Beroep gezondheidszorgpsycholoog

Gezondheidszorgpsychologen houden zich bezig met de verschillende aspecten van gezondheidsgerelateerd gedrag van individuen en groepen door hen te helpen ziekten te voorkomen, hen aan te zetten tot gezond gedrag en adviesdiensten te verlenen. Zij voeren taken uit voor de ontwikkeling van gezondheidsbevorderende activiteiten en projecten op basis van psychologische wetenschap, onderzoeksbevindingen, theorieën, methoden en technieken. Zij doen ook onderzoek naar gezondheidsgerelateerde kwesties om het overheidsbeleid inzake gezondheidszorg te beïnvloeden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheidspsychologie

  De ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van psychologische gezondheidsconcepten.

 • Psychologische concepten

  De psychologische concepten van gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering.

 • Psychofarmacologie

  Kennen van de verschillende effecten van geneesmiddelen op gedrag, stemming en gedachten van de patiënt of cliënt.

 • Begeleidingsmethodes

  Begeleidingstechnieken die in verschillende omgevingen en bij verschillende groepen en individuen worden gebruikt, in het bijzonder wanneer het gaat om methoden voor toezicht en bemiddeling in het begeleidingsproces.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Psychologische maatregelen tijdens de samenwerking met andere medische zorgwerkers.

  De verschillende psychologische maatregelen met betrekking tot medische aspecten in termen van samenwerking met andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

 • Psychologische diagnostiek

  De strategieën, methoden en technieken in de psychologische diagnostiek op het gebied van ervaringen en gedragingen die betrekking hebben op de gezondheid, en psychische stoornissen

 • Psychiatrie

  Psychiatrie is een medische specialiteit die wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Voorwaarden voor professionele uitoefening van gezondheidspsychologie

  De institutionele, wettelijke en psychosociale voorwaarden voor de beroepsuitoefening in de psychologie met als doel deze toe te passen in de uitoefening van het beroep van arts in de gezondheidszorg.

 • Evaluatie van psychologische prestaties

  De kenmerken van de methoden voor de beoordeling van de psychologische parameters.

 • Crisisinterventie

  Copingstrategieën toepassen in crisisgevallen waarmee personen in staat zijn hun problemen of angsten te boven te komen en psychologische problemen en stoornissen te vermijden.

 • Therapie in de gezondheidszorg

  De beginselen, methoden en procedures voor diagnose, behandeling en herstel van fysieke en geestelijke stoornissen.

 • Psychopathologie

  De criteria van psychiatrische diagnoses, het gebruik van het ziekteclassificatiesysteem en de theorieën van psychopathologie. De indicatoren van functionele en organische aandoeningen en de soorten psychofarmacologische geneesmiddelen.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Psychologische gezondheidsdiensten

  De kenmerken van de psychologische gezondheidsdiensten in de klinische en poliklinische sector.

 • Spoedeisende psychologie

  De methoden die worden gebruikt om om te gaan met trauma’s of rampen.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Psychologische behandelingsmaatregelen

  De psychologische behandelingsmaatregelen voor personen van alle leeftijden en groepen, met als doel de behandelvaardigheden en de voorzieningen met betrekking tot transculturele en genderaspecten te verbeteren.

 • Consultatie

  Theorieën, methoden en concepten die verband houden met overleg en communicatie met klanten.

 • Klinische verslagen

  De methoden, beoordelingspraktijken, referenties en procedures voor het verzamelen van adviezen die nodig zijn voor het opstellen van klinische verslagen.

 • Psychologische begeleidingsmethoden

  De diverse methoden voor psychologisch advies, training en coaching voor personen van alle leeftijden, groepen en organisaties die medische aspecten in aanmerking nemen.

 • Neurologie

  Neurologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Psychologische interventies

  De kenmerken van de methoden en procedures bedoeld om veranderingen in het menselijke gedrag teweeg te brengen.

Vaardigheden

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Psychologische beoordeling uitvoeren

  Beoordelen van het gedrag en de behoeften van de patiënt door middel van observatie en op maat gesneden interviews, het beheren en interpreteren van psychometrische en idiosyncratische beoordelingen.

 • Theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie

  Een individueel behandelingsplan opstellen, in samenwerking met de betrokkene, proberen om het af te stemmen op zijn of haar behoeften, situatie en behandelingsdoelstellingen, om de waarschijnlijkheid van therapeutisch voordeel te maximaliseren; rekening houden met alle mogelijke persoonlijke, maatschappelijke en systematische barrières die de behandeling kunnen tegenwerken.

