Beroep gezondheidswerker waterdieren

Gezondheidswerkers voor waterdieren diagnosticeren, voorkomen en behandelen ziekten, verwondingen en dysfuncties van waterdieren door middel van passende bemonsteringsprotocollen. Zij houden toezicht op het gebruik van geneesmiddelen, met inbegrip van vaccins, en verzamelen gegevens over de gezondheid van vissen en maken regelmatig verslag uit aan het betrokken personeel. Zij kunnen zorgen voor een grote verscheidenheid aan waterdieren of zich specialiseren in de behandeling van een bepaalde groep of in een specifiek gebied. Zij kunnen personeel van het landbouwbedrijf adviseren, ondersteunen en opleiden op het gebied van beste praktijken met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van de gekweekte organismen.

Gezondheidswerker waterdieren: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Biotechnologie in aquacultuur

  Biotechnologie en polymerasekettingreacties voor studies op het gebied van duurzame productiemethoden in de aquacultuur.

 • Moleculaire biologie

  De interactie tussen de verschillende systemen van een cel, de wisselwerking tussen de verschillende soorten genetisch materiaal en de wijze waarop deze interacties worden gereguleerd.

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Toegepaste zoölogie

  De wetenschap van de toepassing van de anatomie, fysiologie, ecologie en het gedrag van de dieren in een bepaalde praktische context.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

 • Virologie

  De structuur, kenmerken, ontwikkeling en interacties van virussen en de ziekten die zij veroorzaken.

 • Identificatie en classificatie van vissen

  De processen voor identificatie en classificatie van vissen.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • Aquatische soorten

  De verzorging en de instandhouding van aquatische biologische soorten.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Anatomie van vissen

  Studie van de vorm of morfologie van vissoorten.

 • Plantkunde

  De taxonomie of classificatie van de fauna, fylogenese en evolutie, anatomie en morfologie alsmede fysiologie.

Vaardigheden

 • Onderzoek naar flora uitvoeren

  Verzamelen en analyseren van gegevens over planten om hun basisaspecten zoals oorsprong, anatomie en functie te ontdekken.

 • Symptomen vaststellen van ziekten van waterdieren

  De symptomen en laesies van vissen, weekdieren en schaaldieren observeren en beschrijven. Afwijkend gedrag van de vissen in de voeding, het zwemmen en het aan de oppervlakte komen, controleren.

 • Veldonderzoek uitvoeren

  Deelnemen aan het veldonderzoek en de evaluatie van openbare en particuliere gronden en wateren.

 • Behandelplan voor vis maken

  Een gezondheidsbehandeling voorbereiden om te voldoen aan specifieke voorschriften inzake de ziekte van vissen.

 • Onderzoek naar fauna uitvoeren

  Verzamelen en analyseren van gegevens over het leven van dieren om de fundamentele aspecten zoals oorsprong, anatomie en functie te ontdekken.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Visuele gegevens voorbereiden

  Grafieken en diagrammen opstellen om gegevens op een visuele manier te presenteren.

 • Sterftecijfers van vissen volgen

  Monitoring van de vissterfte en beoordeling van mogelijke oorzaken.

 • Gezondheidstoestand van vissen beoordelen

  De toestand van de vissen vaststellen en voorbereiden met het oog op de veilige toepassing van behandelingen.

 • Biologische monsters naar het laboratorium sturen

  Verzamelde biologische monsters doorsturen naar het betrokken laboratorium volgens strikte procedures voor de etikettering en het volgen van de informatie over de monsters.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Natuurlijke rijkdommen behouden

  Wateren en natuurlijke rijkdommen beschermen en acties coördineren. Samenwerken met milieuagentschappen en personeel voor het beheer van hulpbronnen.

 • Biologische gegevens verzamelen

  Biologische monsters verzamelen, biologische gegevens registreren en samenvatten voor gebruik in technische studies, milieubeheerplannen en biologische producten ontwikkelen.

 • Visvoorraad inspecteren

  Verzamelen en onderzoeken van vis om de gezondheid van het visbestand te evalueren.

 • Strategieën voor aquacultuur ontwikkelen

  Strategieën voor aquacultuurplannen ontwikkelen op basis van rapporten en onderzoek om specifieke problemen met viskwekerijen aan te pakken. Werkactiviteiten plannen en organiseren om de aquacultuurproductie te verbeteren en verdere problemen aan te pakken.

 • Aquatische productieomgevingen controleren

  Het effect van biologische omstandigheden zoals algen en aangroeiorganismen beoordelen door de waterinname, het stroomgebieden en het gebruik van zuurstof te beheren.

 • Onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen

  Gegevens over de sterfte van vis verzamelen. De oorzaken van mortaliteit vaststellen en oplossingen bieden.

 • Veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen

  De beleidslijnen en institutionele regelgeving in acht nemen om een veilige werkplek voor werknemers bij visserij- en aquacultuuractiviteiten te garanderen. Potentiële risico’s en gevaren aanpakken door passende veiligheidsmaatregelen te nemen.

