Beroep hydrogeoloog

Hydrogeologen in de mijnbouw bestuderen de distributie, de kwaliteit en de stroming van water om ervoor te zorgen dat mijnen zonder hinderlijk water blijven werken en om te zorgen voor een toereikende toevoer van proceswater. Zij verstrekken en evalueren informatie om de bodem en het oppervlaktewater tegen verontreiniging te beschermen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

Vaardigheden

 • Samenwerken met industriële professionals

  Relaties aangaan met ingenieurs, geologen, hydrologen en hydrogeologen en andere industriële professionals.

 • Gevolgen van industriële activiteiten beoordelen

  Gegevens analyseren om de impact van industriële activiteiten op de beschikbaarheid van hulpbronnen en de kwaliteit van het grondwater te ramen.

 • Themakaarten maken

  Gebruik maken van verschillende technieken zoals choropleth mapping en dasymetrische mapping om met behulp van softwareprogramma's themakaarten te maken op basis van geospatiale informatie.

 • GIS-kwesties vaststellen

  Markeren van GIS-kwesties die speciale aandacht vereisen. Regelmatig verslag uitbrengen over deze kwesties en de ontwikkeling ervan.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Diverse soorten water analyseren

  Boorgaten, ontwerpen; water en grondwater bemonsteren en analyseren.

 • Milieueffect van grondwater beoordelen

  Het milieueffect van activiteiten in het kader van de onttrekking en het beheer van het grondwater ramen.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Grondwater modelleren

  Modelleren van grondwaterdebiet; analyse van de grondwatertemperatuur en -kenmerken; identificatie van geologische formaties en door de mens veroorzaakte beïnvloeding.

 • GIS-rapporten maken

  Relevante geografische informatiesystemen gebruiken om rapporten en kaarten te maken op basis van geografische informatie, met behulp van GIS-softwareprogramma's.

 • Grondwater onderzoeken

  Voorbereiden en uitvoeren van veldonderzoek om de grondwaterkwaliteit te bepalen. Kaarten, modellen en geografische gegevens analyseren en interpreteren. Een beeld opmaken van de grondwater- en bodemverontreiniging in het gebied. Rapporten indienen over kwesties met betrekking tot het grondwater van stortplaatsen, bijv. oppervlaktevervuiling veroorzaakt door steenkoolverbrandingsproducten.

Optionele kennis en vaardigheden

chemie watertestprocedures uitvoeren waterzuivering beheren overhandelen over de toegang tot land

Source: Sisyphus ODB