Beroep gespecialiseerd biomedisch wetenschapper

Gespecialiseerde biomedische wetenschappers verrichten geavanceerd translationeel onderzoek op het gebied van de biomedische wetenschap en werken als leraren in hun beroep of als beoefenaars van andere beroepen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bioveiligheid in biomedische laboratoria

  De beginselen en methoden voor het beheer van besmettelijke materialen in de laboratoriumomgeving, bioveiligheidsniveaus, indeling en risicobeoordeling, de pathogeniteit en toxiciteit van een levend organisme en de mogelijke gevaren daarvan, teneinde de risico’s voor de gezondheid van de mens en voor het milieu tot een minimum te beperken.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Pedagogie

  De theorie en de praktijk van het onderwijs, met inbegrip van de verschillende didactische methoden voor de opvoeding van personen of groepen.

 • Biomedische technieken

  De verschillende methoden en technieken die in de biomedische laboratoria worden gebruikt, zoals moleculaire en biomedische technieken, beeldvormingstechnieken, genetische manipulatie, technieken voor elektrofysiologie en in silico-technieken.

 • Rol van biomedische wetenschappers in de gezondheidszorg

  Rollen en verantwoordelijkheden van een biomedisch wetenschapper binnen het zorgstelsel.

 • Analytische methoden in biomedische wetenschappen

  De diverse mathematische, analytische of onderzoeksmethoden die in biomedische wetenschappen worden gebruikt.

 • Biomedische wetenschappen

  De beginselen van de natuurwetenschappen toegepast op de geneeskunde. Medische wetenschappen zoals medische microbiologie en klinische virologie passen biologische beginselen toe ten behoeve van medische kennis en uitvindingen.

Vaardigheden

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden

  Assisteren bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden, met name op het gebied van beleid en operationele standaardprocedures.

 • Gegevens van biomedische testen registreren

  Informatietechnologie gebruiken voor het accuraat registreren en analyseren van gegevens van biomedische tests, het opstellen van verslagen over de gegevens en het uitwisselen van resultaten met de betrokken personen.

 • Onderwerpen bestuderen

  Doeltreffend onderzoek verrichten naar relevante onderwerpen om voor verschillende doelgroepen beknopte informatie te kunnen verstrekken. Het onderzoek kan betrekking hebben op boeken, tijdschriften, internet en/of mondelinge besprekingen met goed geïnformeerde personen.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Klinische beslissingen nemen

  Tegemoetkomen aan een behoefte aan informatie door beschikbare bevindingen te verzamelen en te analyseren om geïnformeerde klinische beslissingen te nemen.

 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren

  Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren en bevindingen mondeling meedelen, via openbare presentaties en door verslagen en andere publicaties te schrijven.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Resultaten van biomedische analyses valideren

  Klinisch valideren van de resultaten van de biomedische analyse, overeenkomstig de deskundigheid en de goedkeuringsgraad.

Optionele kennis en vaardigheden

lichaamsvloeistoffen analyseren medische genetica medische microbiologie klinische immunologie werken in multidisciplinaire gezondheidsteams menselijke fysiologie pathologie klinische cytologie embryologie immunohematologie biologie toxicologie actief luisteren immunologie advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers medische informatica biofysica histopathologie celkweken analyseren chemie epidemiologie klinische microbiologie vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek

Source: Sisyphus ODB