Beroep gespecialiseerd fysiotherapeut

De geavanceerde fysiotherapeuten zijn zeer gespecialiseerd. Zij nemen complexe beslissingen en beheren risico’s in onvoorspelbare situaties en binnen een bepaald gebied. Zij kunnen zich richten op een specifiek gebied van klinische praktijk, onderwijs, onderzoek of professioneel beheer.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Leiding geven aan medisch personeel

  De taken en verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg.

Vaardigheden

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Triage toepassen op cliënten

  In samenwerking met andere zorgverleners bijdragen aan het triageproces om cliënten toe te wijzen aan het meest geschikte beheertraject voor hun aandoening.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Klinische risico’s beheren

  De kwaliteit en veilige verstrekking van gezondheidszorg verbeteren, met speciale focus op het vaststellen van omstandigheden die cliënten, hun families en verzorgers, personeel, studenten en anderen in gevaar brengen, en acties ondernemen om die risico's te voorkomen of te beheersen.

 • Deelnemen aan fysiotherapeutisch onderzoek

  Verschillende niveaus van betrokkenheid bij onderzoeksactiviteiten laten zien ter verbetering van de kwaliteit van en de bewijsvoering voor fysiotherapie.

 • Fysiotherapeutisch materiaal onderhouden

  Onderhouden van de fysiotherapiemateriaal en -benodigdheden en ervoor zorgen dat het materiaal veilig en geschikt is voor het doel.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Testen voor fysiotherapie voorschrijven

  Voorschrijven van diagnostische beeldvorming, laboratoriumtests en ander onderzoek als onderdeel van de beoordeling door de fysiotherapeut van de cliënt in bepaalde situaties, indien van toepassing, en in overeenstemming met lokale of nationale wetgeving en/of beleid.

 • Fysiotherapeutische interventies aanpassen

  Aanpassen van de fysiotherapeutische interventies aan de hand van een herbeoordeling van de reactie van de klant op de behandeling.

 • Doeltreffendheid van aangeboden dienstverlening meten

  Een probleemoplossende benadering hanteren om aanbevelingen te ontwikkelen en te meten, voor het verbeteren van de kwaliteit van de beroepspraktijk in steeds meer onvoorspelbare contexten, door bij te dragen tot verandering en ontwikkeling binnen het beroep of de dienst op lokaal, regionaal of nationaal niveau.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Begroting van een zorgeenheid beheren

  De begroting van een zorgeenheid beheren Samenwerken in het kader van de planning van de begroting, met inbegrip van de kosten van de voorziening die nodig zijn voor adequate gezondheidszorg en adequaat beheer.

 • Leiding geven aan fysiotherapie-assistenten

  Begeleiden van en leermogelijkheden bieden aan fysiotherapie-assistenten.

 • Fysiotherapie-studenten begeleiden

  Begeleiden, opleiden van en leermogelijkheden bieden voor fysiotherapie-studenten.

 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

  Mogelijke behandelingsprotocollen identificeren voor de uitdagingen voor de menselijke gezondheid binnen een bepaalde gemeenschap in gevallen zoals besmettelijke ziekten met grote gevolgen op mondiaal niveau.

 • Strategische plannen voor fysiotherapeutische diensten ontwikkelen

  Bijdragen tot de ontwikkeling van systemen, beleid en procedures voor het aanbieden van fysiotherapiediensten, het delen van kennis en het bijdragen tot interne en externe leermogelijkheden.

 • Fysiotherapeutische beoordeling uitvoeren

  Het uitvoeren van een fysiotherapeutische beoordeling, waarbij gegevens uit subjectieve, fysieke onderzoeken en informatie uit andere relevante bronnen worden verwerkt, zodat de veiligheid, het comfort en de waardigheid van de cliënt tijdens de beoordeling behouden blijven.

 • Ondersteuning bieden voor zelfredzaamheid

  Verstrekken van op feiten gebaseerde informatie en strategieën inzake zelfbeheer aan de cliënt.

 • Gezondheidsproducten voorschrijven

  Gezondheidsproducten voorschrijven, indien aangegeven, voor het therapeutische effect, met inachtneming van de eisen van de cliënt en volgens de op bewijzen gebaseerde praktijken, nationale en feitelijke protocollen en binnenin de werkingssfeer.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten

  De naleving van de lokale, regionale, nationale en uniale wetgeving, beleidsregels, richtsnoeren en protocollen op het gebied van gezondheid en veiligheid bevorderen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Informatie geven over de effecten van fysiotherapie

  Informatie verstrekken over de therapeutische resultaten en de eventuele inherente risico’s voor de cliënt die hij/zij begrijpt, waarbij in overeenstemming moet worden gehandeld met de ethische beginselen en het lokale/nationale beleid, wanneer de cliënt niet over de capaciteit beschikt om te begrijpen.

 • Gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven

  De belangrijkste punten van het beleid en de procedures op het gebied van het welzijn en de veiligheid van de gezondheid in acht nemen en toepassen, overeenkomstig het beleid van de werkgever. Melding maken van risico’s voor de gezondheid en de veiligheid die zijn vastgesteld en de passende procedures volgen indien zich een ongeval of een verwonding voordoet.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Bijdragen aan het revalidatieproces

  Bijdragen aan het proces van herstel ter verbetering van de activiteiten, de werking en de participatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een individuele en op feiten gebaseerde aanpak.

