Beroep gouverneur

Gouverneurs zijn de belangrijkste wetgevers van een eenheid van een land, zoals een staat of een provincie. Zij houden toezicht op het personeel, verrichten administratieve en ceremoniële taken en functioneren als voornaamste vertegenwoordiger van hun regio. Zij reguleren de lokale overheden in hun regio.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Wetgevingsprocedures

  De procedures voor het opstellen van wetten en wetgeving, waarin onder meer wordt geregeld welke organisaties en personen hierbij betrokken zijn, op welke wijze wetgeving tot stand komt, hoe voorstellen voor wetgeving worden gedaan en wetgeving wordt geëvalueerd en wat de andere stadia in het wetgevingsproces zijn.

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

 • Constitutioneel recht

  De voorschriften inzake de fundamentele beginselen of gevestigde precedenten die van toepassing zijn op een staat of een organisatie.

Vaardigheden

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Regeringsceremonies uitvoeren

  De rituele taken en plichten uitvoeren, overeenkomstig de tradities en regelgeving, als vertegenwoordiger van de regering tijdens een officieel ceremonieel regeringsevenement.

 • Debatteren

  Argumenten ontwikkelen en presenteren die worden gebruikt in een constructief debat en discussie om de tegenpartij of een neutrale derde partij te overtuigen van het standpunt van de debatteerder.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op politieke conflicten conflictbeheersing toepassen publiekrecht advies geven over wetgevingsbesluiten nationale belangen vertegenwoordigen politieke campagnevoering politieke partijen risicofactoren inschatten gemeenschapsrelaties opbouwen retoriek relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden diplomatieke beginselen politieke wetenschappen overheidsuitgaven inspecteren overheidsfinanciën politieke onderhandelingen uitvoeren regeringsvertegenwoordiging diplomatieke beginselen toepassen overheidsinkomsten inspecteren

Source: Sisyphus ODB