Beroep geestelijke

Geestelijken leiden religieuze organisaties of gemeenschappen, voeren spirituele en religieuze ceremonies uit en bieden spirituele begeleiding aan leden van een bepaalde religieuze groep. Zij kunnen zendings-, pastoraal of preekwerk verrichten, of werken binnen een religieuze orde of gemeenschap, zoals een klooster. Geestelijken vervullen taken zoals het leiden van erediensten, het geven van godsdienstonderwijs, het leiden van begrafenissen en huwelijken, het begeleiden van leden van de congregatie en het aanbieden van een scala aan andere gemeenschapsdiensten, zowel in samenwerking met de organisatie waarvoor zij werken als via eigen persoonlijke dagelijkse activiteiten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Religieuze rituelen uitvoeren

  De riten en tradities uitvoeren met betrekking tot een religieuze dienst en leidende collectieve belijdenis.

 • Religieuze ceremonies uitvoeren

  De rituele handelingen uitvoeren en de traditionele religieuze teksten toepassen tijdens ceremoniële evenementen, zoals begrafenissen, communie, doop, geboortes en andere religieuze plechtigheden.

 • Religieuze diensten voorbereiden

  Het uitvoeren van de nodige handelingen ter voorbereiding van religieuze diensten en ceremonies, zoals het verzamelen van de nodige rekwisieten en materialen, het schoonmaken van hulpmiddelen, het schrijven en houden van preken en andere toespraken, en andere voorbereidende activiteiten.

 • Toezicht houden op religieuze organisaties

  Toezicht houden op de activiteiten van religieuze organisaties zoals parochies, congregaties, kerken, moskeeën en andere religieuze organisaties en instellingen, om ervoor te zorgen dat de operatie in overeenstemming is met de voorschriften van het overkoepelende religieuze stelsel.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Debatteren

  Argumenten ontwikkelen en presenteren die worden gebruikt in een constructief debat en discussie om de tegenpartij of een neutrale derde partij te overtuigen van het standpunt van de debatteerder.

 • Sociale begeleiding bieden

  De gebruikers van sociale diensten helpen bij het oplossen van persoonlijke, sociale of psychologische problemen.

 • Empathie tonen

  Empathie tonen om elk soort symbolisch geweld en isolement te voorkomen en het garanderen van voldoende aandacht voor iedereen. Het moet een vermogen omvatten om verschillende verbale en non-verbale communicatie van sentiment en gevoelens te begrijpen.

 • Dialoog in de maatschappij bevorderen

  De interculturele dialoog in het maatschappelijk middenveld bevorderen over een aantal controversiële onderwerpen zoals religieuze en ethische kwesties.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

  Principes beoefenen met betrekking tot groepsgedrag, trends in de samenleving en invloed van de maatschappelijke dynamiek.

 • Spirituele begeleiding bieden

  Personen en groepen bijstaan die op zoek zijn naar begeleiding bij hun religieuze overtuigingen of hun ondersteunen bij hun geestelijke ervaring, zodat zij bevestiging vinden en vertrouwen hebben in hun geloof.

 • Religieuze instellingen vertegenwoordigen

  Publieke functies vervullen als vertegenwoordiger van een religieuze instelling die zich inzet voor het promoten van de instelling en haar activiteiten en voor een accurate vertegenwoordiging en opname in overkoepelende organisaties.

 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen

  Deelnemen aan het vaststellen van een organisatorisch beleid dat onder meer betrekking heeft op de geschiktheid van de deelnemers, de vereisten van het programma en de voordelen van het programma voor de gebruikers van de diensten.

 • Intercultureel bewustzijn tonen

  Gevoeligheid voor culturele verschillen tonen door maatregelen te nemen die de positieve interactie tussen internationale organisaties, groepen of individuen van verschillende culturen vergemakkelijken, en om de integratie in een gemeenschap te bevorderen.

 • Religieuze teksten interpreteren

  De inhoud en de boodschap van religieuze teksten interpreteren ten behoeve van de eigen spirituele ontwikkeling en die van anderen, alsook passende passages en boodschappen tijdens diensten en plechtigheden of voor theologische leerdoeleinden over te brengen.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Gemeenschapsrelaties opbouwen

  Affectieve en langdurige relaties met lokale gemeenschappen ontwikkelen, door bijvoorbeeld speciale programma’s voor kleuterscholen en scholen en voor gehandicapten en ouderen te organiseren, het bewustzijn te vergroten en in ruil daarvoor waardering van de gemeenschap te krijgen.

 • Religieuze activiteiten promoten

  Het bevorderen van evenementen, het bijwonen van religieuze diensten en ceremonies en de deelname aan religieuze tradities en festiviteiten in een gemeenschap om de rol van religie in die gemeenschap te versterken.

Optionele kennis en vaardigheden

helpen bij kerkdienst deelnemen aan rabbijnse gerechtelijke procedures budgetten beheren scenario's uit het hoofd leren poedja's uitvoeren psychologische begeleidingsmethoden koran hindoeïsme islam liefdadigheidsdiensten bieden taakgegevens bijhouden individuen begeleiden culturele gebruiken bij voedselbereiding arabisch samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen fondsen werven kerkdiensten leiden sanskriet hebreeuws latijn huwelijken voltrekken thora onderwijsactiviteiten organiseren religieuze teksten aanleren jodendom vrijwilligers leiden samenwerkingsrelaties aangaan onderwijsmiddelen ontwikkelen rituele reinigingsactiviteiten uitvoeren zangtechnieken fondsenwerving beheren liefdadigheidswerkzaamheden coördineren christendom vrijwilligers ondersteunen zingen contacten onderhouden met lokale overheden helpen bij missiewerk beleid inzake religieuze kwesties ontwikkelen islamologie een professioneel netwerk ontwikkelen positief gedrag versterken bekering begeleiden religieuze functionarissen opleiden culturele gebruiken bij het slachten van dieren bijbelteksten publieke presentaties geven religieuze functionarissen wijden leiding geven aan personeel zang beoefenen

Source: Sisyphus ODB