 • Psychosociaal onderwijs promoten

  Op eenvoudige en begrijpelijke wijze uitleg geven over geestelijke gezondheidskwesties, gemeenschappelijke stereotypen op het gebied van de geestelijke gezondheid helpen depathologiseren en destigmatiseren en vooroordelen of discriminerend gedrag, systemen, instellingen, praktijken en houdingen veroordelen die duidelijk separatistisch, beledigend of schadelijk zijn voor de geestelijke gezondheid van mensen of hun sociale integratie.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Advies geven over geestelijke gezondheid

  Het adviseren van personen van alle leeftijden en groepen voor wat betreft de gezondheidsbevorderende aspecten van het individuele gedrag en de instellingen met betrekking tot de persoonlijke, sociale en structurele factoren op het gebied van de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

 • Reageren op extreme emoties van gebruikers van gezondheidszorg

  Reageer op gepaste wijze wanneer een gebruiker van de gezondheidszorg overdreven manisch, paniekerig, bijzonder van streek, agressief, gewelddadig of suïcidaal wordt, en volg een passende training indien er in een context gewerkt wordt waarbij patiënten regelmatig extreme emoties beleven.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Gebruikers van gezondheidszorg helpen sociale scherpzinnigheid te ontwikkelen

  Strategieën en ondersteuning bieden aan gebruikers van de gezondheidszorg die sociale moeilijkheden hebben en hen helpen het verbale en non-verbaal gedrag en de handelingen van anderen te begrijpen en hen helpen bij het leren om de woorden, de toon van de stem, de lichaamstaal, gebaren en gezichtsuitdrukkingen te interpreteren; waarbij een groter zelfvertrouwen in sociale situaties wordt ontwikkeld.

 • Gezond gedrag stimuleren

  Gezonde gewoonten aanmoedigen, zoals lichaamsbeweging, een gezonde voeding, mondhygiëne, gezondheidscontroles en preventieve medische screenings.

 • Werken met patronen van psychologisch gedrag

  Met de patronen van het psychologische gedrag van een patiënt of van cliënt werken, die zich buiten hun bewustzijn kunnen bevinden, zoals non-verbale en pre-verbale patronen, klinische processen van defensiemechanismen, weerstand, overdracht en tegenoverdracht.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Grootschalige gegevens in verband met gezondheidszorg analyseren

  Het verzamelen van gegevens op grote schaal, zoals enquêtes, en het analyseren van de verkregen gegevens.

 • Psychologische testen interpreteren

  Psychologische testen interpreteren om informatie te verkrijgen over de intelligentie, resultaten, interesses en persoonlijkheid van uw patiënt.

 • Psychologische gezondheidsbeoordelingsstrategieën bieden

  Strategieën, methoden en technieken bieden voor de psychologische beoordeling van de gezondheid op specifieke werkterreinen, zoals pijn, ziekte en stressmanagement.

 • Klinische beoordelingstechnieken gebruiken

  Gebruiken van klinische technieken en klinische beoordelingen bij het toepassen van een reeks geschikte evaluatietechnieken, zoals beoordeling van de geestelijke toestand, diagnose, dynamische formulering en mogelijke behandelingsplanning.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Testen op gedragspatronen

  Patronen in het gedrag van individuen onderscheiden door verschillende tests te gebruiken om inzicht te krijgen in de oorzaken van hun gedrag.

 • Technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken

  Technieken van cognitieve gedragstherapie toepassen op patiënten met slecht functionerende emoties en onaangepast gedrag door middel van uiteenlopende systematische procedures.

 • Advies over psychologische gezondheidsbehandelingen geven

  Aan personen en groepen personen van alle leeftijden behandeladvies geven over de verschillende aspecten van risicogedrag inzake geestelijke gezondheid, bijvoorbeeld over dieet, lichaamsbeweging, middelenmisbruik, stressmanagement.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Psychologische gezondheidsdiagnoses stellen

  Analyseren van personen en groepen van personen van alle leeftijden met behulp van gezondheidspsychologische methoden in relatie tot de verschillende aspecten van gezondheidsgedrag en de oorzaken daarvan.

 • Beleidsmakers advies geven over gezondheidszorg

  Onderzoeken presenteren aan beleidsmakers, gezondheidswerkers en opvoeders om verbeteringen in de volksgezondheid te stimuleren.

 • Psychologische gezondheidsconcepten bieden

  Gezondheidspsychologische concepten ontwikkelen, implementeren en evalueren.

