Beroep gedragswetenschapper

Gedragswetenschappers onderzoeken, observeren en beschrijven menselijk gedrag in de samenleving. Zij trekken conclusies over de motieven die mensen aanzetten tot handelen, observeren de verschillende omstandigheden voor verschillende gedragingen en beschrijven verschillende persoonlijkheden. Zij adviseren organisaties en overheidsinstellingen op dit gebied. Zij kunnen ook het gedrag van dieren analyseren.

Gedragswetenschapper: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Psychologische begeleidingsmethoden

  De diverse methoden voor psychologisch advies, training en coaching voor personen van alle leeftijden, groepen en organisaties die medische aspecten in aanmerking nemen.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Pedagogie

  De theorie en de praktijk van het onderwijs, met inbegrip van de verschillende didactische methoden voor de opvoeding van personen of groepen.

 • Sociologie

  Het gedrag en de dynamiek van de groep, maatschappelijke tendensen en invloeden, menselijke migratie, etniciteit, culturen en hun geschiedenis en oorsprong.

Vaardigheden

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Klinisch-psychologische begeleiding bieden

  Klinische psychologische begeleiding bieden met betrekking tot gezondheidsproblemen, hun omstandigheden en de mogelijkheden tot verandering.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Menselijk gedrag onderzoeken

  Analyseren, bestuderen en uitleggen van het menselijk gedrag, de redenen ontdekken waarom individuen en groepen zich zo gedragen en zoeken naar patronen om toekomstig gedrag te voorspellen.

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

  Principes beoefenen met betrekking tot groepsgedrag, trends in de samenleving en invloed van de maatschappelijke dynamiek.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

Optionele kennis en vaardigheden

toegepaste zoölogie gedrag van dieren psychologische behandelingsmaatregelen antropologie criminele profielen opstellen openbare onderzoeken uitvoeren helpen bij politieonderzoek onderwijsstrategieën toepassen technische expertise leveren beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren wetenschappelijke verhandelingen schrijven kwalitatief onderzoek uitvoeren individuele behandelprogramma’s maken wetenschappelijke theorieën ontwikkelen demografie toezicht houden op het beheer van dieren klinische psychologische behandelingen toepassen kwantitatief onderzoek uitvoeren criminologie wetenschappelijke onderzoeksmethodologie oplossingen voor schadelijk gedrag ontwikkelen menselijk gedrag observeren onderzoeksvoorstellen schrijven gedrag van dieren beoordelen zorg voor personen met een handicap

Source: Sisyphus ODB