Beroep gespecialiseerd dierenarts

Gespecialiseerde dierenartsen zijn professionals met een uitgebreid wetenschappelijk onderwijs. Zij hebben de bevoegdheid om in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving in een onafhankelijke, ethische en persoonlijke hoedanigheid, alle aspecten van de diergeneeskunde uit te voeren, in het belang van de gezondheid en het welzijn van dieren en de volksgezondheid. Daarnaast hebben zij een erkende kwalificatie en/of ervaring in een specifieke soort en/of veterinaire procedure nodig. Diergeneeskundige specialismen worden in het algemeen ingedeeld volgens soorten en/of procedures, bijvoorbeeld: De betreffende soorten kunnen paarden en dierentuindieren omvatten De betreffende procedures kunnen cardiologie en orthopedie omvatten Actuele lijsten met specialismes en details voor de specifieke kwalificaties en vereiste ervaring kunt u vinden op: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de nationale toezichthoudende instantie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veterinaire klinische wetenschappen

  Etiologie, pathogenese, klinische symptomen, diagnose en behandeling van veel voorkomende ziekten en aandoeningen. Hieronder vallen veterinaire gebieden zoals propedeutica, klinische en atoompathologie, microbiologie, parasitologie, klinische geneeskunde en chirurgie (met inbegrip van anesthetica), preventieve geneeskunde, diagnostische beeldvorming, dierlijke voortplanting en voortplantingsaandoeningen, diergeneeskunde en volksgezondheid, veterinaire wetgeving en forensische geneeskunde, en therapieën.

 • Omgevingsverrijking voor dieren

  Soorten, methoden en gebruik van verrijking voor dieren om de expressie van natuurlijk gedrag mogelijk te maken, met inbegrip van ecologische prikkels, het voederen, puzzels, speelvoorwerpen, sociale en opleidingsactiviteiten.

 • Anatomie van dieren

  De studie van lichaamsdelen van dieren, hun structuur en dynamische relaties, op een niveau dat relevant is voor de specifieke bezigheid.

 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving

  Veilige werkmethoden in een veterinaire omgeving om gevaren en bijbehorende risico's te identificeren en zo ongevallen of incidenten te voorkomen. Dit omvat letsels door dieren, zoönoses, chemicaliën, apparatuur en werkomgeving.

 • Fysiologie van dieren

  De studie van het mechanische, fysieke, bio-elektrische en biochemische functioneren van dieren, hun organen en hun cellen.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Veeteeltwetenschappen

  Diervoeding, landbouwkunde, plattelandseconomie, veehouderij, hygiëne en bioveiligheid, ethologie, bescherming en beheer van de veestapel.

 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren

  Bewustzijn van de maatregelen op het gebied van hygiëne en bioveiligheid bij het werken met dieren, met inbegrip van de oorzaken, de overdracht en de preventie van ziekten en de toepassing van beleidsmaatregelen, materialen en uitrusting.

 • Dierenwelzijn

  Algemeen erkende behoeften aan dierenwelzijn zoals toegepast op soorten, situatie en bezetting. Deze thema's zijn: de behoefte aan een geschikte omgeving
de behoefte aan goede voeding
de behoefte om normale gedragspatronen te kunnen vertonen
de behoefte om samen met, of gescheiden van andere dieren te worden gehuisvest
de behoefte om te worden beschermd tegen pijn, lijden, verwondingen en ziekte.

 • Tekenen van ziekte bij dieren

  Fysieke, gedrags- en milieugerelateerde tekenen van gezondheid en ziekte bij verschillende dieren.

 • Fundamentele diergeneeskunde

  Veterinaire anatomie, histologie, embryologie, fysiologie, biochemie, genetica, farmacologie, farmacie, toxicologie, microbiologie, immunologie, epidemiologie en beroepsethiek.

 • Veterinaire gezondheidsinspectie ante mortem uitvoeren

  Uitvoeren van klinische beoordelingen en certificeringen met betrekking tot de gezondheidsstatus van voor de levensmiddelenproductie bestemde dieren voordat zij worden geslacht.