 • Gedrag analyseren dat schade toebrengt aan de gezondheid

  Onderzoeken van gedrag dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid van een individu, zoals roken, drugsgebruik of slechte voeding. Hanteren van psychologische theorieën en interventies voor primaire preventie en gezondheidsgerelateerde gedragsverandering.

 • Psychologische aspecten van ziekte analyseren

  Een analyse maken van de psychologische gevolgen van ziekten voor individuen, naasten en zorgverleners, en psychologische interventies gebruiken om zelfbeheer te bevorderen, patiënten te helpen om te gaan met pijn of ziekte, hun levenskwaliteit te verbeteren en de negatieve gevolgen van beperkingen en handicaps te verzachten.

 • Psychologisch gezondheidsadvies geven

  Verstrekken van adviezen voor psychologische gezondheid, expertmeningen, rapporten en advies over gezondheidsgerelateerd risicogedrag en de oorzaken daarvan.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Klanten begeleiden

  Klanten helpen en begeleiden om hun persoonlijke, sociale of psychologische problemen te overwinnen.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Psychologische gezondheidsmaatregelen toepassen

  Gezondheidspsychologische maatregelen toepassen op personen van alle leeftijden en groepen met betrekking tot gezondheidsgedrag, met name met betrekking tot gezondheidsgerelateerd risicogedrag, voeding, lichaamsbeweging, roken en advies geven over de bevordering en instandhouding van gezondheid en de preventie van gezondheidsrisico's, rekening houdend met vrije tijd en werk.

 • Therapiesessies uitvoeren

  Werken in sessies met individuen of groepen om therapie te geven in een gecontroleerde omgeving.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Gezondheidsbegeleiding bieden

  Gezondheidsbegeleiding, -training en -coaching bieden aan mensen van alle leeftijden, groepen en organisaties.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Psychologische gezondheidsmaatregelen evalueren

  De verstrekte psychologische gezondheidsmaatregelen evalueren om het effect en de resultaten ervan te beoordelen.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Processen analyseren die zorgverstrekking beïnvloeden

  De communicatie tussen zorgverleners en patiënten onderzoeken, psychologische interventies observeren om de communicatie, therapietrouw, voorbereiding op stressvolle medische procedures en andere interessante aspecten te verbeteren.

 • Activiteiten voor gezondheidspromotie beheren

  Het plannen, uitvoeren en evalueren van activiteiten en projecten op het gebied van de gezondheidsbevordering in verschillende omgevingen, zoals de kleuterschool en de school, de werkplek en het bedrijfsleven, de sociale leefomgeving en de primaire gezondheidszorg, met name in het kader van projecten.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Testen op emotionele patronen

  Patronen onderscheiden in de emoties van individuen door verschillende testen te gebruiken om inzicht te krijgen in de oorzaken van deze gevoelens.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Risico’s van gebruikers van gezondheidszorg beoordelen

  Beoordelen of het gedrag van de gebruiker van de gezondheidszorg een gevaar inhoudt voor zichzelf of anderen, doeltreffend optreden om risico’s tot een minimum te beperken en preventiemethoden implementeren.

 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten

  Via specifieke technieken en procedures van behandelingsbetrokkenheid de patiënt aanmoedigen om te veranderen en hem ervan overtuigen dat therapie kan helpen.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Psychologische ontwikkeling van gebruikers van gezondheidszorg begeleiden

  Het proces van zelfontdekking voor de gebruiker van gezondheidszorg vergemakkelijken om hem of haar te helpen meer te leren over zijn of haar toestand en hem of haar bewuster te worden van en meer controle te krijgen over zijn of haar stemming, gevoelens, gedachten, gedrag en de oorsprong ervan. De gebruiker van gezondheidszorg helpen om problemen en moeilijkheden met meer veerkracht te beheren.

 • Conceptueel denken toepassen

  Het identificeren van patronen en verbanden tussen situaties; het identificeren van belangrijke kwesties in complexe situaties.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Psychologische gezondheidsanalyses bieden

  Adviseren van organisaties en instellingen op het gebied van gezondheidstoestand, maatregelen ter bevordering van de gezondheid, gezondheidszorg en revalidatie door hen te voorzien van gezondheidspsychologische analyses.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor gepaste administratie van afspraken holistische benadering toepassen op zorg werken aan de gevolgen van mishandeling hoeveelheid dossiers beheren behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden geestesstoornissen vaststellen vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek vreemde talen gebruiken bij zorg

Source: Sisyphus ODB