 • Onderzoek uitvoeren over vispopulaties

  Bestuderen van in gevangenschap levende vispopulaties om de overleving, groei en migratie te bepalen.

 • Gespecialiseerd materiaal gebruiken

  Gebruik gespecialiseerde apparatuur zoals een elektronenmicroscoop, telemetrie, digitale beeldvormingsanalyse, global positioning systemen en computermodellering in studies en analyses van de productiemethoden.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Experimentele gegevens verzamelen

  Gegevens verzamelen die het resultaat zijn van de toepassing van wetenschappelijke methoden zoals testmethoden, proefopzet of metingen.

 • Gespecialiseerde veterinaire informatie communiceren

  Het belang van en de vorderingen in het specialisatiegebied meedelen aan algemene dierenartsen en aan niet-dierenartsen.

 • Behandelingsdossiers inzake aquacultuur beheren

  Accurate informatie verstrekken om verslagen van de toegepaste behandelingen bij te houden.

 • Visziekten beheersen

  De symptomen van visziekten vaststellen. Passende maatregelen nemen om de gediagnosticeerde aandoeningen te behandelen of te elimineren.

 • Vismonsters analyseren voor diagnose

  Monsters of laesies van gekweekte aquatische soorten analyseren voor professionele diagnose en behandeling.

 • Technische details met klanten bespreken

  Communiceren met en ondersteunen van cliënten en dierenartsen in geval van problemen. Feedback geven aan de productie en het beheer.

 • Behandelingen toedienen aan vissen

  Behandelingen toedienen aan vissen, zoals vaccinatie van vissen door middel van onderdompeling en injectie, vissen continu controleren op tekenen van stress.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Behandelde vissen controleren

  Controleren van behandelde vissen om het effect van de behandelingen te beoordelen.

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

  Lezen en begrijpen van functiegerelateerde rapporten, analyseren van de inhoud van de rapporten en de bevindingen toepassen op de dagelijkse werkzaamheden.

 • Behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren

  Behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren om besmette vis tijdens de behandeling effectief te isoleren. De toepassing van behandelingen controleren om besmetting van andere bestanden, containers en het milieu te voorkomen.

 • Routineverslagen schrijven

  Routineverslagen opstellen; geschikte formulieren of documenten identificeren voor het registreren van gegevens afkomstig van manuele inspecties en/of elektronische systemen. Duidelijke opmerkingen noteren, zoals vereist. Een schriftelijk verslag is doorgaans een samenvatting van de resultaten van de routineprestaties van het reticulatiesysteem.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren

  Maatregelen ter preventie van ziekten voor vis, weekdieren en schaaldieren voor grondgebonden en op water gebaseerde aquacultuurvoorzieningen uitvoeren.

 • Vismonsters verzamelen voor diagnose

  Verzamelen van vis- en schelpdiermonsters voor diagnose door specialisten op het gebied van visziekten.

 • Chemische stoffen correct verwijderen

  Veilig verwijderen van chemische stoffen en behandelingen overeenkomstig de procedures voor het beheer van afvalstoffen van de site.

 • Wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren

  Wetenschappelijke bevindingen implementeren met betrekking tot empirisch onderbouwde praktijken, het integreren van onderzoeksgegevens in de besluitvorming door een gerichte klinische vraag te beantwoorden als antwoord op een erkende behoefte aan informatie, het zoeken naar het meest geschikte bewijs om aan die behoefte te voldoen, het kritisch beoordelen van het verzamelde bewijsmateriaal, het verwerken van het bewijsmateriaal in een strategie voor actie, en het evalueren van de effecten van de genomen besluiten en maatregelen.

 • Vismonsters bewaren voor diagnose

  Het verzamelen en bewaren van monsters van larven, vissen en weekdieren of laesies voor diagnose door specialisten op het gebied van visziekten.

Optionele kennis en vaardigheden

telefonisch communiceren milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen risico’s in aquacultuurvoorzieningen identificeren wetgeving inzake verontreiniging beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn internetonderzoek uitvoeren mondelinge instructies overbrengen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau wetgeving op het gebied van dierenwelzijn levende vissen op afwijkingen testen communicatiestijl aanpassen aan de ontvanger raad geven over dierenwelzijn gezondheids- en welzijnsbeheerplannen voor vissen ontwikkelen preventie van verontreiniging beoordeling van risico’s en bedreigingen verschillende talen spreken dierenwelzijn bij slachtpraktijken waarborgen processen voor risicobeheer toepassen huidige praktijken proberen te innoveren partijen ondervragen in het kader van controles inzake dierenwelzijn beheer van dierenwelzijn inspecteren buitenshuis communiceren voorschriften inzake vissenwelzijn milieu-incidenten melden

Source: Sisyphus ODB