 • Gedrag van dieren

  De natuurlijke gedragspatronen van dieren, d.w.z. de wijze waarop normaal en abnormaal gedrag kan worden uitgedrukt volgens soort, omgeving, mens-dier interactie en bezigheid.

Vaardigheden

 • Veterinair consult met klant uitvoeren

  Zorgdragen voor een gestructureerde en empathische communicatie met de cliënten om relevante klinische informatie over de gezondheidstoestand, behandelingsmogelijkheden of andere continue zorg van de veterinaire patiënt vast te stellen of te verstrekken.

 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving

  In een veterinaire omgeving veilige werkmethoden toepassen om gevaren en de daaraan verbonden risico’s vast te stellen teneinde ongevallen of incidenten te voorkomen. Dit omvat letsels door dieren, zoönotische ziekten, chemicaliën, apparatuur en werkomgevingen.

 • Monsters van dieren verzamelen voor diagnosedoeleinden

  Verkrijgen van monsters van lichaamsvloeistoffen, afscheidingen, uitscheidingen of andere weefsels van een dier om de diagnose van gezondheid en ziekte te faciliteren.

 • Gelicentieerde diergeneesmiddelen beheren

  Het voorschrijven en/of beheren van allerlei soorten geneesmiddelen, met inbegrip van de therapie voor vervanging van vloeistoffen via alle routes. Hieronder valt ook de beoordeling van de veiligheid en werkzaamheid van één enkel geneesmiddel, en van combinaties van geneesmiddelen, voor gebruik in het dier, zonder dat de eigenaar in het gedrang wordt gebracht, noch de volksgezondheid.

 • Dierenhygiëne beheren

  Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

 • Laboratoriumtests uitvoeren op monsters van dieren

  Eenvoudige procedures op monsters van een dier uitvoeren en interpreteren in een veterinair laboratorium met als doel ziekteverwekkers op te sporen, te identificeren of te kwantificeren, orgaanfuncties te evalueren of de aard van een ziekte te bepalen.

 • Gespecialiseerde veterinaire informatie communiceren

  Het belang van en de vorderingen in het specialisatiegebied meedelen aan algemene dierenartsen en aan niet-dierenartsen.

 • Veterinaire klinische gegevens beheren

  Klinische gegevens voor dieren aanmaken en bijhouden in overeenstemming met de nationale wettelijke vereisten.

 • Uitvoeren van veterinaire procedures certificeren

  Een accurate beschrijvende certificering van door een dierenarts uitgevoerde procedures opstellen.

 • Bioveiligheid van dieren beheren

  Passende bioveiligheidsmaatregelen plannen en gebruiken om overdracht van ziekten te voorkomen en te zorgen voor een effectieve algehele bioveiligheid. Bioveiligheidsprocedures en infectiebestrijding handhaven en volgen bij het werken met dieren, mogelijke gezondheidsproblemen herkennen en passende maatregelen nemen, interne hygiënemaatregelen en bioveiligheidsprocedures meedelen, en rapporteren aan anderen.

 • Gedrag van dieren beoordelen

  Observeren en evalueren van het gedrag van dieren om veilig met hen te kunnen werken en afwijkingen van het normale gedrag, die wijzen op een aantasting van de gezondheid en het welzijn, te herkennen’

 • Chirurgische ingrepen uitvoeren op dieren

  Op een dier operationele manuele en instrumentspecifieke technieken toepassen om de fysiologische status te wijzigen en/of de normale orgaan- of weefselfunctie of -structuur te herstellen.

 • Microchips bij dieren implanteren

  Implanteren van microchips onder de huid van dieren.

 • Gebruik van vaccins beheren

  Voorschrijven, toedienen en beheren van het gebruik van vaccins, immuunstimulerende en -onderdrukkende middelen en anti-sera.

 • Zich houden aan professionele veterinaire gedragscodes

  Voldoen aan professionele gedragscodes en wetgeving.