 • Behandelplannen formuleren

  Formuleren van een behandelplan en evaluatie (analyse) op basis van de verzamelde gegevens na beoordeling aan de hand van een klinisch denkproces.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Leerondersteuning in de gezondheidszorg bieden

  De nodige ondersteuning bieden om het leren voor cliënten, verzorgers, studenten, collega’s, hulpverleners en andere gezondheidswerkers te vergemakkelijken door de ontwikkelingsbehoeften en voorkeuren van de lerende te beoordelen en overeengekomen formele en informele leerresultaten te ontwikkelen en materialen te leveren die het leren en de ontwikkeling vergemakkelijken.

 • Triage toepassen op cliënten in verband met fysiotherapie

  Triage toepassen op cliënten in verband met fysiotherapie, hun beoordeling prioriteren en aangeven waar aanvullende diensten vereist zijn.

 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen

  In verschillende zorgomgevingen de planning voor de overdracht van zorg, indien van toepassing, organiseren, doeltreffend communiceren en ervoor zorgen dat de patiënt/cliënt en zorgverleners betrokken worden bij het besluitvormingsproces.

 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen

  Doorverwijzen naar andere professionals, op basis van de behoeften van de zorggebruiker, vooral wanneer blijkt dat aanvullende zorgdiagnoses en -interventies nodig zijn.

 • Klinische fysiotherapeutische vaardigheden toepassen

  Klinische fysiotherapeutische vaardigheden toepassen in verschillende praktijkgebieden met behulp van een holistische en op bewijs gebaseerde benadering.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Therapeutische relaties ontwikkelen

  De individuele therapeutische relatie behouden met het oog op het betrekken van de eigen genezingscapaciteit, om een actieve samenwerking tot stand te brengen in het gezondheidsonderwijs en het genezingsproces en het maximaliseren van het potentieel van gezonde veranderingen.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Bijdragen aan hoogwaardige fysiotherapeutische diensten

  Deelnemen aan activiteiten ter bevordering van de kwaliteit, met name bij de verwerving en evaluatie van uitrusting, middelen, veilig opslag en beheer van de toevoer.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Fysiotherapeutisch personeel beheren

  Aanwerven, opleiden, beheren, ontwikkelen en toezicht houden op fysiotherapeuten, zorgen voor een klinisch doeltreffende dienstverlening aan klanten en daarbij de noodzaak van verdere opleiding voor zichzelf en collega’s erkennen.

 • Leiderschap bieden

  Anderen leiden en beïnvloeden om beleidsontwikkeling, belangenbehartiging te bevorderen en bij te dragen, de grenzen en strategie op verschillende niveaus te verleggen.

 • Pleiten voor gezondheid

  Pleiten voor gezondheidsbevordering, welzijn en ziekte of letselpreventie namens klanten en het beroep om de gezondheid van de openbare gezondheid te verbeteren.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Medische resultaten interpreteren

  Interpreteren, integreren en toepassen van resultaten van diagnostische beeldvorming, laboratoriumonderzoeken en andere onderzoeken als onderdeel van de beoordeling van de cliënt, in overleg met andere zorgverleners.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Geavanceerde klinische vaardigheden gebruiken

  Gebruik maken van geavanceerde klinische vaardigheden in specifieke contexten, na specifieke opleiding, om tegemoet te komen aan de behoeften van de klant.

 • Fysiotherapeutische diagnoses stellen

  Een fysiotherapeutische diagnose/klinische indruk geven van de conditie van de cliënt, met de cliënt samenwerken om handicaps, activiteits- en deelnamebeperkingen vast te stellen die een gevolg zijn van ziekte en/of ouderdom, letsels en/of ouderdom en een holistische benadering hanteren.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Fysiotherapeutische diensten ontwikkelen

  Een veilige, doeltreffende en efficiënte dienst voor de fysiotherapie ontwikkelen.

 • Geavanceerde klinische praktijken in de fysiotherapie bieden

  Het verstrekken van geavanceerd klinisch advies aan individuele cliënten of groepen met betrekking tot de diagnose van fysiotherapie en de planning van complexe ingrepen, het ondersteunen van andere fysiotherapeuten bij het plannen van de zorg van de cliënt en het begrijpen van de rol en de verantwoordelijkheden van de gevorderde fysiotherapeut.

 • Geneesmiddelen voorschrijven

  Geneesmiddelen voorschrijven, indien wenselijk, voor de therapeutische doeltreffendheid, afgestemd op de behoeften van de klant en in overeenstemming met op bewijs gebaseerde praktijken, nationale en feitelijke protocollen en binnen de beroepsmatige werkzaamheden.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren

  De voortgang van de gebruiker van gezondheidszorg registreren door te observeren, te luisteren en resultaten te meten.

 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren

  Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren en bevindingen mondeling meedelen, via openbare presentaties en door verslagen en andere publicaties te schrijven.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen

  Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens uit de analoge gegevens van de gebruiker van de gezondheidszorg verzamelen en steun verlenen bij het invullen van de vragenlijst over de huidige en voorgeschiedenis en de door de arts uitgevoerde metingen/tests registreren.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Plannen voor het ontslag van cliënten ontwikkelen

  In verschillende zorgomgevingen de planning voor het ontslag van cliënten, indien van toepassing, organiseren, doeltreffend communiceren en ervoor zorgen dat de cliënt en zorgverleners betrokken worden bij het besluitvormingsproces.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken bij zorg sport- en bewegingsgeneeskunde vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek acupunctuur toepassen

Source: Sisyphus ODB