Beroep hotelportier

Hotelportiers verwelkomen gasten in verblijfsvoorzieningen, helpen hen met het dragen van hun bagage en verlenen diensten, zoals incidentele schoonmaakactiviteiten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

  • Klantenservice verlenen

    Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

  • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

    De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

  • Gasten begroeten

    Welkom op een vriendelijke manier verwelkomen op een bepaalde plaats.

  • Klanten met bijzondere behoeften assisteren

    Cliënten met speciale behoeften helpen met inachtneming van relevante richtlijnen en speciale normen. Hun behoeften herkennen en zo nodig adequaat op deze behoeften reageren.

  • Pakketten en zendingen verwerken

    Pakketten en zendingen beheren en ervoor zorgen dat ze op tijd hun bestemming bereiken.

  • Voor de bagage van de gasten zorgen

    Beheren inpakken, uitpakken en opslaan van gastenbagage op aanvraag.

Optionele kennis en vaardigheden

voor veiligheid aan de deur zorgen openbare ruimte schoonmaken marketingstrategieën implementeren bestellingen voor roomservice opnemen verkoopstrategieën ten uitvoer brengen aan toerisme gerelateerde informatie verschaffen klachten van klanten afhandelen met chemische reinigingsmiddelen werken auto's van de gasten parkeren de voorzieningen van een hotelkamer uitleggen boodschappen doen voor klanten alcohol- en drugsmisbruik detecteren

Source: Sisyphus ODB