Beroep hoofdaannemer bouw

Hoofdaannemers in de bouw nemen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een bouwproject op zich. Zij nemen deel aan aanbestedingsprocedures voor bouwprojecten en huren onderaannemers in om de verschillende fasen van het bouwproces van begin tot eind op te leveren. Zij zorgen ervoor dat onderaannemers hun deel van de overeenkomst op zich nemen en op de bouwplaats werken om ervoor te zorgen dat het project tijdig en volgens overeengekomen normen wordt uitgevoerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regelgeving inzake bouwproducten

  De voorschriften inzake kwaliteitsnormen voor bouwproducten die in de hele Europese Unie worden toegepast.

 • Contractenrecht

  Het gebied van de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op schriftelijke overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het verkeer van goederen of diensten, met inbegrip van contractuele verplichtingen en opzegging.

 • Vastgoedmarkt

  De trends met betrekking tot het kopen, verkopen, huren of verhuren van vastgoed, inclusief het terrein, gebouwen en natuurlijke bronnen binnen dit eigendom; de categorieën van residentieel vastgoed en vastgoed voor zakelijke doeleinden van deze vastgoedhandel.

Vaardigheden

 • Bouwactiviteiten coördineren

  Coördineren van de activiteiten van verschillende bouwvakkers of teams om ervoor te zorgen dat ze elkaar niet hinderen en dat de werkzaamheden tijdig worden uitgevoerd. Op de hoogte blijven van de voortgang van de teams en het schema bijwerken indien gewenst.

 • Ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen

  De bouwprocessen plannen, programmeren en controleren om ervoor te zorgen dat het project binnen de gestelde termijn wordt voltooid.

 • Naleving van bouwvoorschriften controleren

  Bepalen of een constructie in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.

 • Naleving van parameters in bouwprojecten volgen

  Toezien op de vooruitgang op bouwterreinen en op de naleving van de verschillende in de ontwerpfase vastgestelde parameters, zoals de kwaliteit, de kosten, het tijdschema en de verantwoordelijkheden van de contractanten.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Bouwplaats controleren

  Te allen tijde overzicht houden van wat er op de bouwplaats gebeurt. Identificeren wie er aanwezig is en in welke fase van de bouwwerkzaamheden elke ploeg zich bevindt.

 • Aannemers controleren

  Onderzoeken en documenteren van de verschillende bedrijven in de sector om te bepalen of zij voldoen aan de voorschriften en normen op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit van het ontwerp, de constructie en de beproeving, enz.

 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een voorstellingenreeks

  Controleren en waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van het ontwerp tijdens een reeks voorstellingen.

 • Prestaties van aannemers controleren

  Beheren van de prestaties van de aannemer en beoordelen of deze aan de overeengekomen norm voldoen en eventuele ondermaatse prestaties corrigeren indien nodig.

 • Doelstellingen van klanten identificeren

  Individuele motieven identificeren die resulteren in fitnessdoelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn.

Optionele kennis en vaardigheden

naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen energieneutraal ontwerp van gebouwen bouwverordeningen veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerken marketingactiviteiten coördineren energieprestaties van gebouwen energie-efficiëntie bouwmaterialen inspecteren projectbeheer uitvoeren methoden voor kwaliteitsgarantie communiceren met bouwvakkers bouwprojecten toetsen toewijzing van plaats plannen architecten adviseren technologieën voor hernieuwbare energie ontwerpbeginselen diensten van werknemers plannen ingebruikstelling van een project

Source: Sisyphus ODB