico’s beheren

  De kwaliteit en veilige verstrekking van gezondheidszorg verbeteren, met speciale focus op het vaststellen van omstandigheden die cliënten, hun families en verzorgers, personeel, studenten en anderen in gevaar brengen, en acties ondernemen om die risico's te voorkomen of te beheersen.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Medische resultaten interpreteren

  Interpreteren, integreren en toepassen van resultaten van diagnostische beeldvorming, laboratoriumonderzoeken en andere onderzoeken als onderdeel van de beoordeling van de cliënt, in overleg met andere zorgverleners.

 • Klinische fysiotherapeutische vaardigheden toepassen

  Klinische fysiotherapeutische vaardigheden toepassen in verschillende praktijkgebieden met behulp van een holistische en op bewijs gebaseerde benadering.

 • Gezondheidsproducten voorschrijven

  Gezondheidsproducten voorschrijven, indien aangegeven, voor het therapeutische effect, met inachtneming van de eisen van de cliënt en volgens de op bewijzen gebaseerde praktijken, nationale en feitelijke protocollen en binnenin de werkingssfeer.

 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen

  In verschillende zorgomgevingen de planning voor de overdracht van zorg, indien van toepassing, organiseren, doeltreffend communiceren en ervoor zorgen dat de patiënt/cliënt en zorgverleners betrokken worden bij het besluitvormingsproces.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Doeltreffendheid van aangeboden dienstverlening meten

  Een probleemoplossende benadering hanteren om aanbevelingen te ontwikkelen en te meten, voor het verbeteren van de kwaliteit van de beroepspraktijk in steeds meer onvoorspelbare contexten, door bij te dragen tot verandering en ontwikkeling binnen het beroep of de dienst op lokaal, regionaal of nationaal niveau.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren

  Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren en bevindingen mondeling meedelen, via openbare presentaties en door verslagen en andere publicaties te schrijven.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Leiderschap bieden

  Anderen leiden en beïnvloeden om beleidsontwikkeling, belangenbehartiging te bevorderen en bij te dragen, de grenzen en strategie op verschillende niveaus te verleggen.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Fysiotherapeutisch materiaal onderhouden

  Onderhouden van de fysiotherapiemateriaal en -benodigdheden en ervoor zorgen dat het materiaal veilig en geschikt is voor het doel.

 • Begroting van een zorgeenheid beheren

  De begroting van een zorgeenheid beheren Samenwerken in het kader van de planning van de begroting, met inbegrip van de kosten van de voorziening die nodig zijn voor adequate gezondheidszorg en adequaat beheer.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Fysiotherapeutische diensten ontwikkelen

  Een veilige, doeltreffende en efficiënte dienst voor de fysiotherapie ontwikkelen.

 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen

  Doorverwijzen naar andere professionals, op basis van de behoeften van de zorggebruiker, vooral wanneer blijkt dat aanvullende zorgdiagnoses en -interventies nodig zijn.

 • Pleiten voor gezondheid

  Pleiten voor gezondheidsbevordering, welzijn en ziekte of letselpreventie namens klanten en het beroep om de gezondheid van de openbare gezondheid te verbeteren.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Leerondersteuning in de gezondheidszorg bieden

  De nodige ondersteuning bieden om het leren voor cliënten, verzorgers, studenten, collega’s, hulpverleners en andere gezondheidswerkers te vergemakkelijken door de ontwikkelingsbehoeften en voorkeuren van de lerende te beoordelen en overeengekomen formele en informele leerresultaten te ontwikkelen en materialen te leveren die het leren en de ontwikkeling vergemakkelijken.

 • Technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken

  Technieken van cognitieve gedragstherapie toepassen op patiënten met slecht functionerende emoties en onaangepast gedrag door middel van uiteenlopende systematische procedures.

 • Plannen voor het ontslag van cliënten ontwikkelen

  In verschillende zorgomgevingen de planning voor het ontslag van cliënten, indien van toepassing, organiseren, doeltreffend communiceren en ervoor zorgen dat de cliënt en zorgverleners betrokken worden bij het besluitvormingsproces.

 • Fysiotherapie-studenten begeleiden

  Begeleiden, opleiden van en leermogelijkheden bieden voor fysiotherapie-studenten.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Fysiotherapeutisch personeel beheren

  Aanwerven, opleiden, beheren, ontwikkelen en toezicht houden op fysiotherapeuten, zorgen voor een klinisch doeltreffende dienstverlening aan klanten en daarbij de noodzaak van verdere opleiding voor zichzelf en collega’s erkennen.

 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren

  De voortgang van de gebruiker van gezondheidszorg registreren door te observeren, te luisteren en resultaten te meten.

 • Deelnemen aan fysiotherapeutisch onderzoek

  Verschillende niveaus van betrokkenheid bij onderzoeksactiviteiten laten zien ter verbetering van de kwaliteit van en de bewijsvoering voor fysiotherapie.

 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen

  Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens uit de analoge gegevens van de gebruiker van de gezondheidszorg verzamelen en steun verlenen bij het invullen van de vragenlijst over de huidige en voorgeschiedenis en de door de arts uitgevoerde metingen/tests registreren.

 • Fysiotherapeutische diagnoses stellen

  Een fysiotherapeutische diagnose/klinische indruk geven van de conditie van de cliënt, met de cliënt samenwerken om handicaps, activiteits- en deelnamebeperkingen vast te stellen die een gevolg zijn van ziekte en/of ouderdom, letsels en/of ouderdom en een holistische benadering hanteren.

 • Bijdragen aan hoogwaardige fysiotherapeutische diensten

  Deelnemen aan activiteiten ter bevordering van de kwaliteit, met name bij de verwerving en evaluatie van uitrusting, middelen, veilig opslag en beheer van de toevoer.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Strategische plannen voor fysiotherapeutische diensten ontwikkelen

  Bijdragen tot de ontwikkeling van systemen, beleid en procedures voor het aanbieden van fysiotherapiediensten, het delen van kennis en het bijdragen tot interne en externe leermogelijkheden.

 • Ondersteuning bieden voor zelfredzaamheid

  Verstrekken van op feiten gebaseerde informatie en strategieën inzake zelfbeheer aan de cliënt.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Behandelplannen formuleren

  Formuleren van een behandelplan en evaluatie (analyse) op basis van de verzamelde gegevens na beoordeling aan de hand van een klinisch denkproces.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

Optionele kennis en vaardigheden

acupunctuur toepassen massagetherapie toepassen vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek sport- en bewegingsgeneeskunde hydrotherapie geneesmiddelen voorschrijven

Source: Sisyphus ODB