 • Veterinaire epidemiologie toepassen

  De morbiditeit en mortaliteit bij dieren en zoönoses in een bepaalde populatie analyseren en de bevindingen vergelijken met de norm. Dit omvat het verzamelen en analyseren van gegevens en informatie voor gebruik bij individuele dieren, groepen of, meer algemeen, in het kader van een netwerk van ziektecontrole. Interventie- en controlemaatregelen implementeren.

 • Welzijn van dieren controleren

  De fysieke conditie en het gedrag van de dieren in het oog houden en eventuele problemen of onverwachte veranderingen melden, met inbegrip van tekenen van gezondheid of slechte gezondheid, het uiterlijk, de staat van de huisvesting van de dieren, de inname van voedsel en water en de omgevingsomstandigheden.

 • Veterinaire diagnoses stellen

  Identificeren en bepalen van de fysiologische status van dieren en de aard en de oorzaak van ziekten bij dieren door middel van evaluatie van de anamnese van de patiënt, klinisch onderzoek, en de selectie, het nemen en beoordelen van bevestigende beeldvorming, laboratorium- en andere aanvullende testgegevens.

 • Gespecialiseerde veterinaire kennis toepassen

  Problemen oplossen die buiten de competentie van een algemene dierenarts liggen.

 • Verdoving toedienen aan dieren

  Het selecteren, beheren en monitoren van sedativa die aan dieren worden verstrekt voor een medische interventie.

 • Informatie op het gebied van veterinaire verpleegkunde verwerken

  In staat zijn om de meest recent beschikbare onderzoeken te lezen, te begrijpen en te gebruiken om besluiten te rechtvaardigen op basis van beste praktijken.

 • Anesthetica toedienen aan dieren

  Selecteren, toedienen en controleren van anesthetica bij dieren ter voorbereiding van een operatie.

 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

  Onvoorziene voorvallen met betrekking tot dieren en omstandigheden die dringende maatregelen vereisen, op passende professionele wijze behandelen.

 • Algemene post-mortemonderzoeken op dieren uitvoeren

  Een algemeen onderzoek op dode dieren uitvoeren om de etiologie en pathofysiologie van de ziekte of de dood van de dieren te diagnosticeren en om de veiligheid en kwaliteit te garanderen van de dierlijke producten die de voedselketen binnenkomen.

 • Fysiotherapie voorschrijven voor dieren

  Voorschrijven van fysiotherapie methoden voor de behandeling bij dieren, zoals de wijziging van lichaamsbeweging, massage, warmtebehandeling, elektrische en andere behandelingen op basis van golven.

 • Certificaten voor dierlijke producten uitreiken

  Certificaten afgeven die verband houden met de gezondheid en het welzijn van dieren of dierlijke producten, op basis van het nodige onderzoek of de nodige tests, overeenkomstig de op Europees niveau overeengekomen beginselen van certificering.

 • Dierenwelzijn beheren

  De toepassing van de vijf universeel erkende dierenwelzijnsbehoeften naar soort, situatie en eigen bezetting te plannen, te beheren en te evalueren.

 • Euthanasie uitvoeren bij dieren

  Een dier dat lijdt aan een ongeneeslijke en pijnlijke ziekte pijnloos laten inslapen.

Optionele kennis en vaardigheden

tarieven per uur berekenen raad geven over dierenwelzijn eerste hulp bieden aan dieren omgaan met uitdagende mensen situatie van dieren begrijpen omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector rekenvaardigheden gebruiken samenwerken met dierdeskundigen gezondheid van vee controleren contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn diertraining geven veterinair klinisch bestuur implementeren voeding van dieren beoordelen veilig omgaan met dieren eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren schema's plannen communiceren met klanten klein tot middelgroot bedrijf beheren beslissingen nemen over het welzijn van het dier afspraken beheren gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde zoönoses werkschema's volgen raad geven over ziektebestrijding bij vee administratieve gegevens in de dierenartsenpraktijk bijhouden strategieën ontwikkelen voor het omgaan met dieren beweging van dieren controleren

Source: Sisyphus ODB