Beroep geoloog

Geologen onderzoeken de materialen die de aarde vormen. Hun observaties hangen af van het doel van het onderzoek. Afhankelijk van hun specialisatie bestuderen geologen hoe de aarde in de loop van de tijd gevormd is, de geologische lagen, de kwaliteit van mineralen voor mijnbouw, aardbevingen en vulkanische activiteit voor particuliere diensten, en soortgelijke verschijnselen.

Geoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geologische tijdsschaal

  Een systeem voor de chronologische meting van de geologische geschiedenis in verschillende periodes en subperiodes waarin rekening wordt gehouden met het prehistorische leven, de geografie en het klimaat.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Cartografie

  De studie van de interpretatie van de inhoud van kaarten, de metingen en de technische specificaties. 

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Wetenschappelijke modelvorming

  Wetenschappelijke activiteit bestaande in het selecteren van de relevante aspecten van een situatie en gericht op het weergeven van fysieke processen, empirische objecten en verschijnselen om een beter begrip, visualisatie of kwantificering mogelijk te maken, alsook een simulatie die laat zien hoe dit specifieke subject zich onder bepaalde omstandigheden zou gedragen.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven

  De hypothese, bevindingen en conclusies van uw wetenschappelijk onderzoek op uw vakgebied in een professionele publicatie presenteren.

 • Tests op bodemmonsters uitvoeren

  Analyseren en testen van bodemmonsters; de gaschromatografie bepalen en relevante isotopen- en koolstofinformatie bepalen; de viscositeit bepalen.

 • Geologisch onderzoek uitvoeren

  Verrichten van onderzoek voor mijnen en velden met het oog op het analyseren van de eigenschappen van het gebied en het vinden van ertsen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Geologische gegevens verzamelen

  Deelnemen aan het verzamelen van geologische gegevens zoals kernregistratie, geologische kaarten, geochemische en geofysische metingen, digitale gegevensverzameling, enz.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten onderzoeksvoorstellen schrijven technische expertise leveren monsters voor analyse verzamelen landmetingen uitvoeren gegevens verwerken geochemie sedimentologie stabiliteit van de ondergrond onderzoeken wetenschappelijke theorieën ontwikkelen adviseren over bouwaangelegenheden informatie over geologische eigenschappen geven geografische informatiesystemen wetenschappelijke apparatuur ontwerpen milieuwetgeving geologische cartografie geochemische monsters onderzoeken protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen digitale cartografie toepassen geochronologie verslag van landmeting voorbereiden geografische informatiesystemen gebruiken gevolgen voor het milieu beoordelen geofysica veldwerk uitvoeren luchtfoto’s bestuderen houtkap geologische databases ontwikkelen adviseren over geologie voor delfstofwinning sedimentatiebestrijding uitvoeren geologische kaartsecties voorbereiden bodemkunde petrologie geofysische gegevens interpreteren

Source: Sisyphus ODB