Beroep hydroloog

Hydrologen onderzoeken en bestuderen de kwaliteit, de huidige uitdagingen en de verspreiding van water in de aarde. Zij bestuderen de watervoorziening van rivieren, beken en bronnen om het juiste en duurzame gebruik ervan te bepalen. Samen met een multidisciplinair team van professionals plannen en ontwikkelen zij de wijze waarop water kan worden geleverd aan steden en stedelijke gebieden, terwijl tegelijkertijd de efficiëntie en de instandhouding van hulpbronnen worden gewaarborgd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Waterregelgeving

  Beschikken over goed inzicht in beleid, strategieën, instellingen en regelgeving op het gebied van water.

 • Wetenschappelijke modelvorming

  Wetenschappelijke activiteit bestaande in het selecteren van de relevante aspecten van een situatie en gericht op het weergeven van fysieke processen, empirische objecten en verschijnselen om een beter begrip, visualisatie of kwantificering mogelijk te maken, alsook een simulatie die laat zien hoe dit specifieke subject zich onder bepaalde omstandigheden zou gedragen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

Vaardigheden

 • Waterzuiveringsmethoden ontwikkelen

  Ontwikkelen van strategieën voor de ontwikkeling en het gebruik van apparatuur en plannen voor de zuivering van water, door het helpen bij het ontwerpen van apparatuur, het plannen van zuiveringsprocedures en het identificeren van de noodzakelijke acties en potentiële risico’s.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Milieubeleid ontwikkelen

  Ontwikkeling van een organisatorisch beleid voor duurzame ontwikkeling en naleving van de milieuwetgeving in overeenstemming met de beleidsmechanismen die op het gebied van milieubescherming worden gebruikt.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoeksvoorstellen schrijven zorg dragen voor behandeling van afvalwater geologie advies geven over milieusanering oceanografie wetenschappelijke verhandelingen schrijven monsters op verontreinigende stoffen testen milieubewustzijn promoten milieuproblemen melden veldwerk uitvoeren sedimentatiebestrijding uitvoeren advies geven over bodem- en waterbescherming toetsing van waterkwaliteit beheren wetenschappelijke apparatuur ontwerpen strategieën voor milieuherstel ontwikkelen monsters voor analyse verzamelen plantkunde milieugegevens analyseren geografie medische microbiologie laboratoriumproeven uitvoeren bodemkunde protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen identificatie en classificatie van vissen strategieën voor preventie van en herstel na overstromingen ontwikkelen erosiebestrijding uitvoeren verslag doen van testresultaten advies geven over verontreinigingspreventie risico op overstromingen vaststellen waterkwaliteit controleren

Source: Sisyphus ODB