Beroep ict intelligent systems designer

ICT intelligent systems designers passen methoden van kunstmatige intelligentie toe in engineering, robotica en computerwetenschap om programma's te ontwerpen die intelligentie simuleren, inclusief denkmodellen, cognitieve en op kennis gebaseerde systemen, probleemoplossing en besluitvorming. Zij integreren ook gestructureerde kennis in computersystemen (ontologie, kennisbanken) om complexe problemen op te lossen die normaliter een hoog niveau van menselijke expertise of kunstmatige intelligentiemethoden vereisen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Systeemtheorie

  De principes die kunnen worden toegepast op alle soorten systemen op alle hiërarchische niveaus, met een beschrijving van de interne organisatie ervan, hun mechanismen voor het handhaven van identiteit en stabiliteit en het bewerkstelligen van aanpassing en zelfregulering en hun afhankelijkheden en interactie met de omgeving.

 • Natuurlijke taalverwerking

  De technologieën die ICT-apparatuur in staat stellen te begrijpen en te communiceren met gebruikers door middel van menselijke taal.

 • Wetgeving op het gebied van ICT-beveiliging

  Het geheel van wettelijke voorschriften die informatietechnologie, ICT-netwerken en computersystemen beschermen en juridische gevolgen als gevolg van hun misbruik. Gereglementeerde maatregelen zijn onder meer firewalls, inbraakdetectie, antivirussoftware en versleuteling.

 • Levenscyclus van systeemontwikkeling

  De opeenvolging van stappen, zoals de planning, de bouw, het testen en de invoering, en de modellen voor de ontwikkeling en het levenscyclusbeheer van een systeem.

 • Taakalgoritmisatie

  De technieken om de ongestructureerde beschrijvingen van een proces om te zetten in een stapsgewijze reeks acties van een eindig aantal stappen.

 • Principes van kunstmatige intelligentie

  De theorieën, toegepaste principes, architecturen en systemen met betrekking tot kunstmatige intelligentie, zoals intelligente agenten, multi-agentsystemen, expertsystemen, op regels gebaseerde systemen, neurale netwerken, ontologieën en cognitietheorieën.

 • Hulpmiddelen voor databaseontwikkeling

  De methoden en instrumenten die worden gebruikt voor het opzetten van de logische en fysieke structuur van databanken, zoals logische gegevensstructuren, diagrammen, modelleringsmethoden en relaties tussen entiteiten.

 • Informatiestructuur

  Het type infrastructuur dat het formaat van de gegevens bepaalt: semi-gestructureerd, ongestructureerd en gestructureerd.

 • Webprogrammering

  Het programmeringsmodel dat is gebaseerd op een combinatie van markup (toevoeging van de context en de structuur van de tekst) en andere internetprogrammeercodes, zoals AJAX, javascript en PHP, ten behoeve van passende acties en visualisering van de inhoud.

 • Modellering van bedrijfsprocessen

  De hulpmiddelen, methoden en notaties zoals Business Process Model and Notation (BPMN) en Business Process Execution Language (BPEL), die worden gebruikt om de kenmerken van bedrijfsprocessen te beschrijven en te analyseren en de verdere ontwikkeling ervan te modelleren.

 • Querytaal voor resource description framework

  De querytalen zoals SPARQL, voor het ophalen en manipuleren van de gegevens die zijn opgeslagen in Resource Description Framework format (RDF).

Vaardigheden

 • Databaseschema ontwerpen

  Ontwerpen van een databaseschema door de regels van het Related Database Management System (RDBMS) te volgen om een logisch georganiseerde groep voorwerpen zoals tabellen, kolommen en processen op te zetten.

 • Databases beheren

  Databaseontwerpschema's en -modellen toepassen, gegevensafhankelijkheden definiëren, querytalen en databasebeheersystemen (DBMS) gebruiken om databases te ontwikkelen en te beheren.

 • Creatieve ideeën ontwikkelen

  Ontwikkelen van nieuwe artistieke concepten en creatieve ideeën.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Opmaaktaal gebruiken

  Computertalen gebruiken die syntactisch van de tekst te onderscheiden zijn, om aantekeningen op een document toe te voegen, lay-out en procestypes van documenten zoals HTML te specificeren.

 • ICT-kennis beoordelen

  Evalueren van de impliciete beheersing van gekwalificeerde deskundigen in een ICT-systeem om het voor verdere analyse en gebruik expliciet te maken.

 • Toepassingsinterfaces ontwerpen

  Toepassingsinterfaces, hun bewerkingen, inputs en outputs en onderliggende types creëren en programmeren.

 • ICT-systeemtheorie toepassen

  Principes van de ICT-systementheorie implementeren om systeemkenmerken die universeel toepasbaar zijn op andere systemen te verklaren en te documenteren

 • Processen ontwerpen

  De workflow en de benodigde middelen voor een bepaald proces in kaart te brengen, met gebruikmaking van diverse instrumenten zoals processimulatiesoftware, stroomdiagrammen en schaalmodellen.

 • Bedrijfsbehoeften analyseren

  De behoeften en verwachtingen van klanten in verband met een product of dienst bestuderen om inconsistenties en mogelijke onenigheden van betrokken belanghebbenden te bepalen en op te lossen.

 • Semantische ICT-integratie beheren

  Toezicht houden op de integratie van openbare of interne databases en andere gegevens, door gebruik te maken van semantische technologieën om gestructureerde semantische output te produceren.

Optionele kennis en vaardigheden

abap scala visual basic cobol apl haskell ruby n1ql sparql ongestructureerde gegevens lisp erlang datamining business intelligence asp.net objective-c matlab vbscript prolog c# gegevensextractie gegevensmodellen op processen gebaseerd beheer swift php perl computerprogrammering openedge advanced business language pascal informatie-indeling groovy scratch zakenrelaties aangaan sap r3 linq informatiearchitectuur ml ict-gegevensclassificatie beheren assembly python r visuele gegevenspresentatie bieden sas language microsoft visual c++ javascript flexibel projectbeheer java bedrijfskennis beheren technieken voor visuele presentatie ajax typescript smalltalk coffeescript common lisp c++ sober projectbeheer ict-projectbeheermethodologieën

Source: Sisyphus ODB