Beroep geestelijk verzorger

Geestelijk verzorgers verrichten religieuze activiteiten in seculiere instellingen. Zij counselen en geven geestelijke en emotionele steun aan mensen in de instelling. Zij werken samen met priesters of andere religieuze functionarissen om religieuze activiteiten in de gemeenschap te ondersteunen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Psychologische begeleidingsmethoden

  De diverse methoden voor psychologisch advies, training en coaching voor personen van alle leeftijden, groepen en organisaties die medische aspecten in aanmerking nemen.

Vaardigheden

 • Sociale begeleiding bieden

  De gebruikers van sociale diensten helpen bij het oplossen van persoonlijke, sociale of psychologische problemen.

 • Religieuze teksten interpreteren

  De inhoud en de boodschap van religieuze teksten interpreteren ten behoeve van de eigen spirituele ontwikkeling en die van anderen, alsook passende passages en boodschappen tijdens diensten en plechtigheden of voor theologische leerdoeleinden over te brengen.

 • Liefdadigheidsdiensten bieden

  Diensten verlenen voor goede doelen, of een onafhankelijke activiteit verrichten in verband met gemeenschapsdiensten, zoals voedsel en onderdak verschaffen, fondsen werven voor liefdadigheidsdoeleinden, steun verzamelen voor liefdadigheid en andere liefdadigheidsdiensten.

 • Spirituele begeleiding bieden

  Personen en groepen bijstaan die op zoek zijn naar begeleiding bij hun religieuze overtuigingen of hun ondersteunen bij hun geestelijke ervaring, zodat zij bevestiging vinden en vertrouwen hebben in hun geloof.

 • Empathie tonen

  Empathie tonen om elk soort symbolisch geweld en isolement te voorkomen en het garanderen van voldoende aandacht voor iedereen. Het moet een vermogen omvatten om verschillende verbale en non-verbale communicatie van sentiment en gevoelens te begrijpen.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Positief gedrag versterken

  Positief gedrag bij mensen tijdens revalidatie- en counselingactiviteiten versterken, om ervoor te zorgen dat de persoon op positieve wijze de nodige acties onderneemt voor positieve resultaten, zodat hij/zij aangemoedigd blijft om zijn/haar inspanningen voort te zetten en doelen te bereiken.

 • Religieuze ceremonies uitvoeren

  De rituele handelingen uitvoeren en de traditionele religieuze teksten toepassen tijdens ceremoniële evenementen, zoals begrafenissen, communie, doop, geboortes en andere religieuze plechtigheden.

 • Religieuze activiteiten promoten

  Het bevorderen van evenementen, het bijwonen van religieuze diensten en ceremonies en de deelname aan religieuze tradities en festiviteiten in een gemeenschap om de rol van religie in die gemeenschap te versterken.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

Optionele kennis en vaardigheden

religieuze diensten voorbereiden fondsenwerving beheren vrijwilligers ondersteunen bijbelteksten onderwijsactiviteiten ontwikkelen fondsen werven individuen begeleiden religieuze teksten aanleren educatief netwerk oprichten kerkdiensten leiden effectief communiceren in de gezondheidszorg kennis van menselijk gedrag gebruiken onderwijsmiddelen ontwikkelen onderwijsprogramma's coördineren helpen bij missiewerk bekering begeleiden scenario's uit het hoofd leren koran zangtechnieken sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen

Source: Sisyphus ODB