Beroep hoofd boekhouding

Hoofden van de boekhouding zijn verantwoordelijk voor alle boekhoudkundige activiteiten in verband met de financiële verslaggeving. Zij ontwikkelen en onderhouden boekhoudkundige beginselen en procedures om te zorgen voor tijdige en nauwkeurige financiële overzichten, toezicht op de boekhouding en beheer van de boekhoudkundige activiteiten binnen de passende termijn en de begroting.

Hoofd boekhouding: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Processen van de boekhoudafdeling

  De verschillende processen, taken, het jargon, de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de boekhoudafdeling binnen een organisatie, zoals het bijhouden van de boekhouding, facturen, inboeken en belastingaangiftes.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Financiële analyse

  Het proces van het beoordelen van de financiële mogelijkheden, de middelen en de status van een organisatie of persoon door het analyseren van financiële overzichten en verslagen om goed geïnformeerde zakelijke of financiële beslissingen te kunnen nemen.

 • Boekingen

  De in de boekhoudsystemen of boeken van een onderneming geregistreerde financiële transacties, samen met de met de vermelding verbonden metagegevens zoals de datum, het bedrag, de betrokken rekeningen en een beschrijving van de transactie.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

 • Nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen

  De in een regio of land aanvaarde boekhoudstandaard waarin de regels en procedures voor het meedelen van financiële informatie worden gespecificeerd.

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

 • Afschrijving

  De boekhoudmethode voor de verdeling van de waarde van een actief over zijn gebruiksduur voor de toerekening van kosten per boekjaar en de respectievelijke verlaging van de waarde van het actief uit de rekeningen van de onderneming.

 • Internationale standaarden voor financiële verslaglegging

  De boekhoudkundige standaarden en voorschriften voor beursgenoteerde ondernemingen die verplicht zijn hun jaarrekening te publiceren en openbaar te maken.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • Processen van de financiële afdeling

  De verschillende processen, taken, vaktermen, organisatierollen en andere specifieke kenmerken van een financiële afdeling in een organisatie. Inzicht in jaarrekeningen, investeringen, publicatiebeleid, enz.

 • Fraudedetectie

  De technieken die worden gebruikt voor het opsporen van frauduleuze activiteiten.

Vaardigheden

 • Boekhouding verklaren

  Aanvullende uitleg en informatie verstrekken aan medewerkers, verkopers, accountants en andere instanties over de wijze waarop de rekeningen zijn geregistreerd en behandeld in de financiële administratie.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Financiële rekeningen controleren

  De financiële administratie van uw dienst verzorgen, de kosten beperken tot de noodzakelijke uitgaven en de inkomsten van uw organisatie maximaliseren.

 • Begrotingen evalueren

  Begrotingsplannen lezen, gedurende een bepaalde periode geplande uitgaven analyseren en een oordeel geven over respectering van de algemene plannen aan het bedrijf of organisme.

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiële en cliëntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Zorgen voor de naleving van boekhoudkundige afspraken

  Beheren van de boekhouding en naleving van algemeen aanvaarde boekhoudkundige conventies zoals het registreren van transacties tegen de huidige prijs, het kwantificeren van goederen, het scheiden van de persoonlijke rekeningen van de beheerders van het bedrijf, het effectief maken van de overdracht van het juridische eigendom van de activa tijdens de realisatie ervan en het waarborgen van het beginsel van het relatieve belang.

 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties

  Nadenken over de strategische grondslag van ondernemingen en hun opdracht, visie en waarden om deze basis te integreren in de uitvoering van de functie.

 • Ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen

  De ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen door basisgegevens te produceren zoals bepaald door het proces van de exploitatiebegroting.

 • Toezicht houden op boekhoudkundige werkzaamheden

  Coördineren, opzetten en controleren van de activiteiten in de boekhoudkundige afdelingen om te zorgen voor een nauwkeurige registratie en uiteindelijke rapportage van de financiële activiteiten van het bedrijf.

 • Bedrijfswaarde van een bedrijf bepalen

  Jaarrekeningen, financiële informatie en de vooruitzichten van het bedrijf analyseren om zijn continuïteit te bepalen.

 • Boekhoudkundige procedures opstellen

  Standaardmethoden en richtlijnen opstellen voor het reguleren van boekhoud- en accountingverrichtingen, zoals het bepalen van het boekhoudsysteem dat wordt gebruikt om financiële transacties te registreren.

 • Rekeningen beheren

  De rekeningen en financiële activiteiten van een organisatie beheren, ervoor zorgen dat alle documenten correct worden bijhouden, dat alle informatie en berekeningen correct zijn en dat de juiste beslissingen worden genomen.

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

  De wettelijke verplichtingen van de onderneming in de dagelijkse uitvoering van de opdracht begrijpen, zich eraan houden en toepassen.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Boekhouding controleren

  De boekhoudkundige gegevens van het kwartaal en het jaar beoordelen en ervoor zorgen dat de boekhoudkundige informatie de nauwkeurigheid van de financiële transacties van de onderneming weergeeft.

 • Financiële beleidslijnen handhaven

  De uitvoering van het financiële beleid van de onderneming met betrekking tot alle begrotings- en boekhoudprocedures van de organisatie lezen, begrijpen en handhaven.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Zorgen voor de naleving van de criteria voor de verschaffing van boekhoudkundige informatie

  De boekhoudkundige informatie van het bedrijf herzien om er voor te zorgen dat het voldoet aan de algemeen overeengekomen criteria voor de openbaarmaking ervan, zoals begrijpelijkheid, relevantie, consistentie, vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en objectiviteit.

Optionele kennis en vaardigheden

financiële controlerapporten opstellen contacten onderhouden met accountants aanmaningsactiviteiten uitvoeren statistiek grootboek beheren boekhoudregelgeving inlichten over fiscale plichten belastingaangifteformulieren voorbereiden strategische bedrijfsbeslissingen nemen leiding geven aan personeel advies geven over overheidsfinanciën contacten leggen met financiers overheidsfinanciën boekhoudcertificaten koppelen aan boekhoudkundige transacties organisatorische risico’s inschatten financiële prognoses advies geven over faillissementsprocedures belastingen berekenen advies geven over belastingplanning rekeningen toewijzen informatie over belastingwetgeving verstrekken liquiditeitenbeheer kostenberekeningen uitvoeren omgaan met managers advies geven over financiële zaken jaarrekeningen opstellen

Source: Sisyphus ODB